ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย ชวนอุดม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาเครื่องกะเทาะและทำความสะอาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2560
2 การปรับปรุงและขยายผลเพื่อทดสอบตลาดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์
ปี พ.ศ. 2559
3 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2558
4 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์ระยะที่ 1: การศึกษาและพัฒนาชุดกะเทาะข้าวโพด
6 การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์ขนาดใหญ่ต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์ระยะที่ 1: การศึกษาและพัฒนาชุดกะเทาะข้าวโพด
8 การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์ขนาดใหญ่ต้นแบบ
9 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
10 การศึกษาความเร็วขับเคลื่อนของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่มีผลความสูญเสียจากชุดหัวเกี่ยว
11 การศึกษารูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวดและพลังงานในการนวด
12 การศึกษารูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวดและพลังงานในการนวด
ปี พ.ศ. 2554
13 การศึกษารูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวดและพลังงานในการนวด II
14 การศึกษารูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวดและพลังงานในการนวด
15 การศึกษาผลของปัจจัยการออกแบบชุดนวดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวด
ปี พ.ศ. 2553
16 การศึกษาผลของปัจจัยการออกแบบชุดนวดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวด
17 การศึกษารูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวดและพลังงานในการนวด
ปี พ.ศ. 2552
18 การศึกษาความสูญเสียและความเสียหายจากการใช้เครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนสำหรับกะเทาะข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2551
19 การศึกษาความสูญเสียและความเสียหายจากการใช้เครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนสำหรับกะเทาะข้าวโพด
20 การศึกษาปัจจัยการทำงานของชุดทำความสะอาดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่มีผลต่อความสูญเสียจากการทำความสะอาดในสนาม
ปี พ.ศ. 2550
21 การศึกษาปัจจัยการทำงานของชุดทำความสะอาดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่มีผลต่อความสูญเสียจากการทำความสะอาดในสนาม
22 การทำนายความสูญเสียจากระบบการนวดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบไหลตามแกน
ปี พ.ศ. 2543
23 การศึกษาความสูญเสียจากระบบการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโดยแรงงานคน และการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด