ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาพร ดิเรกบุษราคม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สถาพร ดิเรกบุษยาคม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรพันธ์ จุฬากาญจน์ 2
2 Sataporn Direkbusarakom 2
3 เดชา นันทพิชัย 2
4 พิภพ ปราบณรงค์ 2
5 เยาวนิตย์ ดนยดล 2
6 เจนจิรา แก้วรัตน์ 2
7 ประทุมวัลย์ เจริญพร 1
8 สันติสุข ไทยปาล 1
9 มณีย์ กรรณรงค์ 1
10 กานดา ค้ำชู 1
11 ธีรยา สรรพวรพงษ์ 1
12 สุวิท ชูช่วย 1
13 จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 1
14 สิริ ทุกข์วินาศ 1
15 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 1
16 วรพงษ์ สุทธิรักษ์ 1
17 สุภาทินี โสบุญ 1
18 สกุลทิพย์ พุทธแก้ว 1
19 โครงการ IRPUS สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1
20 Timothy W. Flegel 1
21 ทีมโมที วิลเลียม เฟลเกล 1
22 Tirasak Pasharawipas 1
23 ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส 1
24 ลิลา เรืองแป้น 1
25 ศิริพร ศรีอุไรรัตนา 1
26 Siriporn Sriurairatana 1
27 อรษา สุตเธียรกุล 1
28 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 1
29 Yaowanit Donayadol 1
30 Lila Runagpan 1
31 พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2547 2
8 2546 2
9 2540 1
10 2528 1
11 1086 4
12 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพลิกฟื้นนากุ้งร้างด้วยการประมงแบบผสมผสาน ปีที่ 2
2 การพัฒนาพันธุ์ปลานิลทนโรคสเตรปโตคอคโคซิส โดยใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2555
3 ต้นปุ๋ย
ปี พ.ศ. 2554
4 ต้นแบบยางทางทันตกรรมเพื่อนวดทำความสะอาดเหงือก
ปี พ.ศ. 2553
5 การค้นหารูปแบบพันธุกรรมที่แสดงความสัมพันธ์กับลักษณะความต้านทานโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
6 การใช้ส่าเหล้าในการเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาการปรับปรุงดินบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยส่าเหล้า
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาเครื่องอบแห้งรังนกแอ่นด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต่ำ
ปี พ.ศ. 2547
9 การประยุกต์ใช้สาหร่ายเกลียวทองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในกุ้งกุลาดำ
10 การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง : กลุ่มนากุ้ง
ปี พ.ศ. 2546
11 โครงการจัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
12 การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2540
13 การศึกษาแบคทีรีโอฟาจที่เกี่ยวข้องกับโรคเหงือกสีชา (โรคเรืองแสง) ในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2528
14 ความชุกชุมของแพลงตอนพืช และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติบางประการของน้ำทางเคมี-ฟิสิกส์และผลผลิตในนากุ้ง จ.นครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 การค้นหาและศึกษายีนที่ผลิตฮอร์โมนโพรสตาแกลนดินในเพรียงทรายและการแสดงออกของยีนที่มีผลต่อการพัฒนารังไข่ในแม่กุ้งกุลาดำ
16 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและค้นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งกุลาดำ
17 การประเมินศักยภาพการทดสอบสายพันธุ์กุ้งกุลาดำในบ่อดิน
18 Development of Aquaculture Tecchnology for Food Security and Food safety in the Next Generation