ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Health Systems Research Institute 109
2 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 43
3 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 42
4 ไม่มีข้อมูล 21
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 18
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 15
7 พรพิศ ศิลขวุธท์ 12
8 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 10
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 10
10 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 9
11 วิชช์ เกษมทรัพย์ 8
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 8
13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 8
14 สายศิริ ด่านวัฒนะ 8
15 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
16 จเร วิชาไทย 7
17 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 6
18 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 6
19 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 6
20 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 6
21 ลัดดา ดำริการเลิศ 6
22 วินัย ลีสมิทธิ์ 6
23 วิพุธ พูลเจริญ 5
24 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 5
25 สุวรรณา มูเก็ม 5
26 บุญชัย กิจสนาโยธิน 5
27 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 5
28 ฐิติมา นวชินกุล 5
29 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 5
30 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 5
31 Thai Health Promotion Foundation 5
32 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
33 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
35 Jaruayporn Srisasalux 4
36 อิสระ 4
37 สงครามชัย ลีทองดี 4
38 สรชัย จำเนียรดำรงการ 4
39 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 4
40 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 4
41 องค์การอนามัยโลก 4
42 สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
43 Natitonal Health Security Office 4
44 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
45 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 4
46 การประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 4
47 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
48 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
49 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 4
50 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 4
51 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
52 อรพินท์ มุกดาดิลก 3
53 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
54 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 3
55 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
56 ยุวดี คาดการณ์ไกล 3
57 กมล ไชยสิทธิ์ 3
58 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 3
59 สุภาวดี นุชรินทร์ 3
60 สุธีรา อาจเจริญ 3
61 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
62 ตรึงตา พูลผลอำนวย 3
63 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
64 ภูษิต ประคองสาย 3
65 ทัศนีย์ ญาณะ 3
66 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
67 วลัยพร พัชรนฤมล 3
68 ทิพิชา โปษยานนท์ 3
69 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 3
70 กระทรวงสาธารณสุข 3
71 ประไพพิศ เชาวลิต 3
72 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 3
73 สมบัติ เหสกุล 3
74 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
75 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
76 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
77 วิจารณ์ พานิช 3
78 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
80 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
81 Pornpit Silkavute 2
82 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
83 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
84 Chulaporn Limwattananon 2
85 นักวิชาการอิสระ 2
86 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
87 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
88 David Hughes 2
89 สมพันธ์ เตชะอธิก 2
90 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
91 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
92 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
93 Swansea university 2
94 ธนภร ชัยจิต 2
95 นัยนา หนูนิล 2
96 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
97 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
98 Auengpha Singtipphun 2
99 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
100 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
101 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
102 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
103 อารยา ศรีไพโรจน์ 2
104 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
105 ฉันทนา ผดุงทศ 2
106 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
107 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
108 โอปอล์ ประภาวดี 2
109 กิตติพันธ์ จิระจรัส 2
110 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
111 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
112 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
113 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 2
114 Health Technical Office, Ministry of Public Health 2
115 สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2
116 นงพงา มหามิตร 2
117 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
118 Thida Sodtiyothin 2
119 Thipthida Tarnsiriroj 2
120 Rugkeart Chirunthorn 2
121 National Health System Reform Office 2
122 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
123 สถาบันพระบรมราชชนก 2
124 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
125 สงครามชัย ทองดี 2
126 สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข 2
127 ปราณี รัตนสุวรรณ 2
128 ธิดา โสตถิโยธิน 2
129 Mahidol University, Institute of Population and Research 2
130 สุชาต อุดมโสภกิจ 2
131 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
132 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2
133 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
134 รักษ์เกียรติ จิรันธร 2
135 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
136 มหาวิทยาลัยมหิดล 2
137 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
138 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 2
139 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
140 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
141 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
142 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
143 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
144 หทัยชนก สุมาลี 2
145 สุวรรณี วังกานต์ 2
146 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
147 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
148 ครรชิต สุขนาค 2
149 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
150 วิชัย เอกพลากร 2
151 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 2
152 ศักดา พรึงลำภู 2
153 แพรว เอี่ยมน้อย 2
154 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
155 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
156 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
157 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
158 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
159 พิมประภา กิจวิธี 1
160 เชิดชัย สุนทรภาส 1
161 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
162 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
163 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
164 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
165 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
166 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
167 Charay Vichathai 1
168 สมใจ ประมาณพล 1
169 Pongpisut Jongudomsuk 1
170 บัณฑิต ศรไพศาล 1
171 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
172 มโน มณีฉาย 1
173 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
174 Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
175 Rampai Kaewvichian 1
176 ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ 1
177 สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ 1
178 Charay Vichatha 1
179 รำไพ แก้ววิเชียร 1
180 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
181 รัตนา ทรัพย์บำเรอ 1
182 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
183 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
184 Chaisri Supornsilpchai 1
185 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
186 ษากุล สินไชย 1
187 ประพนธ์ อางตระกูล 1
188 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
189 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
190 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
191 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
192 Nitaya Chanruang Mahabhol 1
193 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
194 Areewan Cheawchanwattana 1
195 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
196 Thananan Rattanachotphanit 1
197 Saisiri Danwattana 1
198 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
199 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
200 Orapin Mookdadilok 1
201 สำนักวิชาการสาธารณณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
202 Department of Diseases Control, Ministry of Public Health 1
203 Health Technical office, Office of the Permanent Secretary 1
204 Thitima Nawachinkul 1
205 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
206 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
207 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
208 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
209 นิธิภา อุดมสาลี 1
210 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
211 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
212 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
213 ภาสกร อัครเสวี 1
214 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
215 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
216 ศุภฑิต สนธินุช 1
217 ธีรธัช กันตามระ 1
218 ชลธิป พงศ์สกุล 1
219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
220 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
221 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
222 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
223 ทวี ศิริวงศ์ 1
224 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
225 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
226 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
227 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
228 นักวิจัยอิสระ 1
229 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
230 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
231 ประพจน์ เภตรากาศ 1
232 รัชนี จันทร์เกษ 1
233 สำลี ใจดี 1
234 สุรัตนา อำนวยผล 1
235 วรรณพร บุญเรือง 1
236 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
237 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
238 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1
239 ธนภร ทองศรี 1
240 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
241 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
242 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
243 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
244 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
245 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
246 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
247 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
248 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
249 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
250 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
251 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
252 กุลธิดา จันทร์เจริญ 1
253 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
254 นาวิน โสภาภูมิ 1
255 เครือข่ายวิจัยและพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ 1
256 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
257 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
258 Ministry of Public Health. Health Care Reform Project 1
259 สุรชัย ตรงงาม 1
260 เพิ่มพูน นาถมทอง 1
261 Phoemphun Nathomthong 1
262 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
263 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 1
264 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 1
265 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
266 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
267 Somkiat Wattanasirichaigoon 1
268 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
269 ลือชัย ศรีเงินยวง 1
270 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
271 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
272 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
273 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
274 เทียม อังสาชน 1
275 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
276 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
277 Saranya Wanjararat 1
278 THE ROCKEFELLER FOUNDATION 1
279 รอย แบทเทอร์แฮม 1
280 ริชาร์ด ออสบอร์น 1
281 Australia. Deakin University 1
282 สายชล คล้อยเอี่ยม 1
283 บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง 1
284 ชลน่าน ศรีแก้ว 1
285 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
286 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
287 ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ 1
288 Kamol Sukin 1
289 เครือข่ายนักวิชาการด้านสุขภาพ 1
290 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
291 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
292 สรัญญา วันจรารัตต์ 1
293 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
294 เดชรัต สุขกำเนิด 1
295 World Health Organization 1
296 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, บรรณาธิการ 1
297 อำพล จินดาวัฒนะ 1
298 Pornpan Bunayaratpan 1
299 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
300 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
301 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
302 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
303 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
304 สถาบันราชานุกูล 1
305 สถาบันวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 1
306 พรรณพิมล วิปุลากร 1
307 ปัทมา ศิริเวช 1
308 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
309 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
310 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
311 ชาติชาย มุกสง 1
312 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
313 สมหญิง อุ้มบุญ 1
314 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
315 นภาพร วาณิชย์กุล 1
316 ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ 1
317 Praboromarajchanok Insititute 1
318 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
319 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
320 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
321 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 1
322 พัฒนาวิไล อินใหม 1
323 มูลนิธิชุมชนไท 1
324 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
325 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
326 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
327 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
328 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
329 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
330 ธีระ วรธนารัตน์ 1
331 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
332 นฤพงศ์ ภักดี 1
333 ThaiHealth Global Link Initiative Program 1
334 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 1
335 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
336 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
337 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
338 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
339 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
340 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
341 อุบล หลิมสกุล 1
342 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
343 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
344 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
345 สตางค์ ศุภผล 1
346 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
347 พฤกษา บุกบุญ 1
348 อนันต์ ทองทา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 3
3 2560 1
4 2558 5
5 2557 2
6 2556 4
7 2555 6
8 2554 5
9 2553 4
10 2552 16
11 2551 9
12 2550 4
13 2549 4
14 2547 2
15 2546 1
16 2545 1
17 2544 1
18 2543 3
19 2542 3
20 2539 1
21 2535 1
22 543 223
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย
ปี พ.ศ. 2561
2 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ
3 รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
4 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
ปี พ.ศ. 2560
5 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ปี พ.ศ. 2558
6 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย
7 หมอครอบครัว ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว
8 HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ
9 โรคเบาหวาน + โรคหลอดเลือดส่วนปลาย = สาเหตุของการถูกตัดขา
10 อุบัติเหตุ ใช้เบาะนิรภัย เด็กตายลดลง
ปี พ.ศ. 2557
11 หกล้ม สาเหตุใหญ่ทำให้ผู้สูงอายุพิการ เสียชีวิต
12 เด็กจมน้ำ ภัยใกล้ตัวช่วงปิดเทอม
ปี พ.ศ. 2556
13 กลุ่มเปราะบาง (Venerable Groups)คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร
14 บทสรุปและข้อเสนอนโยบายสร้างความเป็นธรรมลดการเหลื่อมล้ำด้านระบบสุขภาพ
15 ทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ด้านสุขภาพ
16 ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
17 การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน
18 ผลการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2555
19 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
20 สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอจากที่ประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง 21-22 มีนาคม 2555
21 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
22 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
23 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายและนวัตกรรม R2R กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
24 การพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ
25 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
26 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
27 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
28 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
29 การสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด
30 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
31 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
32 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปลากึ่งแห้งคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ
33 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตเอทธานอลในสภาวะอะไบโอติก
34 สรุปสาระสำคัญ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการทำงานในระบบบริการปฐมภูมิ
35 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
36 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
37 สรุปสาระสำคัญ งานดูแลฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน : เรื่องเล่าประสบการณ์ในงานปฐมภูมิ
38 สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R Forum) ครั้งที่ 2
39 Evidence-informed policy-making
40 สรุปสาระสำคัญ สถาปัตยกรรมเพื่องานสุขภาพชุมชน : วิธีคิดและการออกแบบ
41 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
42 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
43 การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
44 สรุปสาระสำคัญ จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็ก-วัยรุ่น-เยาวชน ในสังคมไทย
45 รายงานประจำปี 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551)
46 กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่1
47 คลื่นลูกที่3 ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
48 รายงานประจำปี 2550 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
49 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2551-2553
50 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Quality) และได้มาตรฐาน หรือเพื่อประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost containment) ของระบบบริการสุขภาพ
51 ธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
52 การขึ้นภาษีบุหรี่ มาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น
53 การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร
54 การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ (3)
55 Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย
56 สรุปบทเรียนการถ่ายโอนสถานีอนามัย ไปองค์การบริหารส่วนตำบลปางหลวง
ปี พ.ศ. 2550
57 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
58 หนึ่งโรคร้ายหลายร้อยผลกระทบ จับตายเบาหวานฆาตรกรเงียบ
59 การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้
60 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
61 การวิจัยและเอกสารสังเคราะห์แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : รวมบทคัดย่อ
62 รวมบทความแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
63 การประเมินผลแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549)
64 ประมวลสรุปสถานการณ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2547
65 ทิศทางการวิจัยของประเทศ
66 เอกสารวิชาการเพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 2 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
67 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
68 จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม
ปี พ.ศ. 2544
69 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2543
70 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
71 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
72 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
73 หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่นแปลง สู่การพึ่งพากันเอง วันที่ 18-28 มิถุนายน 2542
74 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
75 คู่มือการดำเนินงาน "ที่ทำงานส่งเสริมสุขภาพ" : โครงการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน: กรณีศึกษาสี่จังหวัดภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2539
76 การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2535
77 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535