ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตติ ท่าไว 9
2 อัญชริดา อัครจรัลญา 6
3 คณิต สุวรรณบริรักษ์ 4
4 วรรณพ วิเศษสงวน 4
5 ณัฐดา วิโรจน์แสงอรุณ 4
6 สุวิมล กีรติพิบูล 4
7 ศิริลักษณ์ นามวงษ์ 3
8 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 3
9 สุรัตนา อำนวยผล 3
10 Somboon Tanasupawat 3
11 ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ 3
12 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
14 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 2
15 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
16 Wonnop Visessanguan 2
17 สุมนา วรรธนะภูติ 2
18 นิจศิริ เรืองรังษี 2
19 กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ 2
20 Y. Nakagawa 1
21 Y. Yamada 1
22 ภัทรพร ยุคแผน 1
23 Y. Muramatsu 1
24 จินตนา คำมณี 1
25 Pattaraporn Yukphan 1
26 Panadda Thiravatianamontri 1
27 Supakij Sornprajak 1
28 Jintana Kommanee 1
29 จารุวรรณ ทองสนิท 1
30 T. Malimas 1
31 วารี นิยมธรรม 1
32 บุษบาทิพย์ ประเสริฐศักดิ์ 1
33 ณัฏฐา ทองจุล 1
34 Thitapha Smitinont 1
35 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1
37 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
38 ณรงค์ พุทธสัง 1
39 มุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก 1
40 นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ 1
41 พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ 1
42 ณรงค์ กิตติโชคอนันต์ 1
43 สุชาดา จาติกวนิช 1
44 Soottawat Benjakul 1
45 Linna Tongyonk 1
46 Punnanee Sumpavapol 1
47 Nipa Chokesajjawatee 1
48 นิภา โชคสัจจะวาที 1
49 อภิสิทธิ์ ศรีอรุณเรืองชัย 1
50 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
51 เพลินพิศ ลักษณะนิล 1
52 ไม่มีข้อมูล 1
53 ฐิตาภา เขียวขจี 1
54 ลินนา ทองยงค์ 1
55 Plearnpis Luxananil 1
56 วรรณพร ทะพิงค์แก 1
57 Jittiporn Kruenate 1
58 ฐิตาภา สมิตินนท์ 1
59 สมพร คุ้มผาติ 1
60 Somporn Kumphati 1
61 ปนัดดา ธีรวัฒนมนตรี 1
62 Soomboon Tanasupawat 1
63 รุจ วัลยะเสวี 1
64 จิตติ์พร เครือเนตร 1
65 Wanaporn Tapingkae 1
66 Kirk L. Parkin 1
67 Ruud Valyasevi 1
68 ศุภกิจ สอนประจักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 1
7 2550 2
8 2548 1
9 2543 1
10 2542 2
11 2541 2
12 2540 1
13 2533 2
14 2532 2
15 2530 2
16 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคัดกรองและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเพสจากอาหารหมัก
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของกระบวนการทำให้แห้งต่ออัตราการรอดชีวิตของเชื้อ lactobacillus spp. ในไมโครแคปซูล
ปี พ.ศ. 2554
3 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
4 Gluconobacter nephelii sp. nov., an acetic acid bacterium in the class Alphaproteobacteria
5 การคัดเลือกแบคทีเรียและภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดดี-แลกติก
ปี พ.ศ. 2553
6 Bacillus siamensis sp. nov., isolated from salted crab (poo-khem) in Thailand
7 Whole cell immobilisation of Natrinema gari BCC 24369 for histamine degradation
ปี พ.ศ. 2552
8 การคัดกรองเชื้อราเซลล์เดี่ยวซึ่งสามารถหมักเอทานอลจากทั้งน้ำตาลกลูโคสและไซโลส : รายงานฉบับสมบูรณ์
9 ความหลากหลายทางชีวภาพ และไฮโดรไลติกเอนไซม์ของแบคทีเรียชอบเค็ม
10 การคัดกรองเชื้อราเซลล์เดี่ยว ซึ่งสามารถหมักเอทานอล จากทั้งน้ำตาลกูลโคสและไซโลส
ปี พ.ศ. 2551
11 อนุกรมวิธานและสารทุติยภูมิของเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินพื้นที่พรุเขตอบอุ่นและดินป่าพรุของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
12 อนุกรมวิธานและเอนไซม์โปรทีเอสของแบคทีเรียชอบเค็มจากอาหารหมัก : รายงานผลการวิจัย
13 ความหลากหลายทางชีวภาพ และฤทธิ์ทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีทส์ที่หายากจากดินป่าชายเลนฝั่งทะเลอันดามัน
ปี พ.ศ. 2548
14 การคัดเลือกแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกซึ่งมีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในสัตว
ปี พ.ศ. 2543
15 การศึกษาสารปฏิชีวนะของเชื้อ Micromonospora : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
16 อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์ของแบคทีเรียกรดอะซิติก : รายงานผลการวิจัย
17 การใช้ดีเอ็นเอไฮบริไดเซชั่นในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของ Tetragenococccus species ที่แยกได้จากการหมักน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2541
18 การแยก การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการใช้ประโยชน์ของอะซิติกแอซิดแบคทีเรียจากผลไม้
19 การทำ Genomic DNA fingerprint และการตรวจสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติก
ปี พ.ศ. 2540
20 การผลิต Exopolysaccharides โดยเชื้อแบคทีเรียแลคติคและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2533
21 การผลิตน้ำส้มสายชูจากเชื้อ Acetobacter species ที่แยกจากวัสดุธรรมชาติ : รายงานผลการวิจัย
22 การผลิตน้ำส้มสายชู จากเชื้อ Acetobacter species ที่แยกจากวัสดุธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2532
23 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตสารปฏิชีวนะ โดยเชื้อMicromonospora และเชื้อสกุลอื่นที่เกี่ยวข้อง
24 การศึกษาเปรียบเทียบ การผลิตสารปฏิชีวนะโดยเชื้อ Micromonospora และเชื้อสกุลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2530
25 การศึกษาลักษณะฟีโนไทป์ของแบคทีเรียแลคโตบาซิลไล ที่แยกจากอาหารหมักดอง : รายงานผลการวิจัย
26 การศึกษาลักษณะฟีโนไทป์ ของแบคทีเรียแลกโตบาซิลไล ที่แยกจากอาหารหมักดอง