ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนั่น จอกลอย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศ.สนั่น จอกลอย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 13
2 บรรยง ทุมแสน 11
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11
4 จิรวัฒน์ สนิทชน 8
5 โสภณ วงศ์แก้ว 8
6 ประสิทธิ์ ใจศิล 6
7 ดรุณี โชติษฐยางกูร 5
8 วิบูล เป็นสุข 5
9 สุมนา นีระ 4
10 อารันต์ พัฒโนทัย 4
11 นิมิตร วรสูต 4
12 เพียงเพ็ญ ศรวัต 4
13 ประสาร สวัสดิ์ซิตัง 4
14 วิริยะ ลิมปินันทน์ 4
15 พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม 3
16 สุพร นุชดำรงค์ 3
17 วิลาวรรณ ตุลา 3
18 สุวัฒน์ บุญจันทร์ 3
19 ปรีชา นีระ 2
20 นาถธิดา วีระปรียากูร 2
21 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
22 สุขุมา ชะนะภักดิ์ 2
23 วีรชาติ แสงสิทธิ์ 2
24 จวงจันทร์ ดวงพัตรา 2
25 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
27 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
28 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 2
29 นภาภรณ์ ตันติสุวิชวงษ์ 1
30 กนกวรรณ นิยมศิลป์ 1
31 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
32 ชุติพงศ์ อรรคแสง 1
33 นงนุช เศรษฐเสถียร 1
34 เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 1
35 สุชาติ ศิริใจชิงกุล 1
36 ตนุภัทร มอญขาม 1
37 นันทรัตน์ โฆมานะสิน 1
38 ชาตรี เศรษฐเสถียร 1
39 ดรุณี พวงบุตร 1
40 อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร 1
41 ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ 1
42 พรเทพ เนียมพิทักษ์ 1
43 ปรเมศ บรรเทิง 1
44 กัมพล ไทยโส 1
45 วิลาวรรณ มานะดี 1
46 พินิจ หวังสมนึก 1
47 ปิยะวัชร ผาสุข 1
48 รัตติกาล เสนน้อย 1
49 ดลรัชต์ สุดหล้า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 4
3 2558 5
4 2557 8
5 2556 13
6 2555 7
7 2554 15
8 2553 18
9 2552 6
10 2551 9
11 2550 10
12 2549 6
13 2548 4
14 2547 6
15 2546 4
16 2545 4
17 2544 2
18 2543 1
19 1086 1
20 543 156
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 18 โดยมี นางสาวอัญชนา ชัยมาลา เป็นนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2559
2 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 งานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อสุขภาพ
4 การเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อให้มีปริมาณสารอินนูลินสูง
ปี พ.ศ. 2558
6 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อให้มีปริมาณสารอินนูลินสูง
7 การตอบสนองและรูปแบบการกระจายตัวของรากแก่นตะวัน ที่ระดับความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินที่แตกต่างกัน
8 การขยายพันธุ์มันสำปะหลังสำหรรับใช้เพื่อศึกษาพัฒนาการการเจริญเติบโตและสรีรวิทยา
9 กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ
10 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
ปี พ.ศ. 2557
11 อิทธิพลของระดับความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ ในสภาพไร่
12 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
13 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (วนาลัย วิริยะสุธี)
14 การศึกษาสรีระวิทยาด้านการลำเลียงและการเคลื่อนย้ายสารอาหารในประชากรข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้สภาวะแล้ง
15 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ต่อการทนแล้ง การติดเชื้อ A.flavus และการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงพันธุ์ที่ต้านทานต่อความแห้งแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต
16 การควบคุมโดยชีววิธี กระบวนการคัดเลือกพันธุ์ต้านทาน และพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานโรคโคนเน่าที่มีสาเหตุจากเชื้อ Sclerotium rolfsil ในแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) ในสภาพไร่
17 กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ
18 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
ปี พ.ศ. 2556
19 อิทธิพลของวันปลูกและการกระทบแล้งที่มีต่อปริมาณสารอินนูลินสะสมในหัวแก่นตะวัน
20 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี น.ส.ฉัตรสุดา จันโสภา เป็นผู้รับทุน
21 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
22 โครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(รัตนจิรา รัตนประเสริฐ)
23 การศึกษาระดับความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวัน
24 การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์
25 การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตและการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต
27 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงกลางของการเจริญเติบโต
28 กายวิภาคศาสตร์และการส่งสัญญานของรากถั่วลิสง เมื่อประสบภาวะกระทบแล้ง
29 กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ
30 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
31 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
ปี พ.ศ. 2555
32 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.เนืองทรัพย์ ทั่งทอง เป็นนักศึกษาคปก.
33 ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ ของ นางสาวรัชนี พุทธา
34 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
35 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า V
36 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
37 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
38 ความแตกต่างทางพันธุกรรมและการระบุเครื่องหมายโมเลกุลของความต้านทานโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน
ปี พ.ศ. 2554
39 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงทนแล้ง
40 อิทธิพลของวันปลูกและการกระทบแล้งที่มีต่อปริมาณสารอินนูลินสะสมในหัวแก่นตะวัน II
41 การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ II
42 การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
43 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตและการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต II
44 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงกลางของการเจริญเติบโต II
45 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า IV
46 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยมี น.ส.รัตนาภรณ์ กุลชาติ เป็นนักศึกษา คปก.
47 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
48 โครงการศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องถั่วลิสงเป็นมาตรฐานบังคับ
49 กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ
50 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
51 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
52 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
53 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2553
54 การศึกษาระดับความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวัน
55 อิทธิพลของวันปลูกและการกระทบแล้งที่มีต่อปริมาณสารอินนูลินสะสมในหัวแก่นตะวัน
56 การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์
57 การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตและการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต
59 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงกลางของการเจริญเติบโต
60 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า III
61 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
62 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (อโนทัย วิงสระน้อย)
63 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (รัตติกาล เสนน้อย)
64 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (รัชนี พุทธา)
65 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายณัฐวุฒิ สิงห์คำ)
66 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงทนแล้ง
67 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
68 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
69 โครงการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสสงทนแล้ง
70 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
71 การปรับปรุงศักยภาพการขยายพันธุ์แก่นตะวัน (เยรูซาเล็ม อาร์ติโชค) จากลำต้นใต้ดินเก็บอาหารและการวิเคราะห์โมเลกุลตัวบ่งชี้
ปี พ.ศ. 2552
72 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า II
73 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
74 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
75 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
76 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
77 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
ปี พ.ศ. 2551
78 การผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
79 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
80 การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาพันธุ์พืชของไทย: รายงานฉบับสมบูรณ์
81 วิเคราะห์/ทบทวนข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับถั่วลิสงและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
82 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย
83 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (รัตติกาล เสนน้อย)
84 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
85 การศึกษาปริมาณน้ำมัน ชนิดและปริมาณของกรดไขมันและความสามารถในการต้านการเกิดออกซิเดชันจากถั่วลิสงเมล็ดโตสายพันธุ์ต่างๆ
86 การใช้อ ฺBulk Segregant analysis วิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุล AFLP ที่เชื่อมอยู่กับความต้านทานต่อโรคไวรัสยอดไหม้ในถั่วลิสง
ปี พ.ศ. 2550
87 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น III
88 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
89 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (รัชนี พุทธา)
90 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
91 การศึกษาการผลิตแก่นตะวันเพื่อผลิตเอทานอล
92 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อความทนทานต่อความแห้งแล้ง
93 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
94 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อความทนทานต่อความแห้งแล้ง
95 การผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
96 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
ปี พ.ศ. 2549
97 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น II
98 ปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อให้อายุสั้น
99 การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาพันธุ์พืชของไทย
100 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
101 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CROPGRO-Peanut ในการประเมินผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
102 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
ปี พ.ศ. 2548
103 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อความทนทานต่อความแห้งแล้ง
104 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
105 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
106 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อให้อายุสั้น
ปี พ.ศ. 2547
107 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต VI
108 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CROPGRO-Peanut ในการประเมินผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
109 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
110 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
111 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
112 พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะต้านทานต่อเพลี้ยไฟในถั่วลิสง
ปี พ.ศ. 2546
113 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต IV
114 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
115 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
116 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาการทนแล้งบางประการของถั่วลิสงที่ได้รับน้ำปริมาณต่างกัน
ปี พ.ศ. 2545
117 การผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
118 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต III
119 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
120 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
ปี พ.ศ. 2544
121 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต II
122 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
ปี พ.ศ. 2543
123 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
124 การศึกษาลักษณะทนแล้งและความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงสายพันธุ์ต่าง ๆ ในช่วงปลายของการเจริญเติบโต
125 พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการตรึงไนโตรเจนสภาพแล้งก่อนการออกดอกและสหสัมพันธ์ของลักษณะการตรึงไนโตรเจนกับลักษณะทนแล้งในถัวลิสง
126 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมของผลผลิตแก่นตะวัน