ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพงษ์ บุญเลิศ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมพงษ์ บุยเลิศ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 1
3 2547 1
4 2546 1
5 2528 2
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชก๋งโดยการผลิตไม้กวาดดอกหย้าของชุมชนบ้านห้วยได่ป่า ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการคัดลอกผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2547
4 บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น:กรณีศึกษาวิชาการถ่ายภาพโฆษณาหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
5 การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นวิชาการถ่ายภาพโฆษณา กรณีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2528
6 การผลิตโมดูลสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเรื่อง การสื่อความหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู / สมพงษ์ บุญเลิศ
7 การผลิตโมดูลสำหรับวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 เรื่องการสื่อความหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในวิทยาลัยครู