ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนั่น ศุภธีรสกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 13
2 อรัญ งามผ่องใส 8
3 ธีระพล ศรีชนะ 8
4 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 7
5 มาลินี วงศ์นาวา 5
6 นิสิตา บำรุงวงศ์ 4
7 เจษฎาพร บุญพ่อมี 4
8 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
9 อาซีด หวัดยาวา 3
10 ธวัชชัย นาใจคง 3
11 ธวัชชัย ศรีสุวรรณ 3
12 จตุพร คงสุขนิรันดร์ 3
13 ทวีภรณ์ คีรีคช 3
14 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 3
15 นิวัติ แก้วประดับ 3
16 กฤตพงษ์ เก้าเอี้ยน 3
17 วิชาญ เกตุจินดา 3
18 นฤบดี ผดุงสมบัติ 3
19 วัชฎาพร ยางทอง 2
20 ธรณิศ หนูเสน 2
21 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
22 พีชยา อรุโณทัย 2
23 เปรมวดี จิตสุขุมมงคล 2
24 โครงการวิจัย Matching Fund 2
25 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 2
26 กนกกาญจน์ ภูมิทักษิณากุล 2
27 สารีณา ชาชะ 1
28 ฉันทรัตน์ ไพรสุวรรณ 1
29 รุ่งลักษณ์ ลิ้มโอฬารสุขสกุล 1
30 ฮุสนา มณีหยัน 1
31 เรืองวิทย์ บินล่าเต๊ะ 1
32 ศศิธร ชูศรี 1
33 พีรรัชต์ ไทยนะ 1
34 สุดารัตน์ ศรีเพชร 1
35 ลุกมัน มะรือซะ 1
36 เอมอร เจียรมาศ 1
37 งบประมาณแผ่นดิน 1
38 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
39 กชกร สุขจันทร์ 1
40 Shin-ichoro Sakai 1
41 สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 1
42 วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล 1
43 ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ 1
44 กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 3
5 2552 4
6 2551 1
7 2547 1
8 2546 1
9 2544 4
10 2543 1
11 2541 1
12 543 50
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของเวลาและอุณหภูมิในการนึ่งฆ่าเชื้อต่อคุณภาพของผงขมิ้นชัน
2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเบาหวานบางชนิดโดยใช้วิธี DPPH และ Metal chelating
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคซางในเด็กของหมอพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดกระบี่ : กรณีศึกษา หมอทวี หมันหมาด และหมอปีปี ปราบเภท
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาผลของการรักษาโรคริดสีดวงทวารด้วยตำรับยาสมุนไพร
5 การศึกษาการนวดกระเบนเหน็บลดอาการปวดประจำเดือนในอาสาสมัคร : ตามวิธีการนวดของหมอคณิต เขมะพันธุ์มนัส
6 ผลของการทับหม้อเกลือและอบไอน้ำสมุนไพรต่อการลดน้ำหนักและขนาดรอบเอวของอาสาสมัครที่มีภาวะอ้วน
7 การพัฒนาวิธีการเตรียมผงขมิ้นชันที่มีคุณภาพเป็นไปตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2553
8 รวบรวมภูมิปัญญาการนวดไทย การผดุงครรภ์แผนไทยและการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน:กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านรอบเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 ผลต่อการผ่อนคลายในอาสาสมัครของน้ำมันหอมระเหยจากดอกสายหยุด
10 การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอผล ช่วยรักษ์
ปี พ.ศ. 2552
11 ศึกษาองค์ความรู้การรักษาโรคอัมพาตของหมอพื้นบ้านมุสลิม : กรณีศึกษาหมอฮาโรน ยูโซะ
12 รวบรวมภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอรัตภูมิ : กรณีศึกษา หมอไข่ โกสินทธุ์
13 การศึกษาผลการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บด้วยตำรับยาสมุนไพรของหมอสมพรชาญวณิชย์กุล
14 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน และสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง เพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
ปี พ.ศ. 2551
15 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
ปี พ.ศ. 2547
16 สารเคมีในสมุนไพรที่ผู้ป่วยเอดส์ใช้รักษาตนเอง
ปี พ.ศ. 2546
17 การศึกษาสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในเหง้ากระชาย
ปี พ.ศ. 2544
18 สารธรรมชาติที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันจากสมุนไพรในท้องถิ่นภาคใต้
19 ศึกษาการเตรียมยาจากสมุนไพร, กะเม็ง
20 การศึกษาทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร :ตีนเป็ดแดง
21 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งเจ็ด
ปี พ.ศ. 2543
22 การตรวจสอบเบื้องต้นของสารแอนไฮโดรบาราคอลในพืชสกุลCassia.
ปี พ.ศ. 2541
23 ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การประยุกต์ใช้ตำรับยาแผนไทย (THR-SK010)เพื่อรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน