ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12
3 นราธิป ธนบดีธาดา 5
4 วันชนก สุวรรณรัตน์ 4
5 สุมาลี สุขดานนท์ 3
6 ชุติพงศ์ มัธยกุล 2
7 วนิษฐา วัฒนวินิน 2
8 สุขพัฒน์ เทียมปฐม 2
9 ปิน เลียงวิทยาคุณ 2
10 โอปอ อัครชัยพานิชย์ 2
11 ปิยาพร โชตินันทกุล 2
12 ขวัญฤทัย ปั้นทอง 2
13 จิรายุทธ คำเพิ่ม 2
14 ฐิตินันท์ ผลสุข 2
15 สุกฤษฎิ์ โชคชัยรุ่งโรจน์ 2
16 กานต์ ฉายสุริยะกุล 1
17 ธมลวรรณ พงษ์ศาสตร์ 1
18 วิทวัส นัคราจารย์ 1
19 สุนิษา ชตะเสวี 1
20 ปกรณ์ ตระการวชิรหัตถ์ 1
21 วรเศรษฐ์ วสุจรูญลักษณ์ 1
22 ศิริชัย จงจินตรักษา 1
23 มรกต คงนคร 1
24 สวิตา อรรถยุกติ 1
25 สกุลศักดิ์ ญาติฝูง 1
26 จรัล รัตนโชตินันท์ 1
27 ณัฐวดี ปัญญาพานิช 1
28 กุลยา วงษ์รักษา 1
29 ธาดา อาภาธณานุวัติ 1
30 ปกรณ์พงศ์ โพธิพฤกษ์ 1
31 วันชัย ริ้วไพบูลย์ 1
32 คมกฤษณ์ จิระสวัสดิ์ 1
33 สิทธา โชติสุขรัตน์ 1
34 หทัยรัตน์ ด้วงสูงเนิน 1
35 วิษารัช สัญญาลักษณ์ฤาชัย 1
36 วีรชาติ อุควงศ์เสรี 1
37 ธเนศ ทักษิณวราจาร 1
38 พิมพ์ชนก วรวัฒนนนท์ 1
39 วิรัช หิรัญ 1
40 พรชัย ท้วมปาน 1
41 สงคราม อาฮูวารี 1
42 มนัสสวาท พุกประยูร 1
43 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 1
44 นิภาพร หวังวัชรกุล 1
45 วิรัฐฏยา สุขศรี 1
46 บุรินทร์ ทั้งไพศาล 1
47 สุธน นิตยาธารีกุล 1
48 ธีระพล แซ่อึ่ง 1
49 ณัฐพงศ์ สันติวัฒนธรรม 1
50 สุทธิพงษ์ มีใย 1
51 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
52 ปรเมษฐ์ เรืองรัติ 1
53 ศิวพร จุลาภา 1
54 ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ 1
55 ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ 1
56 ปาริฉัตร ชฎาวัฒน์ 1
57 สชา ธนศรีวนิชชัย 1
58 บุณฑรี จันทร์กลับ 1
59 ชญากานต์ มะลิวัลย์ 1
60 อสมาพร ประดุจมณีพันธุ์ 1
61 ชัชสรัญ กตัญญูคุณานนท์ 1
62 วิชช์ วิสุทธิประภา 1
63 ธนุส ผะอบแสง 1
64 ปิติ ปิติเพิ่มพูน 1
65 ประพนธ์ ชื่นชม 1
66 นารีรัตน์ โพธิกุล 1
67 สรวิศ นฤปิติ 1
68 อิทธิพล ปานงาม 1
69 ประวิทย์ สุรนีรนาถ 1
70 ศิริรัตน์ นุชเครือ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 4
6 2553 8
7 2552 6
8 2551 4
9 2550 2
10 2549 11
11 2548 6
12 2547 2
13 2546 6
14 2545 7
15 2544 2
16 2543 4
17 2542 1
18 2541 1
19 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบการจองการจัดส่งด้วยรถบรรทุก
2 ระบบการจองการจัดส่งด้วยรถบรรทุก
3 การวิเคราะห์หาอัตราการหมุนเวียนพนักงานขับรถบรรทุกสำหรับบริษัทขนส่ง
4 ระบบการจัดตารางการซ่อมบำรุงรถบรรทุกและการจัดการอะไหล่คงคลัง
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเปลี่ยนอาชีพของพนักงานขับรถบรรทุก
6 การพัฒนาการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้วิธีการเลือกสรรรายการสินค้าที่เหมาะสม : กรณีศึกษา สินค้าชุดผ้าปูที่นอน
ปี พ.ศ. 2557
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางหน่วยงานจัดซื้อระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2556
8 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการหยิบสินค้า
9 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดแคลนพนักงานคลังสินค้าที่เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ
10 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุกในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2555
11 การวิเคราะห์ต้นทุนและความสูญเสียจากการขนส่งสินค้าเกษตร กรณีศึกษา การขนส่งผักกะหล่ำปลีในจังหวัดเชียงใหม่
12 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าในการขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง
13 การวิเคราะห์ต้นทุนและความสูญเสียจากการขนส่งสินค้าเกษตร กรณีศึกษาการขนส่งผักกะหล่ำปลีในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
14 ต้นทุนการให้เบริการในโครงข่ายการขนส่งด้วยรถบรรทุกแบบไม่เต็มคัน
15 การอ้างอิงข้อมูลในอดีตเพื่อการพยากรณ์ความต้องการสินค้าแทนที่
16 การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการพยากรณ์สินค้าใหม่ด้วยแบบจำลองดิฟฟิวชั่น กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
17 การอ้างอิงข้อมูลในอดีตเพื่อการพยากรณ์ความต้องการสินค้าแทนที่
ปี พ.ศ. 2553
18 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศไทย
19 แบบจำลองสถานการณ์ในการดำเนินการขนส่งสินค้าแบบเต็มคัน
20 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดสรรรถบรรทุก แบบพลวัตรภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน
21 การจัดเส้นทางเดินรถภายใต้กรอบเวลาบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
22 การจัดเส้นทางเดินรถภายใต้กรอบเวลาบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
23 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดสรรรถบรรทุก แบบพลวัตรภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน
24 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศไทย
25 แบบจำลองสถานการณ์ในการดำเนินการขนส่งสินค้าแบบเต็มคัน
ปี พ.ศ. 2552
26 การจำลองการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างเมืองในประเทศไทยด้วยแบบจำลองถดถอย
27 ต้นทุนฐานกิจกรรมและการวัดประสิทธิภาพการใช้รถบรรทุกสำหรับการขนส่งแบบเต็มคัน
28 การออกแบบและประเมินระบบการขนส่งสินค้าโดยตรงของสินค้าเคมีเหลวจากโรงกลั่นไปยังลูกค้า
29 รูปแบบทางธุรกิจของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในประเทศไทย
30 การจำลองการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างเมืองในประเทศไทยด้วยแบบจำลองถดถอย
31 ต้นทุนฐานกิจกรรมและการวัดประสิทธิภาพการใช้รถบรรทุกสำหรับการขนส่งแบบเต็มคัน
ปี พ.ศ. 2551
32 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 125
33 การบริหารการเรียกคืนท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม
34 แบบจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมตารางคำนวณสำหรับการวางแผนความต้องการการกระจายสินค้า
35 การบริหารการเรียกคืนท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2550
36 กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจมีรถขนส่งของตนเอง
37 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ปี พ.ศ. 2549
38 การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการรับคืนสินค้า
39 การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
40 ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้บริโภคต่อสินค้าขาดสต็อค : กรณีศึกษาสินค้านมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์ในช่องทางค้าปลีกทันสมัย
41 ประสิทธิภาพของการเก็บเกี่ยวข้าวและการขนส่งข้าวเปลือก
42 การใช้ข้อมูลฐานจีพีเอสสำหรับการปรับเส้นทางรถบรรทุกสินค้าขาเข้า
43 ประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนการจัดส่งสินค้าไม่เต็มคันรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
44 ผลกระทบจากการรวมการปฏิบัติงานในคลังสินค้า : กรณีศึกษาธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
45 การจำลองการปรับปรุงระบบการจัดการแบบผู้ขายบริหารสต็อก : กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
46 การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ "เบียร์เกม" เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปรากฏการณ์ "บูลวิพ"
47 การจำลองการปรับปรุงระบบการจัดการแบบผู้ขายบริหารสต็อก : กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส
48 การวิเคราะห์ความผันผวนของยอดขายและการบิดเบือนข้อมูลในห่วงโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาสินค้าอุปโภคบริโภค
ปี พ.ศ. 2548
49 ความยินดีที่จะจ่ายเพื่อบริการรถขนส่งน้ำมันเตา
50 แบบจำลองต้นทุนฐานกิจกรรมในธุรกิจกระจายสินค้า
51 การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็ก
52 แบบจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการวางแผนร่วมกัน
53 การจัดการสินค้าคงคลังในโครงข่ายการกระจายสินค้าด้วยการประยุกต์ใช้ดีอาร์พี
54 การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการเลือกที่ตั้งคลังสินค้า
ปี พ.ศ. 2547
55 ความต้องการบริการขนส่งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
56 การประยุกต์ใช้แบบจำลองครอสเนสเต็ด โลจิตเพื่อการวิเคราะห์การเลือกรูปแบบการเดินทาง
ปี พ.ศ. 2546
57 ความเหมาะสมของการส่งออกยางพาราด้วยเรือชายฝั่ง
58 ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคพื้นดินของสินค้าบรรจุตู้ที่ขนส่งทางทะเล
59 แบบจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์การขนส่งอ้อยจากไร่เข้าสู่โรงงานน้ำตาล
60 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมสำหรับการดำเนินงานกระจายสินค้า
61 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานกระจายสินค้า
62 การศึกษาศักยภาพจลของท่าเรือไทย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
63 การจัดตารางเวลาเดินรถจัดส่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมไปยังลูกค้ารายใหญ่
64 การจัดตารางเวลาการเดินรถภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา
65 การจัดตารางเวลาเดินรถจัดส่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมระหว่างฐานจ่าย
66 โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย
67 อิทธิพลของปัจจัยด้านการขนส่งที่มีต่อการตัดสินใจของชาวไร่อ้อยในการนำอ้อยเข้าโรงงาน
68 โครงสร้างต้นทุนการขนส่งข้าวหอมมะลิไทย
69 ระบบประเมินผลการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ปี พ.ศ. 2544
70 แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้า
71 การจัดตารางเวลาการเดินรถขนส่งน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2543
72 ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถบรรทุกและรถประจำทางบนทางหลวงสองช่องทางจราจรในระเทศไทย
73 การจัดเส้นทางเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการกระจายสินค้า
74 ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร บนทางหลวงหลายช่องทางจราจรในประเทศไทย
75 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุก
ปี พ.ศ. 2542
76 การพัฒนาระบบการจราจรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2541
77 การประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ