ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย ทองเต็ม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย ทองเติม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รศ.ดร.ธิติพันธ ทองเต็ม 52
2 ธิติพันธุ์ ทองเต็ม 52
3 อนุกร ภู่เรืองรัตน์ 39
4 ศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม 23
5 วัลย์ชัย พรมโนภาส 15
6 ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ 13
7 เสวต อินทรศิริ 9
8 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 8
9 เปรม ทองชัย 6
10 ฉัตรดนัย บุญเรือง 5
11 Somchai Thongtem 4
12 ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์ 4
13 รศ.ดร.บุญยงค์ ภู่นันทพงษ์ 3
14 ดร.สุลาวัลย์ ขาวผ่อง 3
15 ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 3
16 บุญยงค์ ภู่นันทพงษ์ 3
17 เฉลิมชัย ปิละพงศ์ 2
18 ผศ.ดร.ฉัตรดนัย บุญเรือง 2
19 ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ 2
20 Titipun Thongtem 2
21 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
22 วเรศ วีระสัย 1
23 บรรจบ ยศสมบัติ 1
24 สุวบุญ จิรชาญชัย 1
25 ไมเคิล โรดส์ 1
26 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
27 ดร.นุชจิรา ดีแจ้ง 1
28 จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์ 1
29 Anukorn Phuruangrat 1
30 สมศร สิงขรัตน์ 1
31 รศ.ดร.ยู เหลียงเติ้ง 1
32 มรกต ชาญสำรวจ 1
33 ทวี ตันฆศิริ 1
34 Jerapong Tontrakoon 1
35 Tawee Tunkasiri 1
36 สุวิทย์ ชัยสุพรรณ 1
37 จีระพงษ์ ตันตระกูล 1
38 วิรัตน์ โอภาสนิพัทธ์ 1
39 Suwit Chaisupun 1
40 อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ 1
41 ยศธนา คุณาทร 1
42 Narin Sirikulrat 1
43 นรินทร์ สิริกุลรัตน์ 1
44 สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 2
3 2555 15
4 2554 21
5 2553 19
6 2552 27
7 2551 12
8 2550 12
9 2549 12
10 2548 9
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 1
14 2544 8
15 2543 1
16 2542 1
17 2541 2
18 2540 2
19 2539 2
20 2537 1
21 2525 1
22 543 124
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาวัสดุผสมสารกึ่งตัวนำชนิดพี-พอลิเมอร์เจลเพื่อสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
2 การสังเคราะห์โลหะโมลิบเดตและโลหะทังสเตทโครงสร้างนาโนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง
ปี พ.ศ. 2556
3 Novel combined sonochemical/solvothermal syntheses, characterization and optical properties of CdS nanorods
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวกมลวรรณ อูปเงิน
ปี พ.ศ. 2555
5 Effects of NIO nanoparticles on the magnetic properties and diffuse phase transition of BZT/NIO composites
6 Preparation and dielectric properties of barium iron niobate by molten-salt synthesis
7 Property development of hydroxyapatite ceramics by two-step sintering
8 Fabrication of transparent lead-free KNN glass ceramics by incorporation method
9 Transformation of cubic AgBiS 2 from nanoparticles to nanostructured flowers by a microwave-refluxing method
10 Fabrication of P 2O 5-CaO-Na 2O glasses doped with zinc oxide for artificial bone applications
11 Synthesis and characterization of heteronanostructured Ag nanoparticles/MoO 3 nanobelts composites
12 Fabrication of P 2O 5-CaO-Na 2O glasses doped with magnesium oxide for artificial bone applications
13 Free-polymer controlling morphology of ?-MoO 3 nanobelts by a facile hydrothermal synthesis, their electrochemistry for hydrogen evolution reactions and optical properties
14 Facile hydrothermal synthesis and optical properties of monoclinic CePO 4 nanowires with high aspect ratio
15 A simple microwave-assisted hydrothermal synthesis of lanthanum hydroxide nanowires with a high aspect ratio
16 การสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างนาโนเพื่อใช้เป็นตัวตรวจวัดโฟตอน
17 Characterization of Cu3SbS4 microflowers produced by a cyclic microwave radiation
18 Hydroxyethyl cellulose-assisted hydrothermal synthesis of Bi 2S3 urchin-like colonies
19 การสังเคราะห์สังกะสีและพลวงเทลลูไรด์เพื่อใช้ผลิตเทอร์มอคัปเปิลควบคุมอุณหภูมิของระบบทำความเย็น
ปี พ.ศ. 2554
20 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 10 นายธวัช สุริวงษ์
21 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 10 นางสาวกมลวรรณ อูปเงิน
22 การสังเคราะห์โลหะซัลไฟด์และแอนติโมไนด์ในสถานะของแข็งด้วยการให้อิเล็คตรอนไหลผ่านโดยตรงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์แปลงพลังงานไฟฟ้า
23 โครงการสังเคราะห์สารเรืองแสงโดยวิธีเคมีและฟิสิกส์
24 Microwave-assisted synthesis of CePO 4 nanorod phosphor with violet emission
25 Characterization of SrWO4-PVA and SrWO4 spiders' webs synthesized by electrospinning
26 Fabrication of WO3 nanofibers by high voltage electrospinning
27 Morphology development of ZnO produced by sonothermal process
28 Electric field assisted processing and characterization of AlSb nanocrystals
29 Fabrication of ZnWO4 nanofibers by a high direct voltage electrospinning process
30 Hydrothermal synthesis, characterization, and optical properties of wolframite ZnWO4 nanorods
31 Synthesis and high-temperature thermoelectric properties of Ni 3GaSb and Ni 3InSb
32 Direct energy gap of Sb2Te3 synthesised by solid-state microwave plasma
33 CTAB-assisted hydrothermal synthesis of tungsten oxide microflowers
34 Characterization of nanostructured CdTe synthesized by solid state microwave-plasma process
35 Characterization of SrCO 3 and BaCO 3 nanoparticles synthesized by cyclic microwave radiation
36 Sonochemical synthesis and characterization of lead sulfide nanoparticles
37 Characterization of orthorhombic α-MoO 3 microplates produced by a microwave plasma process
38 Large-scale synthesis of WO 3 nanoplates by a microwave-hydrothermal method
39 Characterization of ZnMoO 4 nanofibers synthesized by electrospinning-calcination combinations
40 การสังเคราะห์สารเฟอร์ไรท์โครงสร้างนาโนโดยวิธีทางเคมีเพื่อใช้ในทางแพทย์และอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2553
41 Effect of solvents on the microstructure of CaWO4 prepared by a solvothermal synthesis
42 Hydrothermal synthesis of double sheaf-like Sb2S3 using copolymer as a crystal splitting agent
43 Synthesis of nanocrystalline metal molybdates using cyclic microwave radiation
44 Synthesis, characterisation and photoluminescence of nanocrystalline calcium tungstate
45 Fabrication of novel ZnS/ZnAl2S4 nanocomposite using a facile solvothermal route
46 Solid-state fabrication of nanostructured AlSb by electron beam heating process
47 Large-scale synthesis of Sb2S3 spikes by hydrothermal reaction
48 Solid-state microwave induced plasma synthesis of antimony telluride
49 Fast processing technique for tic coatings on titanium
50 Carboxymethyl cellulose-assisted hydrothermal synthesis of PbS with nano- And micro-crystals
51 Polymer-assisted hydrothermal synthesis of Bi2S3 nanostructured flowers
52 Characterization of AgBiS2 nanostructured flowers produced by solvothermal reaction
53 Characterization of SrCO3 and BaCO3 nanoparticles synthesized by sonochemical method
54 Large-scale synthesis of CuS hexaplates in mixed solvents using a solvothermal method
55 Characterization of Bi2S3 with different morphologies synthesized using microwave radiation
56 Ethanol-promoted fabrication of tungsten oxide nanobelts with defined crystal orientation
57 Characterization of nanostructured ZnO produced by microwave irradiation
58 Analysis of lead molybdate and lead tungstate synthesized by a sonochemical method
59 Photoemission and energy gap of CdS synthesized by solid state microwave-plasma
ปี พ.ศ. 2552
60 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 นายอนุกร ภู่เรืองรัตน์
61 การหาลักษณะเฉพาะของโลหะซัลไฟต์ ทังสเตท และ โมลิบเดต ที่สังเคราะห์โดยวิธีต่าง ๆ
62 Solvothermal synthesis of raspberry-like YVO4:Eu nanoparticles in methanol-water system
63 Transient solid-state production of nanostructured CuS flowers
64 Solvothermal synthesis of CdS nanorods using hydroxyethyl cellulose as a template
65 Surface modification of TiAl alloy via current heating technique
66 Cyclic microwave-assisted synthesis of flower-like and hexapod silver bismuth sulfide
67 Solid-state synthesis of cubic ZnTe nanocrystals using a microwave plasma
68 Characterization of MnWO4 with flower-like clusters produced using spray pyrolysis
69 Solvothermal synthesis of CdS nanowires templated by polyethylene glycol
70 Solvothermal production of CdS nanorods using polyvinylpyrrolidone as a template
71 Synthesis of lead molybdate and lead tungstate via microwave irradiation method
72 Preparation, characterization and photoluminescence of nanocrystalline calcium molybdate
73 Characterization of cadmium sulfide nanorods prepared by the solvothermal process
74 Characterization of CoWO4 nano-particles produced using the spray pyrolysis
75 Barium molybdate and barium tungstate nanocrystals synthesized by a cyclic microwave irradiation
76 Microwave-assisted synthesis of ZnO nanostructure flowers
77 Effect of basicity on the morphologies of ZnO produced using a sonochemical method
78 Cyclic microwave-assisted spray synthesis of nanostructured MnWO4
79 Sonochemical preparation of PbWO4 crystals with different morphologies
80 Preparation of ear-like, hexapod and dendritic PbS using cyclic microwave-assisted synthesis
81 Characterisation of one-dimensional CdS nanorods synthesised by solvothermal method
82 Methanol-water system for solvothermal synthesis of YVO4:Eu with high photoluminescent intensity
83 Microwave-assisted synthesis and characterization of SrMoO4 and SrWO4 nanocrystals
84 การหาลักษณะเฉพาะของโลหะซัลไฟด์ ทังสเตท และโมลิลเดตที่สังเคราะห์โดยวิธีต่างๆ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Characterization of metal sulfides, tungstates and molybdates synthesized by different methods / สมชาย ทองเต็ม ... [และคนอื่นๆ]
85 การเคลือบ diamond-like carbon ที่เป็น nanosized crystal บน Ti-Al alloys เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม
86 การสังเคราะห์ฟิล์มไทเทเนียมคาร์ไบต์บนโลหะผสมไทเทเนียม
ปี พ.ศ. 2551
87 การปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง
88 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC)
89 การปรับปรุงความแข็งของโลหะผสมไทเทเนียมโดยการเคลือบด้วยพลาสมาเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม การแพทย์ คมนาคม และการทหาร
90 การปรับปรุงความแข็งของโลหะผสมไทเทเนียมโดยการเคลือบด้วยพลาสมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ คมนาคม และการทหาร
91 Characterization of MeWO4 (Me = Ba, Sr and Ca) nanocrystallines prepared by sonochemical method
92 Biomolecule and surfactant-assisted hydrothermal synthesis of PbS crystals
93 Sonochemical synthesis of MMoO 4 (M = Ca, Sr and Ba) nanocrystals
94 Characterization of nano- and micro-crystalline CdS synthesized using cyclic microwave radiation
95 Characterization of Li 1-x Ni 1+x O 2 prepared by the thermal-assisted precipitation process
96 Preparation and characterization of nanocrystalline SrWO4 using cyclic microwave radiation
97 Formation of LiNi0.5Co0.5VO4 nano-crystals by solvothermal reaction
98 การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรที่เตรียมโดยเทคนิคไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2550
99 Size controlled growth of TiO2 nanowires by oxidation of titanium substrates in the presence of ethanol vapor
100 การเคลือบวัสดุที่มีโครงสร้างนาโนเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
101 Preparation of LiNiVO4 nano-powder using tartaric acid as a complexing agent
102 Solvothermal preparation of nano-sized CaWO4 particles
103 Phase transformation of nanocrystalline CdS synthesized by solvothermal reaction
104 Characterization of nano-rod ZnWO4 prepared by surfactant-assisting solvothermal reaction
105 Synthesis and analysis of CuS with different morphologies using cyclic microwave irradiation
106 Characterization of nano-crystalline LiNiVO4 synthesized by hydrothermal process
107 Free surfactant synthesis of microcrystalline CdS by solvothermal reaction
108 Malic acid complex method for preparation of LiNiVO4 nano-crystallites
109 Characterization of PbS with different morphologies produced using a cyclic microwave radiation
110 การปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2549
111 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คปก. รุ่นที่ 8)
112 การปลูกท่อนาโนในระบบแกสที่มีอุณหภูมิสูง
113 การปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง
114 Finite deformation behavior of biological soft material on cartilage anisotropy under loading conditions
115 Characterization of Li1-xNi1+xO2 prepared by using tartaric acid as a complexing agent
116 Growth of CNTs on 304 stainless steel using sparked iron as a catalyst
117 Growth of carbon nanorodes on tungsten filaments of light bulbs
118 Formation of titanium nitride on γ-TiAl alloys by direct metal-gas reaction
119 High temperature gas nitridation of thermally sprayed coatings of Ti and Ti containing Ni5Al5Mo
120 Growth of carbon nanoflowers on glass slides using sparked iron as a catalyst
121 Characterization of Li 1-xNi 1+xO 2prepared using succinic acid as a complexing agent
122 Luminescence of MWO4 (M =Ca, Sr, Ba and Pb) prepared by solvothermal reaction
ปี พ.ศ. 2548
123 การป้องกันการกัดกร่อนโลหะผสมไทเทเนียม-อะลูมิเนียมบางชนิด
124 Tribological improvement of thermal sprayed Ti based coatings modified by 1200 K nitridation
125 Nitridation of Y TiAl alloys by direct metal gas reaction at 1000-1300 K
126 Deposition of TiC on γ-TiAl alloys by directly applying voltages
127 Tribological improvement of thermal-sprayed Ti-based coatings modified by 1200 K nitridation
128 Nitridation of γ-TiAl alloys by direct metal-gas reaction at 1000-1300 K
129 Effect of interface stresses on anisotropic structure of the articular surface
130 Evaluation of failure behaviour of coated anisotropic materials for dental implants
131 Synthesis of Li1-xNi1+xO2using malonic acid as a chelating agent
ปี พ.ศ. 2547
132 Surface modification of the γ-TiAl alloys by the nitridation
ปี พ.ศ. 2546
133 การเคลือบคาร์ไบด์และไนไตรด์บนโลหะผสมไทเทเนียม-อลูมิเนียมบางชนิด
ปี พ.ศ. 2545
134 การป้องกันการกัดกร่อนโลหะผสมไทเทเนียม-อะลูมิเนียมบางชนิด
ปี พ.ศ. 2544
135 การปรับปรุงความทนทานต่อการถูกกัดกร่อนของโลหะผสมไทเทเนียมโดยใช้คลอไรด์ไอออน
136 High-temperature nitridation and oxidation of Ti-based alloys
137 Surface modification of the Ti-Al alloys at 1000-1200 K
138 HRTEM surface characterization of nanoscale solid-state materials
139 Local conductivity study of TiO2 electrodes by atomic force microscopy
140 High temperature nitridation and oxidation of Ti based alloys
141 Surface modification of the Ti Al alloys at 1000-1200 K
142 HRTEM surface characterization of nanoscale solid state materials
ปี พ.ศ. 2543
143 การปรับปรุงความแข็งแรงและความทนทานต่อการสึกหรอของโลหะ
ปี พ.ศ. 2542
144 High-temperature nitridation of the intermetallic compound TiAl at 1000-1200 K
ปี พ.ศ. 2541
145 Surface modification of tool steels by combined Cr-and N-ion implantation
146 Effect of high temperature gas nitridation of TiAl on wear resistance
ปี พ.ศ. 2540
147 การปรับปรุงสมบัติบางประการของ intermetallic compound Jial
148 การปรับปรุงสมบัติบางประการของ intermetallic ompound TiAl
ปี พ.ศ. 2539
149 การวิจัยวัสดุจำพวก Oxides ของ Transition metals เพื่อใช้ทำ NTC Thermistor Sensor
150 ขบวนการ Sintering สารเซรามิกของ Ti-Ba-Nb-Sr-Zr ในบรรยากาศที่มีสภาพรีดิวซ์
ปี พ.ศ. 2537
151 การพัฒนาสารพีโซอิเล็กทริคเซรามิกส์สำหรับต้นกำเนิดไฟฟ้าศักย์สูง
ปี พ.ศ. 2525
152 การเปลี่ยนแปลงของแคดเมียมซิลิไนด์ต่อความร้อน = Thermal behaviour of cadmium selenide / สมชาย ทองเต็ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
153 Effects of solution pH and processing cycle on nanostructured La2(MoO4)3 produced by cyclic microwave radiation
154 Facile hydrothermal synthesis and optical properties of monoclinic CePO4 nanowires with high aspect ratio
155 Hardness-improvement of titanium using mixture gases
156 Microwave-assisted synthesis and characterization of uniform LaPO4 nanorods
157 Sonochemical synthesis of Dy-doped ZnO nanostructures and their photocatalytic properties
158 Ultrasonic-assisted synthesis of Nd-doped ZnO for photocatalysis
159 Antimicrobial activities of CuO films deposited on Cu foils by solution chemistry
160 Characterization of SrCO3 and BaCO3 nanoparticles synthesized by cyclic microwave radiation
161 Characterization of starfruit-like PbWO4 microstructured clusters synthesized by a solution route
162 Cyclic microwave assisted synthesis of Sb2S3 twin flowers in solutions containing a template and splitting agent
163 Characterization of Cu3SnS4 nanoparticles and nanostructured flowers synthesized by a microwave-refluxing method
164 Characterization of cubic AgSbS2 nanostructured flowers synthesized by microwave-assisted refluxing method
165 Characterization of donut-like SrMoO4 produced by microwave hydrothermal process, Journal of Nanomaterials
166 Fabrication of MgMoO4-PVA and MgMoO4 fibrous webs via a direct high voltage electrospinning process
167 Synthesis of h- and ?-MoO3 by refluxing and calcination combination: phase and morphology transformation, photocatalysis and photosensitization
168 Sonochemical synthesis, photocatalysis and photonic properties of 3 % Ce-doped ZnO nanoneedles
169 Enhanced doxorubicin delivery and cytotoxicity in multidrug resistant cancer cells using multifunctional magnetic nanoparticles
170 Environmentally benign synthesis of Bi2S3 quantum dot using microwave-assisted approach
171 One-step synthesis of Zn4Sb3 nanocrystals and Zn4Sb3-ZnSb composites
172 Microwave induced plasma synthesis and characterization of rice kernel-like Bi2Te3 crystals
173 Synthesis of coral-like, straw-tied-like and flower-like antimony sulfides by a facile wet-chemical method
174 Direct nanomaterial-DNA contact effects on DNA and mutation induction
175 Preparation of LaPO4 nanowires with high aspect ratio by a facile hydrothermal method and their photoluminescence
176 Hydrothermal synthesis and characterization of Bi2MoO6 nanoplates and their photocatalytic activities
177 characterization and optical property of 0–3 wt% Sn-doped ZnO
178 Synthesis of cadmium selenide nanorods by polyethylene glycol-assisted solvothermal process
179 characterization and optical properties of CdS nanorods
180 Microwave hydrothermal synthesis and characterization of copper sulfide with different morphologies
181 Synthesis and characterization of CeVO4 by microwave radiation method and its photocatalytic activity
182 Photoabsorption and photocatalysis of SrSnO3 produced by a cyclic microwave radiation
183 Biomolecule-assisted solvothermal synthesis of coral-like Bi2S3 nanostructures
184 Photoluminescence of hexagonal ZnO nanorods hydrothermally grown on Zn foils in KOH solutions with different values of basicity
185 Growth of hexagonal prism ZnO nanorods on Zn substrates by hydrothermal method and their photoluminescence
186 Antimicrobial activities 4of CuO films deposited on Cu foils by solution chemistry
187 Characterization of ZnO flowers of hexagonal prisms with planar and hexagonal pyramid tips grown on Zn substrates by a hydrothermal process
188 Cyclic microwave-assisted synthesis of CuFeS2 nanoparticles using biomolecules as sources of sulfur and complexing agent
189 Hydrothermal synthesis of Bi2WO6 hierarchical flowers with their photonic and photocatalytic properties
190 Synthesis and characterization of hierarchical multilayered flower-like assemblies of Ag doped Bi2WO6 and their photocatalytic activities
191 Hydrothermal Synthesis of Bi2MoO6 Visible-Light-Driven Photocatalyst
192 Sonochemical synthesis and characterization of uniform lanthanide orthophosphate (LnPO4, Ln = La and Ce) nanorods
193 Characterization and gas sensing properties of CuO synthesized by DC directly applying voltage
194 Smart magnetic nanoparticle-aptamer probe for targeted imaging and treatment of hepatocellular carcinoma
195 Photocatalysis of WO3 Nanoplates Synthesized by Conventional–Hydrothermal and Microwave–Hydrothermal Methods and of Commercial WO3 Nanorods
196 Characterization and optical activity of La-doped ZnWO4 nanorods by hydrothermal method
197 Synthesis and characterization of GdVO4 nanoparticles by a malic acid-assisted sol-gel method
198 Characterization and antibacterial activity of nanostructured ZnO thin films synthesized through a hydrothermal method
199 Photocatalytic activity of Zn2SnO4-SnO2 nanocomposites produced by sonochemistry in combination with high temperature calcination
200 Decolorization of Methylene Blue by Ag/SrSnO3 Composites under Ultraviolet Radiation
201 Synthesis of Bi2MoO6 nanoplates with the assistance of PEG by hydrothermal method and their photocatalytic activities
202 Effect of C2H2 flow rates and microwave powers on the synthesis of sp3 carbon on glass substrates
203 Thermoelectric properties of Zn4Sb3-ZnSb composites synthesized by microwave plasma and hot pressing combination
204 Synthesis and characterization of transparent graphene oxide nanosheets
205 Thermoelectric and optical properties of CuAlO2 synthesized by direct microwave heating
206 ZnTe Semiconductor-Polymer Gel Composited Electrolyte for Conversion of Solar Energy
207 Effect of microwave power on energy gap of ZnO nanoparticles synthesized by microwaving through aqueous solutions
208 Effect of medium solvent ratios on morphologies and optical properties of ?-ZnMoO4, ?-ZnMoO4 and ZnMoO4•0.8H2O crystals synthesized by microwave-hydrothermal / solvothermal method
209 Single-step synthesis of ZnO/TiO2 nanocomposites by microwave radiation and their photocatalytic activities
210 Ultrasonic-Assisted Synthesis, Characterization and Optical Properties of Sb Doped ZnO and Their Photocatalytic Activities
211 Effect of pH on visible-light-driven Bi2WO6 nanostructured catalyst synthesized by hydrothermal method
212 Hydrothermal synthesis and characterization of Ho doped Bi2MoO6 nanoplates and their optical properties
213 Hydrothermal synthesis, characterization and optical properties of Ce doped Bi2MoO6 nanoplates
214 Synthesis and Characterization of Europium-Doped Zinc Oxide Photocatalyst
215 characterization and photocatalytic properties of Ho doped ZnO nanostructures synthesized by sonochemical method
216 Hydrothermal synthesis, characterization and visible light-driven photocatalytic properties of Bi2WO6 nanoplates
217 Solvothermal synthesis and photocatalytic properties of CdS nanowires under UV and visible irradiation
218 Controlling morphologies and growth mechanism of hexagonal prisms with planar and pyramid tips of ZnO microflowers by microwave radiation
219 Analyses of nano-crystalline LiCoVO4 prepared by solvothermal reaction