ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย จิตะพันธ์กุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิทยากร อัศดรวิเศษ 7
2 สุดาพร ลักษณียนาวิน 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
4 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 4
5 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 4
6 เพียร โตท่าโรง 4
7 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 3
8 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 3
9 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 3
10 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 3
11 สมชาติ โชคชัยธรรม 3
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
13 ทับทิม อ่างแก้ว 3
14 วาทิต เบญจพลกุล 3
15 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
16 พสุ แก้วปลั่ง 2
17 ณัฐ กาญจนศิริ 2
18 Somchai Jitapunkul 2
19 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
20 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 2
21 จามร ติรยานนท์ 1
22 วิไลพร แซ่ลี้ 1
23 พณชิต กิตติปัญญางาม 1
24 วรวิทย์ กวีวัจน์ 1
25 ณัฐพล ผิวผ่อง 1
26 ธีรยุทธ สว่างศรี 1
27 เสถียร เตรียมล้ำเลิศ 1
28 ปฐวี ชาญไววิทย์ 1
29 ศักดิ์ เขมชัย 1
30 อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ 1
31 ดัชกรณ์ ตันเจริญ 1
32 สมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา 1
33 พรทิพย์ ไพศาลสิงห์ 1
34 วิชา พานิช 1
35 เจนวิทย์ สินธุสัคค 1
36 หาญ กิตติชานันท์ 1
37 สุภัทรชัย ชมพันธุ์ 1
38 สุรเดช เคารพครู 1
39 ไอวาฮาชิ, มาซาฮิโร่ 1
40 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
41 มานะชัย อุดมดี 1
42 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 1
43 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
44 ศราวุธ แต้โอสถ 1
45 ณัฏฐชา จิตติวรางกูล 1
46 กฤตธี วุฒิพรพงษ์ 1
47 ณัฐพร ราศรีเกรียงไกร 1
48 ทวีศักดิ์ สรรพสิทธิ์วงศ์ 1
49 พชรพล สินธุวงศานนท์ 1
50 เอกพล จูฑะพันธุ์ 1
51 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
52 แนบบุญ หุนเจริญ 1
53 วันเฉลิม โปรา 1
54 เอกชัย ลีลารัศมี 1
55 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
56 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
57 ไม่มีข้อมูล 1
58 เฉลิมวุฒิ ไวชนะ 1
59 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
60 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
61 อนันต์ เอกวงศ์วิริยะ 1
62 Tienchai Pradisthayon 1
63 เทียนชัย ประดิสถายน 1
64 ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม 1
65 Lunchakorn Wuttisittikulkij 1
66 Manop Wongsaisuwan 1
67 ปริญญา สงวนสัตย์ 1
68 Widhayakorn Asdornwised 1
69 Parinya Sanguansat 1
70 Sanparith Marukatat 1
71 Paramin Sangwongngam 1
72 มานพ วงศ์สายสุวรรณ 1
73 เอกฤทธิ์ มณีน้อย 1
74 เพียรพร หลินประเสริฐ 1
75 นัทธี งามเจตนรมย์ 1
76 เสรี วณิชภักดีเดชา 1
77 จิราภา ทรงธนศักดิ์ 1
78 ประเสริฐ ฉอเรืองวิวัฒน์ 1
79 กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ 1
80 อุมาวสี ทาทอง 1
81 ศวิต กาสุริยะ 1
82 จตุพล พัฒนาวิเชษฐ์ 1
83 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 1
84 เสาวลักษณ์ อารีย์พงศา 1
85 ธีระ ภัทราพรนันท์ 1
86 ชาตรี ศรีไพพรรณ 1
87 โชติวัฒน์ อุนนาภิรักษ์ 1
88 จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 1
89 ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร 1
90 พงศ์ไท ทาสระคู 1
91 เกียรติศักดิ์ ใหม่เจริญนุกูล, 2524- 1
92 จิรวัฒน์ เตชะวิชาญ, 2522- 1
93 สนธยา เมรินทร์ 1
94 ประวิช ชินประเสริฐสุข 1
95 สุวิทย์ นาคพีระยุทธ 1
96 รุจน์ บุศยพลากร 1
97 เจษฎา กานต์ประชา, 2520- 1
98 สุจรรยา อาจณรงค์กร 1
99 ปรัชญา พรนิมิตกุล, 2524- 1
100 พรสักก์ หมื่นหาญ 1
101 กิตติพงษ์ เจนวิถีสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 2
4 2549 4
5 2548 5
6 2547 9
7 2546 10
8 2545 2
9 2544 6
10 2543 7
11 2542 5
12 2541 5
13 2540 2
14 2539 3
15 2538 4
16 2537 2
17 2531 1
18 2527 1
19 2524 1
20 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสร้างระบบกล้องวิดิทัศน์ติดตามเป้าหมายแบบเวลาจริงบนบอร์ด DSP TMS320C6713
ปี พ.ศ. 2551
2 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
3 วิธีการแปลงลาปลาซเบื้องต้น
4 การรู้จำใบหน้าโดยการใช้แถบย่อยหลายระดับความละเอียดเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2549
5 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 การแบ่งส่วนภาพโดยวิธีเลเวลเซตร่วมกับความรู้เชิงรูปร่าง
7 Two-dimensional linear discriminant analysis of principle component vectors for face recognition
8 การประมาณค่าความจุของช่องสัญญาณหลายเสาส่งหลายเสารับในช่องสัญญาณแบบไรเชียน โดยการแจกแจงสมมาตรในรูปแบบความถี่สปาเทียล
ปี พ.ศ. 2548
9 การประสานภาพเชิงพื้นที่โดยการใช้เฟรมดิสครีตเวฟเล็ต
10 การแยกส่วนภาพวัตถุวิดีโอที่เลือกบริเวณที่สนใจได้บนพื้นฐานองค์ประกอบสีและเทคนิคเชิงสัณฐาน
11 การเลือกขีดเริ่มเปลี่ยนแบบท้องถิ่นสำหรับการลดทอนสัญญาณรบกวนของภาพบนพื้นฐานของดาวเบชีส์เวฟเล็ตสองมิติ
12 การชี้เฉพาะคำสำคัญเสียงพูดภาษาไทยบนพื้นฐานของการตรวจสอบหน่วยเริ่มและหน่วยตามของพยางค์
13 การพัฒนา Lossless discrete cosine transform แบบใหม่ สำหรับการอัดข้อมูลภาพที่ใช้ได้ทั้งแบบมีการสูญเสีย (Lossy) และไม่มีการสูญเสีย (Lossless)
ปี พ.ศ. 2547
14 การประมาณช่องสัญญาณแบบบอดบนพื้นฐานของเทคนิคการแยกย่อยยูแอลวี สำหรับมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอขาขึ้น
15 การประมาณช่องสัญญาณใช้สัญลักษณ์นำช่วยสำหรับระบบมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอขาขึ้น แบบหลายสัญญาณเข้าหลายสัญญาณออก
16 การดัดแปลงส่วนขจัดพูข้างที่วางนัยทั่วไปโดยใช้เทคนิคการลดสหสัมพันธ์
17 การสร้างลำคลื่นปรับตัวได้โดยใช้การทำให้อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณแทรกสอด และสัญญาณรบกวนมีค่ามากที่สุดสำหรับระบบมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอ ในช่องสัญญาณเชื่อมโยงขาขึ้น
18 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
19 การตรวจหาแบบไวด์ลี่เชิงเส้นสำหรับระบบมัลติ-แคเรียร์ซีดีเอ็มเอ
20 การหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบวนซ้ำชนิดซอฟต์โดยใช้ดีเทกเตอร์ ชนิดทำให้ค่าความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ยต่ำสุดแบบผู้ใช้หลายคน สำหรับมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอที่มีการเข้ารหัสขาขึ้น
21 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
22 การประมาณช่องสัญญาณใช้สัญลักษณ์นำช่วย สำหรับระบบมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอขาขึ้น แบบหลายสัญญาณเข้าหลายสัญญาณออก
ปี พ.ศ. 2546
23 การแยกส่วนภาพวิดีโอออกเป็นวัตถุแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการตัดสินใจแบบเบย์
24 การสร้างลำคลื่นปรับตัวได้แบบบอดโดยใช้ข้อมูลการดีสเปรด-รีสเปรด สำหรับการดีเทกต์ผู้ใช้หลายคนในช่องสัญญาณขาขึ้น ของระบบซีดีเอ็มเอหลายคลื่นพาห์
25 ระบบรู้จำทำนองเสียงพูดสำหรับเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
26 การลดอัตราส่วนกำลังค่ายอดต่อกำลังเฉลี่ยในเอ็มซี-ซีดีเอ็มเอโดยใช้ลำดับส่งย่อย
27 การรู้จำวรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่องภาษาไทยบนพื้นฐานแบบจำลองฟูจิซากิ
28 เครื่องรับชนิดหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบขนาน ที่มีการแก้ไขความถี่ออฟเซตแบบปรับตัวได้สำหรับระบบมัลติ-แคเรียร์ ซีดีเอ็มเอ
29 การดัดแปลงสถาปัตยกรรม วี-บีแอลเอเอสที สำหรับระบบสื่อสาร เอ็ม ซี-ซีดีเอ็มเอ บนพื้นฐานการหักล้างสัญญาณรบกวนแบบผสม
30 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยแบบออนไลน์โดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟและฟัซซีโลจิก
31 เทคนิคที่คงทนต่อความผิดพลาดทางเฟสที่เกิดแบบสุ่มสำหรับปรับปรุงอัลกอริทึมมิวสิกแบ่งลำคลื่นโดยใช้เงื่อนไขบังคับของการทำอนุพันธ์แบบไม่ขึ้นกับค่าเฟส
32 การปรับสเกลความละเอียดของเกรนแบบทนทานโดยใช้การทำนายรั่วสำหรับการเข้ารหัสวิดีโออัตราบิตต่ำ
ปี พ.ศ. 2545
33 การรู้จำเสียงพูดภาษาไทยอย่างคงทนโดยใช้สัมประสิทธิ์เมลฟรีเคว็นซีเซปสตรอลของค่าอัตสหสัมพันธ์ของเสียงพูดที่มีสัญญาณรบกวน
34 ค่าลักษณะสำคัญแบบคงทนต่อสัญญาณรบกวนของการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้เทคนิคลดสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้
ปี พ.ศ. 2544
35 อัลกอริทึมการค้นหาแบบเพชรชนิดไม่สมมาตรแบบปรับตัวได้โดยใช้การปรับย้ายจุดศูนย์กลางสำหรับการประมาณการเคลื่อนที่ในการเข้ารหัสสัญญาณวิดีทัศน์
36 การประยุกต์ใช้วงจรกรองแบบปรับตัวสำหรับเครื่องรับดีเอสซีดีเอ็มเอแบบหลายอัตราที่ใช้วิธีไบออร์ทอกอนัล
37 การประยุกต์ใช้แบบแผนไบออร์ทอกอนอลกับผู้ใช้อัตราข้อมูลสูงร่วมด้วยการหักล้างสัญญาณแทรกสอดสำหรับระบบดีเอสซีดีเอ็มเอแบบหลายอัตราที่ใช้แบบแผนหลายรหัส
38 ระบบรู้จำคำเรียกพยัญชนะไทย : การศึกษาการวัดลักษณะสำคัญแบบต่างๆ
39 การแยกตัวอักษรจากลายมือเขียนภาษาไทยที่เป็นคำ
40 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยสหวิทยาการ : กรณีการวิจัยเทคโนโลยีทางภาษา
ปี พ.ศ. 2543
41 การแยกส่วนภาพวัตถุสำหรับการเข้ารหัสสัญญาณวิดีโอ บนพื้นฐานของคอนเทนต์ตามข้อกำหนดของ MPEG-4
42 การปรับปรุงการหักล้างการแทรกสอดแบบผสม โดยใช้เทคนิคการหักล้างบางส่วนแบบขนาน ในช่องสัญญาณที่มีการลดทอนแบบเรเลย์ ในระบบการสื่อสารแบบแบ่งแยกด้วยรหัสชนิดไดเรกต์ซีเควนซ์
43 การบีบอัดเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้การเข้ารหัส MP-CELP ตามข้อกำหนดของ MPEG-4
44 การรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทยที่เป็นคำแบบออฟไลน์โดยใช้หลักเกณฑ์ทางฟัซซีร่วมกับคุณลักษณะบ่งความต่าง
45 มัลติยูสเซอร์ดีเทกชันแบบนำข้อมูลที่ตัดสินแล้วมาป้อนกลับ ที่ใช้กระบวนการปรับอัตโนมัติชนิดบอด สำหรับระบบการสื่อสารแบบแบ่งแยกด้วยรหัสชนิดไดเรกซีเควนซ์แบบหลายอัตรา
46 การรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทยโดยใช้วิธีสแกนนิ่งเอ็น-ทูเปิ้ล
47 อัลกอริทึมการเข้าคู่บล็อก การค้นหาแบบไฮบริดชนิดปรับตัวได้แบบใช้การปรับย้ายจุดศูนย์กลาง สำหรับการประมาณการเคลื่อนที่ในการเข้ารหัสสัญญาณวีดิทัศน์
ปี พ.ศ. 2542
48 ระบบบ่งชี้ผู้พูดแบบระบบเปิดโดยใช้แบบจำลองฮิตเดนมาร์คอฟแบบหลายชุดรหัส
49 การประมาณหาที่ตั้งแหล่งกำเนิดสัญญาณจากการวัดมุมทิศ โดยใช้วิธีการพัฒนาคาลมานฟิลเตอร์แบบขยาย
50 การประมาณที่ตั้งแหล่งกำเนิดสัญญาณ ที่ทนต่อสัญญาณรบกวนจากการวัดมุมทิศ โดยใชัอัลกอริทึมแบบไอเอ็มเอ็ม
51 มัลติยูสเซอร์ดีเทกชันแบบป้อนกลับที่ใช้กระบวนการปรับอัตโนมัติชนิดบอดสำหรับระบบการสื่อสารแบบแบ่งแยกด้วยรหัสชนิดไดเรกต์ซีเควนซ์
52 ระบบการรู้จำผู้พูด : การบ่งชี้ผู้พูดแบบขึ้นกับบทคำพูด
ปี พ.ศ. 2541
53 โปรแกรมบีบอัด วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพสัญญาณภาพดิจิตอล : รายงาน โครงการสิ่งประดิษฐ์
54 การประยุกต์การประมวลผลภาพในการตรวจพินิจล้ออลูมินัมอัลลอย
55 ขั้นตอนการหาขอบเขตพยางค์สำหรับคำพูดต่อเนื่องภาษาไทย
56 การรู้จำหน่วยเสียงสระภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
57 การรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทยโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะบ่งความต่าง
ปี พ.ศ. 2540
58 การรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ระยะที่หนึ่ง : การรู้จำเสียงพูดคำไทยโดดๆ โดยไม่ขึ้นกับผู้พูด
59 การรู้จำเสียงคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซีและนิวรอลเน็ตเวิร์ก
ปี พ.ศ. 2539
60 การประมาณหาที่ตั้งแหล่งกำเนิดสัญญาณจากการวัดมุมทิศ โดยใช้วิธีคาลแมนฟิลเตอร์แบบยืดขยาย
61 ระบบรู้จำอักษรภาษาไทยโดยใช้ลักษณะบ่งความต่างของตัวอักษรไทย
62 การรู้จำสายอักขระไทยตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก
ปี พ.ศ. 2538
63 การรู้จำเสียงพูดสระภาษาไทยโดดๆ ไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยการวัดสเปกตรัมดิสแตนช์และใช้ไดนามิกไทม์วาร์ปปิง
64 การรู้จำเสียงพูดตัวเลขเป็นภาษาไทยแบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยวิธีฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล และเวกเตอร์ควอนไตซ์เซชัน
65 การบีบย่อเสียงพูดโดยใช้การแปลงเวฟเลตและแอลพีซีเวกเตอร์ควอนไทเซ ชัน
66 การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์ก และวิธีซินแทกติก
ปี พ.ศ. 2537
67 การศึกษาการรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยวิธีซินแทกติก
68 การศึกษาการรู้จำตัวเลขไทยแบบตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก
ปี พ.ศ. 2531
69 การออกแบบและสร้างเครื่องให้สารละลายคนไข้ ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์
ปี พ.ศ. 2527
70 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2524
71 การศึกษาความเป็นได้ในการจำแนกพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดด้วยคอมพิวเตอร์จากข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากร