ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12
2 อภิชาติ แสงสีทอง 5
3 สุรพงศ์ สุวรรณกวิน 4
4 อิษฎา บุญญาอรุณเนตร 3
5 สาคร โพธิ์งาม 3
6 โคทม อารียา 2
7 เพ็ญนภา ไพโรจน์อมรชัย 2
8 ศุภกร ไพบูลย์ 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
10 นคเรศ ชูดวง 2
11 ศุภโชค เตชะอุดมถาวร 2
12 คิดชอบ ไวยสุศรี 1
13 ประจวบ บุญศรีรัมย์ 1
14 เอกชัย ลีลารัศมี 1
15 เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ 1
16 สมโรจน์ เริงรุ่งเรือง 1
17 Somboon Sangwongwanich 1
18 ไพศาล สุดวิลัย 1
19 นิธิสาร ณ นคร 1
20 สุธี ริ้วจรูญ 1
21 ภาณุวัฒน์ วรวงศ์ทัต 1
22 ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร 1
23 สรรค์ธิพงษ์ โฆษิตเกษม 1
24 นันท์ทัต กลิ่นจำปา 1
25 พูนลาภ เมฆเข็มทอง 1
26 กิตติวัฒน์ เซี่ยงฉิน 1
27 จักรพงษ์ วงศาสุลักษณ์ 1
28 มานพ วงศ์สายสุวรรณ 1
29 กฤติพันธุ์ พรปิยศิริ 1
30 โสภณ สมัยรัฐ 1
31 ณัฐวิทย์ พานิชชอบ 1
32 กิตติพจน์ สิทธิเลิศพิศาล 1
33 ประจวบ เอี่ยมสำอาง 1
34 สมชาติ มุมแดง 1
35 วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ 1
36 ดุสิต เลิศสวัสดิ์วิชา 1
37 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 1
38 สกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนน 1
39 ชูเกียรติ นิธโยธาน 1
40 อุเทน นิตยาธารีกุล 1
41 เฉลิมทรัพย์ สังขวิจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 2
7 2549 6
8 2547 6
9 2546 4
10 2545 3
11 2544 5
12 2543 2
13 2542 4
14 2540 1
15 2539 4
16 2538 1
17 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การทำให้เป็นจริงบนฐานคลื่นพาห์ของการมอดูเลตเชิงสเปซเวกเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับ
2 การประมาณค่าตำแหน่งโรเตอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรภายในจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเทียมโดยการฉีดสัญญาณที่ความถี่การสวิตช์
3 การประมาณค่าตำแหน่งโรเตอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรภายในจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเทียมโดยการฉีดสัญญาณที่ความถี่การสวิตช์
4 การทำให้เป็นจริงบนฐานคลื่นพาห์ของการมอดูเลตเชิงสเปซเวกเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับ
5 การออกแบบตัวควบคุมดิจิตอลสำหรับการทำงานคู่ขนานของวงจรแปลงผันเต็มบริดจ์แบบเลื่อนเฟส
ปี พ.ศ. 2557
6 การควบคุมแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุแบบใหม่สำหรับคอนเวอร์เตอร์หลายระดับแบบมอดูลาร์
7 การขับเคลื่อนโดยปราศจากเซนเซอร์วัดตำแหน่งของมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรที่ผิวที่อาศัยแบบจำลองลดอันดับแบบใหม่พร้อมการรับรองเสถียรภาพในวงกว้าง
ปี พ.ศ. 2554
8 วิธีการมอดูเลตความกว้างพัลส์เชิงเอกภาพสำหรับเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์และการทำให้เป็นจริงบนฐานคลื่นพาหะโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตแบบขั้วคู่
ปี พ.ศ. 2553
9 การออกแบบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งโดยอิงตัวสังเกตเต็มอันดับแบบปรับตัวเพื่อการปรับปรุงเสถียรภาพ การกำหนดผลตอบสนองทางพลวัต และความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์
10 การออกแบบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งโดยอิงตัวสังเกตเต็มอันดับแบบปรับตัวเพื่อการปรับปรุงเสถียรภาพ การกำหนดผลตอบสนองทางพลวัตและความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์
ปี พ.ศ. 2552
11 ตัวขับเคลื่อนแบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งสำหรับมอเตอร์สปินเดิลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อลดทอนการกระเพื่อมของแรงบิดและการสั่นสะเทือนทางกล
12 วงจรกรองด้านออกแบบไฮบริดชนิดใหม่สำหรับลดทอนผลประทบจากแรงดันโหมดร่วมความถี่สูง ในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์แบบพีดับเบิลยูเอ็ม
ปี พ.ศ. 2551
13 วิธีการมอดูเลตแบบใหม่สำหรับการปรับสมดุลแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุของอินเวอร์เตอร์สามระดับแบบตรึงจุดนิวทรัลโดยใช้ทฤษฎีของเมทริกว์คอนเวอร์เตอร์
14 วิธีการมอดูเลตแบบใหม่ สำหรับการปรับสมดุลแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุ ของอินเวอร์เตอร์สามระดับแบบตรึงจุดนิวทรัล โดยใช้ทฤษฎีของเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์
ปี พ.ศ. 2549
15 การลดความยุ่งยากของอัลกอริทึมการควบคุมสำหรับตัวชดเชยแรงดันตกชั่วขณะจากมุมมองเชิงปฏิบัติ
16 การแปลงอิมพีแดนซ์โดยใช้เมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์
17 วิธีการใหม่ในการกำเนิดสัญญาณ PWM สำหรับอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส แบบ 4 ขา โดยพิจารณาแรงดันขั้วทั้ง 4 ขา พร้อมกัน
18 วิธีการใหม่ในการกำเนิดสัญญาณ PWM สำหรับอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส แบบ 4 ขา โดยพิจารณาแรงดันขั้วทั้ง 4 ขา พร้อมกัน
19 การออกแบบและสร้างวงจรเอซีชอปเปอร์แบบ 3 เฟส 4 สาย เพื่อใช้ทดแทนหม้อแปลงแบบออโต้
20 การแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังทางไฟฟ้าและกระแสฮาร์มอนิก โดยใช้วงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์ชนิดซอฟต์สวิตชิง และเทคนิคมัลติเฟสอินเตอร์ลีฟ
ปี พ.ศ. 2547
21 การควบคุมวิธีใหม่สำหรับวงจรกรองแอกทีฟแบบขนานที่ใช้การตรวจจับกระแสด้านแหล่งจ่าย
22 แบบจำลองในโดเมนความถี่และวงจรสมมูลของวงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบไดโอด สำหรับการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก
23 การปรับปรุงสมรรถนะของอินเวอร์เตอร์แบบ V/F ใช้งานทั่วไป : การเพิ่มแรงบิดในย่านความเร็วต่ำ, การชดเชยความถี่สลิป, และการมอดูเลตเกิน
24 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตราทดแบบต่อเนื่องชนิดไฟฟ้า
25 การตรวจจับกระแสของมอเตอร์โดยใช้สัญญาณกระแสของโมดูลสวิตช์กำลังอัจฉริยะเฉพาะงาน
26 การศึกษาวงจรกรอง EMI ด้านออกแบบพาสซีฟและแอกทีฟสำหรับลดทอนการแทรกสอดทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการนำในระบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์
ปี พ.ศ. 2546
27 การปรับปรุงคุณภาพแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ แบบกระตุ้นตัวเองด้วยวงจรกรองแอกทีฟ
28 การขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งแบบใหม่ โดยอิงแบบจำลองเชิงเส้น
29 วิธีการป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์
30 การแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานสเตเตอร์สำหรับระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็วที่ใช้แรงเคลื่อนเหนี่ยวนำ
ปี พ.ศ. 2545
31 วิธีการแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสำหรับระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็วที่ใช้ฟลักซ์เทียม
32 ระบบควบคุมแรงบิดโดยตรงเชิงดิจิตอลสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ
33 วงจรกรองกำลังแอกทีฟขนานสำหรับระบบ 3 เฟส 4 สายที่ใช้รีเคอร์ซีฟดีเอฟที และการควบคุมกระแสแบบวิธีทำซ้ำ
ปี พ.ศ. 2544
34 การหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำในขณะหยุดนิ่งด้วยวิธีอัตโนมัติสำหรับใช้ในระบบควบคุมแบบเวกเตอร์
35 เทคนิคใหม่ในการวิเคราะห์เสถียรภาพและออกแบบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไร้เซนเซอร์วัดความเร็วที่ใช้การควบคุมแบบแยกการเชื่อมร่วม
36 การควบคุมแวกเตอร์แบบแยกอิสระสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟส
37 การปรับปรุงสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไร้เซนเซอร์วัดความเร็วในย่านความเร็วต่ำ
38 ระบบวัดแรงบิดและความเร็วแบบปราศจากเซนเซอร์ สำหรับการทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2543
39 วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง
40 วงจรกรองแอกทีฟขนานแบบไฮบริดที่ใช้รีเคอร์ซีฟดีเอฟที
ปี พ.ศ. 2542
41 ระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว ที่อาศัยการประมาณค่าความเร็วจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
42 วงจรเรียงกระแส 3 เฟสที่มีตัวประกอบกำลังด้านเข้าสูงโดยใช้เทคนิคอินเตอร์ลีฟ
43 ระบบควบคุมเวกเตอร์แบบควบคุมกระแสไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ
44 วงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟสเสมือนต่อแบบวี ที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำ
ปี พ.ศ. 2540
45 วิธีการปรับความกว้างพัลส์อย่างง่ายสำหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับ
ปี พ.ศ. 2539
46 การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำปราศจากเซ็นเซอร์วัดความเร็ว (ระยะที่ 2)
47 วงจรกรองกำลังแอกทีฟขนานแบบไฮบริดสำหรับกำจัดฮาร์มอนิก
48 วิธีการหาลักษณะสมบัติในระบบวงรอบปิดสำหรับระบบกลที่มีความยืดหยุ่น
49 วงจรกรองกำลังแอกทีฟแบบอนุกรมสำหรับลดฮาร์มอนิกและรักษาระดับแรงดัน
ปี พ.ศ. 2538
50 ระบบควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวกเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์