ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย บุญประดับ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรทิพย์ แพงจันทร์ 8
2 สมเจตน์ ประทุมมินทร์ 8
3 จันทนา ใจจิตร 7
4 สุจิตร ใจจิตร 6
5 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 6
6 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 6
7 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 6
8 บงการ พันธุ์เพ็ง 6
9 อุษณา สุขจันทร์ 6
10 นพดล แดงพวง 6
11 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 6
12 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 6
13 สุรไกร สังฆสุบรรณ 6
14 วินัย ศรวัต 5
15 วิไลวรรณ พรหมคำ 4
16 วันชัย ถนอมทรัพย์ 4
17 ชวนชื่น เดี่ยววิไล 4
18 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 4
19 อารีรัตน์ พระเพชร 3
20 ปรีชา แสงโสดา 3
21 จิตอาภา ชมเชย 3
22 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
23 ศรินณา ชูธรรมธัช 3
24 พนิต หมวกเพชร 3
25 อานนท์ มลิพันธ์ 3
26 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
27 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
28 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
29 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
30 ณัฐพล พุทธศาสน์ 3
31 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
32 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
33 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
34 สุภชัย วรรณมณี 3
35 พิชิต สพโชค 3
36 ละเอียด ปั้นสุข 3
37 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
38 มานพ หาญเทวี 3
39 นฤนาท ชัยรังษี 3
40 พินิจ จิรัคคกุล 3
41 นลินี จาริกภากร 3
42 เสาวคนธ์ วิลเลี่ยมส์ 3
43 นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 3
44 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
45 วลัยพร ศะศิประภา 3
46 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
47 จิตอาภา จิจุบาล 3
48 ดรุณี สมณะ 3
49 สมพงษ์ สุขเขตต์ 3
50 มนัสชญา สายพนัส 3
51 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
52 เวียง อากรชี 3
53 ทวีพงษ์ ณ น่าน 3
54 มนต์ชัย มนัสสิลา 3
55 ธำรง ช่วยเจริญ 2
56 นิรมล ดำพะธิก 2
57 พิเชษฐ์ กรุดลอยมา 2
58 สหัสชัย คงทน 2
59 หฤทัย แก่นลา 2
60 เสน่ห์ เครือแก้ว 2
61 วีระศักดิ์ เกิดแสง 2
62 อิสระ พุทธสิมมา 2
63 วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล 2
64 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
65 เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2
66 ชิษณุชา บุดดาบุญ 2
67 แคทลียา เอกอุ่น 2
68 สุกิจ รัตนศรีวงษ์ 2
69 สมปอง นิลพันธ์ 2
70 ปรีชา กาเพ็ชร 2
71 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
72 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
73 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
74 เสาวรี บำรุง 1
75 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
76 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
77 นิลุบล ทวีกุล 1
78 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
79 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
80 สมฤทัย ตันเจริญ 1
81 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
82 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
83 วัลลีย์ อมรพล 1
84 เหรียญทอง พานสายตา 1
85 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
86 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
87 จงรักษ์ จารุเนตร 1
88 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
89 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
90 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
91 อนันต์ ทองภู 1
92 วสันต์ วรรณจักร์ 1
93 วุฒิพล จันสระคู 1
94 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
95 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
96 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
97 สุภาพร สุขโต 1
98 วารีย์ ทองมี 1
99 วิทูร อมรพล 1
100 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
101 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
102 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
103 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
104 พัชรินทร์ นามวง์ 1
105 วนิดา โนบรรเทา 1
106 เมธาพร พุฒขาว 1
107 สมควร คล้องช้าง 1
108 มาลัย กล่อมแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 4
3 2548 1
4 2535 3
5 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัย
2 วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน
3 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2558
4 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
5 การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจสู้โลกร้อนและทนแล้ง
6 วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่ใช้น้ำฝน
7 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชในพื้นที่ชลประทาน
ปี พ.ศ. 2548
8 การพัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทดแทนการทำนาปรังในฤดูแล้งในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2535
9 ผลกระทบของการให้น้ำต่างระดับต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของพันธุ์ถั่วเขียว
10 ผลกระทบของการใช้น้ำต่างระดับต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพันธุ์ถั่วเขียว / สมชาย บุญประดับ
11 ผลกระทบของการให้น้ำต่างระดับต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพันธุ์ถั่วเขียว