ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมนิมิตร พุกงาม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมนิมิต พุกงาม
- สนนิมิตร พุกงาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 6
2 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 5
3 ชูศักดิ์ จอมพุก 4
4 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 4
5 เอมอร อังสุรัตน์ 4
6 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 3
7 สมศรี ภัทรธรรม 3
8 มณฑล อนงค์พรยศกุล 3
9 วีระศักดิ์ อุดมโชค 3
10 กฤษณ์ วันอินทร์ 3
11 กาญจน์เขจร ชูชีพ 2
12 ปิยวัฒน์ ดิลกสัมพันธ์ 2
13 ประทีป ด้วงแค 2
14 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 2
15 สุรพันธ์ เพชราภา 2
16 วิสูตร นวมศิริ 2
17 ภัทราวุธ ศรีโพธิ์ 2
18 ดอกรัก มารอด 2
19 เติมศิริ จงพูลผล 1
20 สุภาพ สุภาพ 1
21 ศุภลักษณ์ ศุภลักษณ์ 1
22 ปฬาณี ฐิติวัฒนา 1
23 สุภาพร สุภาพร 1
24 ภูมิอุษา ชาลีพรหม 1
25 จินดา กลับกลาย 1
26 พูลศิริ กิจวรรณ 1
27 จุฑาพร ฉันทากร 1
28 ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ 1
29 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 1
30 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
31 วรดี จงอัศญากุล 1
32 มนตรี วรพันธ์ 1
33 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
34 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
35 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
36 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
37 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
38 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
39 ธันวา จิตต์สงวน 1
40 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
41 พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ 1
42 นายวิสูตร นวมศิริ 1
43 วรากร สุจริต 1
44 ทองพูน วรครุธ 1
45 ขนิษฐา สุทธิบริบาล 1
46 พุทธพร แสงคำ 1
47 นิกร แซ่เอี๊ยบ 1
48 วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
49 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
50 ณัฐพล พจนาประเสริฐ 1
51 อัจฉรา ปทุมนากุล 1
52 วรพล ดาวล้อมจันทร์ 1
53 อนุสรา อินทมา 1
54 นิตยา เลาหะจินดา 1
55 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 1
56 รัฐชา ชัยชนะ 1
57 ถกล ประกายรุ้งทอง 1
58 Timthy Wood() 1
59 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
60 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 1
61 นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
62 ตุลวิทย์ สถาปนจารุ 1
63 ประสงค์ สงวนธรรม 1
64 พัชรีพันธ์ รัตโนดม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 5
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 2
7 2547 1
8 2543 2
9 2534 1
10 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ประสิทธิภาพของแฝกในการป้องกันการสูญเสียดินและกักเก็บคาร์บอนในดิน
2 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
3 สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์
4 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
ปี พ.ศ. 2554
5 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
6 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
7 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม
8 การประเมินค่าความชื้นในดินโดยใช้ดัชนีพืชพรรณ บริเวณไร่มันสำปะหลัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
9 ประสิทธิภาพของแฝกในการป้องกันการสูญเสียดินและกักเก็บคาร์บอนในดิน บริเวณศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้แฝกด้านป่าไม้ 2 จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาค่าปัจจัย K, C และ CP ในสมการสูญเสียดินสากลจากแปลงทดลอง โดยการใช้เครื่องกำเนิดฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่
11 ปรากฎการณ์ไม่ซ้ำรอยของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่า กับความเข้มข้นตะกอนแขวนลอย ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยหมาไน จังหวัดแพร่
12 การศึกษาการสูญเสียดิน น้ำ และธาตุอาหารจากแปลงทดลองโดยใช้เครื่องจำลองฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ถาง จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2552
13 การทดลองใช้แบบจำลอง KINEROS 2 เพื่อประมาณผลผลิตตะกอนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
15 การประเมินค่าดัชนีของพืชคลุมดิน และค่าดัชนีของมาตรการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินร่วมกับพืชปกคลุม ในสมการสูญเสียดินสากล โดยใช้เครื่องกำเนิดฝน ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2550
16 บทบาทของหญ้าแฝกต่อลักษณะทางอุตุ-อุทกวิทยาลุ่มน้ำ
17 โครงการการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงในสภาวะโลกร้อนบริเวณประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
18 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง
ปี พ.ศ. 2543
19 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ต่อการคายระเหยน้ำ โดยวิธี Bowen Ratio ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดลำปาง
20 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ต่อการคายระเหยน้ำ โดยวิธี Bowen Ratio ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2534
21 ปริมาณธาตุอาหารสุทธิที่สูญเสียไปกับน้ำชลประทาน หลังการใช้ ในเขตโครงการชลประทานท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี