ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ 7
2 สุปราณี งามประสิทธิ์ 6
3 พรรณี ฟักคง 5
4 สาลี่ ชินสถิต 4
5 ปิยนุช ธนาวุฒิ 2
6 อมรา ทองปาน 2
7 สุเมศ ทับเงิน 2
8 สุนทรี ขุนทอง 2
9 พรรณี พักคง 2
10 อรรณพ หอมจันทร์ 1
11 ดีเซลล์ สวนบุรี 1
12 ดารินทร์ แซ่ตั้ง 1
13 สุพรรณนิจ พลเสน 1
14 ประหยัด นันทศีล 1
15 ชลธิชา รัตนขันธ์แสง 1
16 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
17 ก้องเกียรติ วิเศษรัตน์ 1
18 ลัดดา มีศุข 1
19 นภัสนันท์ เลื่อนราม 1
20 รุจา อรุณบรรเจิดกุล 1
21 สกล ฉายศรี 1
22 ประภาส ช่างเหล็ก 1
23 ธีระนันท์ บัวเพ็ชร 1
24 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
25 มิยดา นาเอก 1
26 ทวี ศรีสังข์งาม 1
27 เสาวรส เลื่องสุนทร 1
28 ปิยนุฐ ธนาวุฒิ 1
29 ปิติ กันตังกุล 1
30 เกษม จันทร์แก้ว 1
31 กิตติชัย ดวงมาลย์ 1
32 อรอนงค์ ผิวนิล 1
33 สุรัตน์ บัวเลิศ 1
34 ปวีณา ทองเหลือง 1
35 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1
36 ธีระ สมหวัง 1
37 สมชัย ลิ่มอรุณ 1
38 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
39 นฤชิต ดำปิน 1
40 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 1
41 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
42 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
43 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
44 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
45 ทัศนีย์ บุญประคอง 1
46 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 1
47 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
48 เอื้อ สิริจินดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 3
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 5
6 2549 2
7 2548 2
8 2547 2
9 2545 2
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การฟื้นฟูน้ำทิ้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน
3 การใช้ประโยชน์ของน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการปลูกข้าว
ปี พ.ศ. 2554
4 การฟื้นฟูน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
5 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
6 การใช้เพอร์ไลต์ปลูกผักกาดหอมในระบบปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
ปี พ.ศ. 2553
7 การเติบโตและการบำบัดน้ำเสียด้วยบัวหลวงในน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2552
8 อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น
9 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของไคโตซานที่ตัดพอลิเมอร์ด้วยรังสีต่อสรีรวิทยาการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวฟ่าง
11 การใช้จุลินทรีย์อาบัสคูลาร์ไมคอไรซาและแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต การดูดธาตุอาหารและผลผลิตของข้าวฟ่าง
12 การใช้หญ้าแฝกในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ไซยาโนแบคทีเรียในรากคอรัลลอยด์ของปรงสกุล Cycas
14 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้างฟ่าง
ปี พ.ศ. 2549
15 การใช้หญ้าแฝกดูดซับมลสาร สารพิษและบำบัดน้ำเสียในแหล่งชุมชน
16 การใช้หญ้าแฝกร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไร่ พืชสวน
ปี พ.ศ. 2548
17 การใช้หญ้าแฝกดูดซับมลสาร สารพิษ และบำบัดน้ำเสียในแหล่งชุมชน (กรุงเทพฯ)
18 การใช้หญ้าแฝกร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไร่ พืชสวน (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
ปี พ.ศ. 2547
19 การใช้หญ้าแฝกดูดซับมลสาร สารพิษและบำบัดน้ำเสียในแหล่งชุมชน (กรุงเทพฯ)
20 การใช้หญ้าแฝกร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไร่ พืชสวน (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
ปี พ.ศ. 2545
21 การประเมินประสิทธิภาพของเชื้อราเวสิคูลาร์-อาบัสคูลาร์ไมคอไรซาร่วมกับหินฟอสเฟตที่มีต่อการเจริญเติบโตและการดูดธาตุอาหารในงาโดยใช้นิวเคลียร์เทคนิค
22 การประเมินประสิทธิภาพของเชื้อราเวสิคูลาร์-อาบัสคูลาร์ไมคอไรซาร่วมกับหินฟอสเฟตที่มี ต่อการเจริญเติบโตและการดูดธาตุอาหารในงาโดยใช้นิวเคลียร์เทคนิค