ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ กาญจนกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 23
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 สุชาติ ทวีพรปฐมกุล 2
4 สมบัติ กาญจนกิจ 2
5 ก้องเกียรติ เชยชม 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
7 ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์ 2
8 ธนพล แก้ววงษ์ 2
9 คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา 2
10 จันจิรา ฐิติชญานุวัฒน์ 1
11 กุลภัสสร์ พัวพิริยพันธ์ 1
12 อรสุธี มูลละ 1
13 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 1
14 พุทธพร โคตรภัทร 1
15 เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ 1
16 กิ่งกนก เสาวภาวงศ์ 1
17 กฤศนพัชญ์ บุญช่วย 1
18 ชำนาญ บัวทวน 1
19 นพรัตน์ เอี่ยมอดุง 1
20 ศศิวิมล เลิศวสุรัตน์ 1
21 สรธัญ เพียมา 1
22 อังศุมา ธนเมธาพร 1
23 ธีร์ ตีระจินดา 1
24 ปธานศาสน จับจิตร 1
25 นพรัตน์ ศุทธิถกล 1
26 กษิดิ์เดช ตรีทอง 1
27 เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 1
28 เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ 1
29 วัชระ คำเพ็ง 1
30 สิรินกานต์ ผ่องประเสริฐ 1
31 กรภพ โพธิมู 1
32 นภาวดี พยัคฆโส 1
33 อัจฉริยะ หาญกฤตยา 1
34 ภัทรพงศ์ ชาร์เมืองกุล 1
35 นิจิรา คลังสมบัติ 1
36 พิมพ์ธิรา อินทร 1
37 ชลธิรศน์ สุขหอม 1
38 เบญญาภา อยู่โพธิ์ทอง 1
39 พีรยุทธ เรืองวราหะ 1
40 อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ 1
41 สุดาภรณ์ สมัครผล 1
42 จุฑาทิพย์ นิลงาม 1
43 จามร วังศรีแก้ว 1
44 นาวิน เจือรัตนศิริกุล 1
45 จันทิมา สีไพร 1
46 ศุภกร ประทุมถิ่น 1
47 ธนพล ถาวรศิลป์ 1
48 กฤติกา สายณะรัตร์ชัย 1
49 ณัฐนรี สมิตร 1
50 ไพลิน ปิยวนิชพงษ์ 1
51 พรพิมล ศรีธเรศ 1
52 ภานุพงศ์ ภัทรเชาว์ 1
53 เพชรรัตน์ ภู่พันธ์ 1
54 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
55 จารุเนตร วิเศษสิงห์ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
57 ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ 1
58 ภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ 1
59 ดวงใจ กาญธีรานนท์ 1
60 วิเชียร ท่อนทอง 1
61 มงคล จำนงค์เนียร 1
62 มนกันต์ ถิ่นนคร 1
63 พีรเจต ริ้วทอง 1
64 โกเมท ทิมา 1
65 ธชา รุญเจริญ 1
66 บัญชา ใจมีธรรมดี 1
67 ฐิตินันท์ เตชไกรชนะ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
69 สมศักดิ์ โตสกุล 1
70 กนกวรรณ ศรีขวัญ 1
71 มนัญญา เอี่ยมบุตร 1
72 พรรณธิดา ใจเที่ยง 1
73 กษมา เตรียมพิทักษ์ 1
74 พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง 1
75 อริสรา ลอยเมฆ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 6
3 2556 6
4 2555 6
5 2554 11
6 2553 4
7 2552 5
8 2551 5
9 2550 2
10 2549 1
11 2548 2
12 2543 1
13 2542 1
14 2540 2
15 2539 4
16 2538 1
17 2537 5
18 2536 2
19 2535 1
20 2533 1
21 2518 1
22 2517 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย: รูปแบบสมการโครงสร้าง
3 ความต้องการผู้นำนันทนาการลีลาศของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของการแสดงคาบาเร่ต์ในเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวนานาชาติ
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโดยไม่เลือกใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยว
6 การพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
7 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดอุดรธานี
8 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการกิจกรรมนันทนาการในสถาบันการพลศึกษา
9 แรงจูงใจในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวนานาชาติ
10 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติเกี่ยวกับอาหารไทยริมบาทวิถีกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
11 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงจักรยานยนต์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน
12 ความต้องการและความพึงพอใจของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการรับบริการกิจกรรมนันทนาการในสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร
13 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสวนน้ำในกรุงเทพมหานคร
14 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย
15 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
16 แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2555
17 การศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุตลาดญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย
18 รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน
19 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวเมืองพัทยา
20 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานคร
21 แนวทางการจัดทำการรวมวีซ่าของประชาคมอาเซียน
22 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
23 ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
24 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
26 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำงาน
27 แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
28 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ
29 แนวทางพัฒนาการจัดการค่ายพักแรมฤดูร้อนสำหรับเด็ก
30 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
31 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
32 แนวทางการพัฒนาแหล่งที่พักบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่โฮมสเตย์มาตรฐานไทย
33 พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
34 การศึกษากิจกรรมนันทนาการเชิงวัฒนธรรมของชาวภูไทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
35 แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
36 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
37 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
38 แนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร
39 การศึกษาแรงจูงใจของเยาวชนไทยต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
40 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
41 แนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
42 การศึกษาแรงจูงใจของเยาวชนไทยต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2551
43 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ในประเทศไทย
44 การศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
45 ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร
46 ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนไทย
47 ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2550
48 การเสนอรูปแบบการจัดนันทนาการในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
49 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
50 การศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมนันทนาการ ณ เมืองพัทยา จ. ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2548
51 ผลของโปรแกรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่มีต่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52 การศึกษาความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
53 ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ ของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
54 ผลของการมีส่วนร่วมตามโปรแกรมนันทนาการ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสมรรถภาพทางกายและอัตมโนทัศน์ ของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง
ปี พ.ศ. 2540
55 การศึกษาการจัดค่ายพักแรมในสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย
56 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการโครงการการออกกำลังกาย ของหน่วยงานรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
57 ความต้องการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพของตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร
58 การศึกษาความวิตกกังวลของนักกรีฑาประเภทลู่กลุ่มประเทศอาเซียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศไทย
59 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านกีฬาของนักเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
60 การศึกษาปัญหาการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ในวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
61 การศึกษาการปฏิบัติงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
62 การศีกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักมวยไทยอาชีพ
63 การสำรวจนิสัยและทัศนคติที่มีต่อการเรียนและทัศนคติ ที่มีต่อวิชาชีพพลศึกษาของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
64 การศึกษาแรงจูงใจของนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 พุทธศักราช 2536
65 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในสถาบันผลิตครู
66 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในสถาบันผลิตครู
ปี พ.ศ. 2536
67 ผลของการฝึกสมาธิและจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการยกน้ำหนัก
68 ปัญหาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาของผู้ฝึกสอนกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา ครั้ง 18
ปี พ.ศ. 2535
69 การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยา-สังคมวิทยาการกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2533
70 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความวิตกกังวลกับความสามารถ ของนักกีฬายิงปืนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
ปี พ.ศ. 2518
71 ความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนอายุระหว่าง 12-16 ปี
ปี พ.ศ. 2517
72 ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำท่าวัดวา