ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย องค์ประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วินัย วิริยะอลงกรณ์ 19
2 นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ 11
3 นพดล จรัสสัมฤทธิ์ 4
4 พาวิน มะโนชัย 4
5 พิชัย สมบูรณ์วงศ์ 4
6 ขนิษฐา เสถียรพีระกุล 4
7 มนต์ฤดี ทองรัตน์ 4
8 มานพ กองเงิน 4
9 ธีรนุช เจริญกิจ 4
10 ภูเบศวร์ เมืองมูล 3
11 วุฒิพงษ์ นาชัยเวียง 2
12 เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง 2
13 จีราภรณ์ อินทสาร 2
14 Volker Romheld 2
15 วันวิสาข์ จันทิกา 2
16 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
17 จักรพงษ์ ไชยวงศ์ 2
18 จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 2
19 สุพจน์ เอี้ยงกุญชร 2
20 เมธินี พลอินต๊ะ 2
21 เสกสันต์ อุสสหตานนท์ 2
22 ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 2
23 มัตติกา พนมธรนิจกุล 2
24 พัชราภรณ์ อินตารักษา 2
25 Somchai Ongprasert 1
26 ณัฐธิดา เหลืองเมฆา 1
27 พูนผล เล็กไม่น้อย 1
28 สมศักดิ์ ไชยเวช 1
29 พรชัย เตจ๊ะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2551 7
4 2550 2
5 2549 2
6 2548 2
7 2547 2
8 2545 2
9 2544 1
10 2543 3
11 2542 1
12 2541 1
13 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การแก้ปัญหาการขาดน้ำสำหรับการเกษตรฤดูแล้งและการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่สูงและดอน
2 สัมฤทธิผลและการประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ ของโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาบ้านห้วยเป้า
ปี พ.ศ. 2552
3 กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อวางแผนการพัฒนาชุมชนตามภูมิสังคมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
4 ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2551
5 การแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้และการตายของต้นลำไยที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สารคลอเรต
6 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำบ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
7 การมีส่วนร่วมของราษฎรในการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร บ้านต๋อ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
8 การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนเผ่ามูเซอแดง ในโครงการจัดตั้งหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
9 กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อวางแผนการพัฒนาชุมชนตามภูมิสังคมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
10 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ชุมชนเย้าบ้านปางค่าใต้ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
11 การลดต้นทุนการผลิตลำไยโดยการจัดการธาตุอาหาร และวัสดุเสริมที่เหมาะสมกับดินแต่ละชนิด
ปี พ.ศ. 2550
12 การลดต้นทุนการผลิตลำไยโดยการจัดการธาตุอาหารและวัสดุเสริมที่เหมาะสมกับดินแต่ละชนิด
13 การพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มราคาผลผลิตสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2549
14 การลดต้นทุนการผลิตลำไยโดยการจัดการธาตุอาหารและวัสดุเสริมที่เหมาะสมกับดินแต่ละชนิด
15 การพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มราคาผลผลิตสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
16 การลดต้นทุนการผลิตลำไยโดยการจัดการธาตุอาหารเสริมที่เหมาะสมกับดินแต่ละชนิด
17 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มราคาผลผลิตสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
18 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มราคาผลผลิตสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์
19 การลดต้นทุนการผลิตลำไยโดยการจัดการธาตุอาหารและวัสดุเสริมที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2545
20 การประเมินผลกระทบของการใช้สารคลอเรตในสวนลำไยต่อสิ่งแวดล้อม
21 การประเมินผลกระทบของการใช้สารคลอเรตในสวนลำไยต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2544
22 ผลกระทบของการให้น้ำต่อการออกดอกและติดผลของลำไย
ปี พ.ศ. 2543
23 ผลกระทบของการให้น้ำต่อการออกดอกและติดผลของลำไย (ปี 2543)
24 ผลกระทบของการให้น้ำต่อการออกดอกและติดผลของลำไย (ปี 2544)
25 ผลกระทบของการให้น้ำต่อการออกดอกและติดผลของลำไย
ปี พ.ศ. 2542
26 การทดสอบความเป็นไปได้ในการทำนาขั้นบันไดโดยการรวมน้ำในเขตภูเขา : รายงานโครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
27 การทดสอบความเป็นไปได้ของการทำนาขั้นบันไดโดยการรวมน้ำในเขตภูเขา