ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนิท สัตโยภาส
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัศนีพร ประภัสสร 5
2 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ 4
3 ธิดา ยารังษี 3
4 อัญชลี โสมดี 3
5 วรรณวดี ม้าลำพอง 2
6 ภาวิณี ลีออน เธิร์ด 2
7 เพลินตา มีกลิ่นหอม 2
8 ศิริพร แก้วหลวง 2
9 อุบล ยะไวทย์ 2
10 อรพินทร์ ศิริบุญมา 2
11 วีระศักดิ์ สมยานะ 2
12 นิพนธ์ สุวรรณรัตน์ 2
13 อรุณี สิโรรส 2
14 ไมรินทร์ พงษ์นิกร 2
15 บรรชร กล้าหาญ 2
16 สมพงษ์ บุญเลิศ 2
17 ณัฐวุฒิ ธนัญชัย 2
18 นพวรรณ บุญธรรม 2
19 รุ่งทิพย์ กล้าหาญ 2
20 วิไลลักษณ์ กิติบุตร 2
21 จรัญ ไชยศักดิ์ 2
22 ณัฐชยาน์ สมาเกตุ 2
23 กรทอง ลีสุวรรณ์ 2
24 มาลี ไพรสน 1
25 สิทธิพันธ์ พานิชอิน 1
26 อลิสา วิสุทธิธาดา 1
27 ทัศบูรณ์ พรหมรักษา 1
28 สุวัฒน์ ญาณะโค 1
29 ละเอียด สิงห์สุวรรณ 1
30 เกรียงศักดิ์ มาลารัตน์ 1
31 นิตยา เนตรศักดิ์เกษม 1
32 จุฑามาส พันธุ์ณรงค์ 1
33 ฉวีวรรณ วงศ์แพทย์ 1
34 คนึงนิจ ทนันชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 1
3 2549 1
4 2547 1
5 2546 1
6 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาชุมชนชนบทสู่ชุมชนเมืองอย่างมีความสุข : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2 การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อเฝ้าระวังสังคมเป็นสุข จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการติดตามหนุนเสริมวิสาหกิจชุมชนบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สู่ความยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
5 บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น:กรณีศึกษาวิชาการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
6 การบูรณาการการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาวิชาการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่