ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมนึก สุชัยธนาวนิช
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมนึก สุชัยธนวณิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
2 ประคองศิริ บุญคง 3
3 ธวัชชัย เทียนงาม 3
4 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 3
5 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 3
6 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 3
7 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 3
8 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 2
9 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2
10 ทรงพล คูณศรีสุข 2
11 นฤมล จียโชค 2
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
13 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 2
14 อารีวรรณ ทับทอง 2
15 นักวิจัยอิสระ 2
16 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
17 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
18 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2
19 บุญสม อัคธรรมกุล 1
20 พยอม ดีน้อย 1
21 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
22 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
23 กิตติยา คิดบา 1
24 กฤตภาส ไพเราะ 1
25 ไม่มีข้อมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 543 4