ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชัย วัฒนการุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 2
2 อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ 2
5 Waraporn Siriterm 1
6 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
7 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
8 Kasidit Nootong 1
9 สิทธิพร แอกทอง 1
10 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
11 Chayaporn Supachartwong 1
12 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
13 Anawatch Mitpratan 1
14 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
15 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
18 Acom Sornsute 1
19 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
20 Chariya Uiyyasathian 1
21 Jittima Chatchawansaisin 1
22 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
23 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
24 สุมิตรา พูลทอง 1
25 Yeshey Penjor 1
26 กำจัด มงคลกุล 1
27 รุ่งราวี ทองกันยา 1
28 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
29 ชอุ่ม มลิลา 1
30 ๋Janes, Gavin W. 1
31 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
32 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
33 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
34 Pantharee Boonsatorn 1
35 Chonticha Srisawang 1
36 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
37 วินัย งามแสง 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 Phanphen Wattanaarsakit 1
40 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
41 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
42 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
43 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
44 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
45 ไววิทย์ พุทธารี 1
46 Pornpimol Muanjai 1
47 Varunee Padmasankh 1
48 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
49 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
50 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
51 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
52 สมพร พรมดี 1
53 สุวิชา ทองสิมา 1
54 วัลลภ แย้มเหมือน 1
55 สิริพร สิวราวุฒิ 1
56 สายฝน ควรผดุง 1
57 วาสนา เสียงดัง 1
58 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
59 เอกชัย อดุลยธรรม 1
60 Walaisiri Muangsiri 1
61 Suchin Arunsawatwong 1
62 สุวดี ยาป่าคาย 1
63 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 ประคอง ชอบเสียง 1
68 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
69 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
70 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 Rajalida Lipikorn 1
73 Thada Jirajaras 1
74 ประธาน ดาบเพชร 1
75 กมลชนก ยวดยง 1
76 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
77 อวย เกตุสิงห์ 1
78 กระมล ทองธรรมชาติ 1
79 Chakkaphan Sutthirat 1
80 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
81 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
82 Boonchai Sangpetngam 1
83 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
85 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
87 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
88 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
91 Vanida Chantarateptawan 1
92 กาญจนา แก้วเทพ 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
94 ศิริชัย ศิริกายะ 1
95 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
96 Srilert Chotpantarat 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
98 Somying Tumwasorn 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
102 ธวัชชัย สันติสุข 1
103 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
107 คัคนางค์ มณีศรี 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
111 วิไล ชินธเนศ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
114 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
115 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
116 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
117 Kitpramuk Tantayaporn 1
118 Puttipongse Varavudhi 1
119 ละอองทิพย์ เหมะ 1
120 Naiyana Chaiyabutr 1
121 Sompol Sanguanrungsirikul 1
122 บรรจง คณะวรรณ 1
123 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
124 Ampa Luiengpirom 1
125 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
126 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
127 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
128 พรรณี กาญจนพลู 1
129 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
130 สุมา เมืองใย 1
131 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
132 วิมล เหมะจันทร 1
133 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
134 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
135 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
136 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
137 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
138 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
139 วัฒนชัย สมิทธากร 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 Wilai Anomasiri 1
143 Kittisak Likhitwitayawuid 1
144 Panee Boonthavi 1
145 Vimolmas Lipipun 1
146 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
147 มยุรี ตันติสิระ 1
148 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
149 Garnpimol C. Ritthidej 1
150 Sumphan Wongseripipatana 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2529 1
3 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2529
2 การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม