ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย รัตนโกมุท
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย รัตนโกมุท
- สมชาย รัตโกมุท
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 กนก คติการ 6
3 ชโยดม สรรพศรี 3
4 วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ 3
5 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
6 สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 2
7 ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์ 2
8 เสถียร รุจิรวนิช 2
9 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
10 ไพศาล เล็กอุทัย 2
11 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล 2
12 สุจินดา โกวิทยานนท์ 2
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 2
14 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 2
15 สุลีวรรณ ยิ้มพยัคฆ์ 2
16 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 2
17 สมชนก คุ้มพันธ์ 2
18 ธานี ชัยวัฒน์ 2
19 ศิริวรรณ สงวนเชื้อ 1
20 สามารถ เจียสกุล 1
21 ศิริพร เมฆฉาย 1
22 จักกฤษ กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 1
23 ทิพรัตน์ วีระวัฒน์ 1
24 นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ 1
25 กุลภา ภาวิไล 1
26 นวพร สวัสดิสาระ 1
27 เรืองชัย ฤทธิ์เดช, 2505- 1
28 พรชัย นพนาคีพงษ์ 1
29 นันทยา เติมคุนานนท์ 1
30 อังคณา ฉายวิริยะ 1
31 ธิดารัตน์ โชคสุชาติ 1
32 นพวรรณ ปีสิริกานต์ 1
33 พัตเนตร รามางกูร 1
34 พุทธกาล รัชธร 1
35 ไพฑูรย์ อรุณพันธ์ 1
36 ประสบโชค ประมงกิจ 1
37 บัญชา อภัย 1
38 กนก คติการ 1
39 ทัศนีย์ เจียรธราวานิช 1
40 แกมแก้ว ทวีธนากร 1
41 กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ 1
42 ณัฐยา น้อยเหลือ 1
43 ธงชัย สันติร่วมใจรักษ์ 1
44 อารีรัตน์ เหรียญมงคล 1
45 นิยดา กุลวาไชย 1
46 ชัยวัฒน์ คนจริง 1
47 ปัทมา นิลวณิชย์ 1
48 ปัญญาภรณ์ นิยม 1
49 อัทธ์ พิศาลวานิช 1
50 นฤมล สนธิถาวร 1
51 พรทิพย์ รังสฤษฎ์วุฒิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2549 1
3 2547 1
4 2546 2
5 2544 1
6 2542 1
7 2540 1
8 2539 2
9 2538 3
10 2537 3
11 2536 3
12 2535 2
13 2534 3
14 2533 1
15 2528 1
16 2527 2
17 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา : 3 ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ปี พ.ศ. 2549
2 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2547
3 ความสามารถในการแข่งขันของหัตถอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5 การวิเคราะห์อุปสงค์ของการใช้บริการหมอดูในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
6 การวิเคราะห์แนวโน้มของการสร้างปริมาณการค้า และการหันเหทิศทางการค้า จากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (กรณีศึกษา : ประเทศไทย)
ปี พ.ศ. 2542
7 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการใช้ทรัพยากรกายในประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2540
8 ผลของเงินทุนไหลเข้าจากต่างชาติที่มีต่อการออม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปี 1975-1996
ปี พ.ศ. 2539
9 การวิเคราะห์ดุลยภาพบางส่วนในตลาดข้าวของโลก
10 ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
ปี พ.ศ. 2538
11 การวิเคราะห์ระบบอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย
12 การผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายของเกษตรกรผู้ยากไร้ : กรณีศึกษา อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร
13 การวิเคราะห์ความต้องการข้าวโพด และการใช้ข้าวโพดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2537
14 การศึกษาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
15 การศึกษาแบบแผนการผลิตทางเกษตรที่เหมาะสมบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องจักร ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชของชาวนาไท
ปี พ.ศ. 2536
17 การศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดการลงทุนในนิคมอุตสาหรรม
18 การวิเคราะห์อุปสงค์น้ำมันเบนซินในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
19 การประมาณการรายได้ของรัฐจากอากรขาเข้า
ปี พ.ศ. 2535
20 การจัดดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทานทางการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ
21 ผลกระทบของสินเชื่อการเกษตรต่อการวางแผนการผลิต เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมภายใต้เป้าหมายการทำรายได้สูงสุด ของเกษตรกร : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2534
22 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของรายได้เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
23 การประมาณการปริมาณนักท่องเที่ยวที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
24 การคำนวณค่าแปรราคาเงาสำหรับการวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
25 วิเคราะห์มาตรการภาษีศุลกากรต่อลักษณะการผลิตของอุตสาหกรรมส่งออก
ปี พ.ศ. 2528
26 การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดการขาดเสถียรภาพทางการค้า ระหว่างประเทศของไทยู ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510-2525
ปี พ.ศ. 2527
27 ผลกระทบของการจำกัดการส่งออกมันสำปะหลังของไทยไปยังประชาคมยุโรป
28 ผลกระทบต่อราคาและโครงสร้างตลาดส่งออกของนโยบายการค้าข้าวโพดไทย