ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมคิด แก้วทิพย์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- สมคิด แก้วทิพย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนารูปแบบตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในท้องถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนบน
4 ข้อจำกัดของการมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อย่างเพียงพอในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
5 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนบน
6 การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ลำห้วยป่าข้าวหลาม ตำบลกี้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
7 การบริหารจัดการพื้นที่วัดในเขตอำเภอสันทราย
8 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
9 การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
10 การพัฒนาความร่วมมือร่วมใจในการอยู่ร่วมกันของคนบนพื้นที่สูง (คนลาหู่) กับคนพื้นที่ราบ (คนเมือง) ในชุมชนบ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
11 การเสริมสร้างพลังอำนาจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนระบบนิเวศลุ่มน้ำ ตามลักษณะภูมิสังคม :
13 การบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชน
14 การมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธิ์ของการจัดการป่าโดยชุมชน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กรณีศึกษา บ้านป่าสักงามและบ้านปางจำปี
15 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2551
16 บทบาทชายและหญิงในชีวิตประจำวันของชนเผ่าลีซอบ้านแปกแซม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
17 กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในบ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
18 การพัฒนาบทบาทสหกรณ์การเกษตรในฐานะเครื่องมือเพื่อการพัฒนาชนบท : กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
19 การศึกษาเชิงนโยบายของผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการจัดการทรัพยากรเกษตร : กรณีศึกษาชุมชนแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่