ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย บุญประดับ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรทิพย์ แพงจันทร์ 8
2 สมเจตน์ ประทุมมินทร์ 8
3 จันทนา ใจจิตร 7
4 สุจิตร ใจจิตร 6
5 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 6
6 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 6
7 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 6
8 บงการ พันธุ์เพ็ง 6
9 อุษณา สุขจันทร์ 6
10 นพดล แดงพวง 6
11 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 6
12 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 6
13 สุรไกร สังฆสุบรรณ 6
14 วินัย ศรวัต 5
15 วิไลวรรณ พรหมคำ 4
16 วันชัย ถนอมทรัพย์ 4
17 ชวนชื่น เดี่ยววิไล 4
18 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 4
19 มนัสชญา สายพนัส 3
20 จิตอาภา จิจุบาล 3
21 มนต์ชัย มนัสสิลา 3
22 เวียง อากรชี 3
23 วลัยพร ศะศิประภา 3
24 ดรุณี สมณะ 3
25 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
26 ทวีพงษ์ ณ น่าน 3
27 เสาวคนธ์ วิลเลี่ยมส์ 3
28 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
29 จิตอาภา ชมเชย 3
30 นฤนาท ชัยรังษี 3
31 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
32 พนิต หมวกเพชร 3
33 ณัฐพล พุทธศาสน์ 3
34 ศรินณา ชูธรรมธัช 3
35 สมพงษ์ สุขเขตต์ 3
36 อารีรัตน์ พระเพชร 3
37 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
38 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
39 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
40 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
41 พิชิต สพโชค 3
42 มานพ หาญเทวี 3
43 ปรีชา แสงโสดา 3
44 อานนท์ มลิพันธ์ 3
45 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
46 สุภชัย วรรณมณี 3
47 พินิจ จิรัคคกุล 3
48 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
49 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
50 นลินี จาริกภากร 3
51 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
52 ละเอียด ปั้นสุข 3
53 นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 3
54 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
55 ชิษณุชา บุดดาบุญ 2
56 แคทลียา เอกอุ่น 2
57 ปรีชา กาเพ็ชร 2
58 อิสระ พุทธสิมมา 2
59 วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล 2
60 สุกิจ รัตนศรีวงษ์ 2
61 สมปอง นิลพันธ์ 2
62 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
63 ธำรง ช่วยเจริญ 2
64 นิรมล ดำพะธิก 2
65 หฤทัย แก่นลา 2
66 วีระศักดิ์ เกิดแสง 2
67 พิเชษฐ์ กรุดลอยมา 2
68 เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2
69 สหัสชัย คงทน 2
70 เสน่ห์ เครือแก้ว 2
71 อนันต์ ทองภู 1
72 วสันต์ วรรณจักร์ 1
73 วุฒิพล จันสระคู 1
74 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
75 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
76 วิทูร อมรพล 1
77 สุภาพร สุขโต 1
78 วารีย์ ทองมี 1
79 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
80 พัชรินทร์ นามวง์ 1
81 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
82 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
83 มาลัย กล่อมแก้ว 1
84 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
85 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
86 เมธาพร พุฒขาว 1
87 สมควร คล้องช้าง 1
88 วนิดา โนบรรเทา 1
89 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
90 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
91 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
92 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
93 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
94 เสาวรี บำรุง 1
95 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
96 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
97 นิลุบล ทวีกุล 1
98 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
99 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
100 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
101 เหรียญทอง พานสายตา 1
102 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
103 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
104 สมฤทัย ตันเจริญ 1
105 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
106 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
107 จงรักษ์ จารุเนตร 1
108 วัลลีย์ อมรพล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 4
3 2548 1
4 2535 3
5 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัย
2 วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน
3 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2558
4 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
5 การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจสู้โลกร้อนและทนแล้ง
6 วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่ใช้น้ำฝน
7 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชในพื้นที่ชลประทาน
ปี พ.ศ. 2548
8 การพัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทดแทนการทำนาปรังในฤดูแล้งในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2535
9 ผลกระทบของการให้น้ำต่างระดับต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของพันธุ์ถั่วเขียว
10 ผลกระทบของการใช้น้ำต่างระดับต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพันธุ์ถั่วเขียว / สมชาย บุญประดับ
11 ผลกระทบของการให้น้ำต่างระดับต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพันธุ์ถั่วเขียว