ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย สุริยะไกร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย สุริยไกร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
2 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
3 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
4 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
5 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
7 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
8 รัชตะ อุลมาน 1
9 พิมประภา กิจวิธี 1
10 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
11 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
12 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
13 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
14 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
15 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
16 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
17 ศิริพา อุดมอักษร 1
18 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
19 โรงพยาบาลสระบุรี 1
20 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
21 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
22 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
23 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
24 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
25 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
26 อัญชลี จิตรักนที 1
27 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
28 limw0002@kku.ac.th 1
29 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
30 วิชุดา รัตนเพียร 1
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
33 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
34 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
35 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 2
5 2539 1
6 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียบแบบเพื่อนช่วยเพิ่อนและการใช้ระบบติดตามผลการเรียนทางออนไลน์
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยหลักจัดการเรียนแบบรู้แจ้งเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยหลักจัดการเรียนแบบรู้แจ้ง เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2539
6 การวัดและประเมินการใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ในคลินิกเฉพาะโรคสามแห่ง ในโรงพยาบาลเด็ก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
8 ผลการให้บริการเลิกบุหรี่ด้วยรูปแบบพีเอเอสฉบับปรับปรุงโดยเภสัชกรชุมชน