ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมนึก สุชัยธนาวนิช
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมนึก สุชัยธนวณิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 3
2 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
3 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 3
4 ประคองศิริ บุญคง 3
5 ธวัชชัย เทียนงาม 3
6 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 3
7 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 3
8 อารีวรรณ ทับทอง 2
9 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 2
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
11 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2
12 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 2
13 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
15 นฤมล จียโชค 2
16 ทรงพล คูณศรีสุข 2
17 นักวิจัยอิสระ 2
18 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
19 กิตติยา คิดบา 1
20 กฤตภาส ไพเราะ 1
21 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
22 ไม่มีข้อมูล 1
23 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
24 บุญสม อัคธรรมกุล 1
25 พยอม ดีน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 543 4