ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมคิด รักษาสัตย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมคิด รัษาสัตย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ประนอม รอดคำดี 2
3 ร.ต.อ.หญิงพูนทรัพย์ ดีมาก 2
4 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 2
5 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 2
6 เพ็ญจันทร์ แสนประสาน 2
7 ไพลิน นุกูลกิจ 1
8 นิตยา เดชะพรหม 1
9 อุษณีย์ เทพวรชัย 1
10 อาภา ยังประดิษฐ 1
11 ดิเรก ศรีสุโข 1
12 นิพนธ์ ไทยพานิช 1
13 อุไร เสรีประเสริฐ 1
14 ศิริอนันต์ จูฑะเตมีย์ 1
15 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
16 ประไพ ปิยจันทร์ 1
17 รัชนีภรณ์ วิชาการ 1
18 สกุลพร สังวรกาญจน์ 1
19 จงกล พุทธรักษา 1
20 อัจฉรา ประไพตระกูล 1
21 พรทิพย์ พุ่มไทรย์ 1
22 ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา 1
23 สุภัทรา เอื้อวงศ์ 1
24 ชุติมา ศรีเอี่ยม 1
25 เครือวัลย์ สุขเจริญ 1
26 วันเพ็ญ เลิศมงคลนาม 1
27 วิภาดา ชีวะวัฒน์ 1
28 กาญจนา กลั่นกลิ่น 1
29 นงนาฏ จงธรรมานุรักษ์ 1
30 นิตยา ดำรงวุฒิ 1
31 พรพรรณ ทินบาล 1
32 บัญจางค์ สุขเจริญ 1
33 วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์ 1
34 บัณฑิตวิทยาลัย 1
35 เปรมวดี คฤหเดช 1
36 รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ 1
37 วรรณี ตปนียากร 1
38 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
39 อัครอนงค์ ปราโมช 1
40 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 1
41 วิเชียร ทวีลาภ 1
42 สาคร พุทธปวน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2535 2
2 2533 1
3 2532 2
4 2530 3
5 2529 4
6 2528 1
7 2527 7
8 2526 4
9 2525 3
10 2524 4
11 2523 1
12 2522 1
13 2519 1
14 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2535
1 การศึกษากิจกรรมการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2 สภาพ ความต้องการและปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริหารการพยาบาล ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
3 การเปรียบเทียบการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
4 พฤติกรรมการนิเทศของอาจารย์พยาบาลตามการรับรู้และความคาดหวัง ของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ของสถาบันการศึกษาพยาบาล ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
5 การใช้เวลาของพยาบาลวิชาชีพในการให้การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ : การศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2530
6 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 ถึง 2527
7 การตัดสินใจสั่งการในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตกับการรับรู้ ต่อความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ
ปี พ.ศ. 2529
9 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความเป็นผู้นำ กับความสามารถในการบริหารหอผู้ป่วย ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร
10 การวิเคราะห์พัฒนาการของการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
11 การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรม แนวโน้มพฤติกรรมจริยธรรม และศักยภาพพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในกรุงเทพมหานคร
12 การศึกษาการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2528
13 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโคโรนารี กับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนารี ของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูง และผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง
ปี พ.ศ. 2527
14 ความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาล ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในสังกัดของโรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข
15 การเปรียบเทียบผลของการให้ออกซิเจนด้วยวิธีต่างกันก่อนการดูดเสมหะ ต่อระดับความดันออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
16 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำ ของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลกับบรรยากาศองค์การ ในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
17 การเปรียบเทียบผลของการให้ออกซิเจนด้วยวิธีต่างกันก่อนการดูดเสมหะ ต่อระดับความดันออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
18 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำ ของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลกับบรรยากาศองค์การ ในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
19 การวิเคราะห์เชิงระบบการบริหารสถานศึกษาพยาบาล ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
20 การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยผ่าตัดเต้านม ที่ได้รับการสอนโดยพยาบาลวิชาชีพ และที่เรียนด้วยตนเองโดยใช้หนังสือคู่มือ
ปี พ.ศ. 2526
21 การเปรียบเทียบความคาดหวังและการปฏิบัติจริงของครูพยาบาล และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลเกี่ยวกับความร่วมมือ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บนหอผู้ป่วยให้กับนักศึกษาพยาบาล
22 พฤติกรรมกล้าแสดงของนักศึกษาพยาบาลตามการรับรู้ของตนเอง
23 การเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของร่างกายก่อนและหลังรับประทานอาหาร
24 การเปรียบเทียบขวัญและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างพยาบาลประจำการที่ปฏิบัติงานด้านการสอน และด้านบริการ
ปี พ.ศ. 2525
25 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาวุโสของพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ
26 การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร
27 การให้เหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2524
28 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อบทบาทและกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
29 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริการด้านสุขภาพอนามัย ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
30 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
31 ความเครียดของอาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
32 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
33 ความต้องการของพยาบาลที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2519
34 ระบบบริหารการศึกษาของโรงเรียนพยาบาลในกรุงเทพมหานคร