ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Health Systems Research Institute 109
2 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 43
3 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 42
4 ไม่มีข้อมูล 21
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 18
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 15
7 พรพิศ ศิลขวุธท์ 12
8 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 10
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 10
10 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 9
11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 8
12 วิชช์ เกษมทรัพย์ 8
13 สายศิริ ด่านวัฒนะ 8
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 8
15 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
16 จเร วิชาไทย 7
17 ลัดดา ดำริการเลิศ 6
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 6
19 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 6
20 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 6
21 วินัย ลีสมิทธิ์ 6
22 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 6
23 สุวรรณา มูเก็ม 5
24 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 5
25 Thai Health Promotion Foundation 5
26 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 5
27 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 5
28 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 5
29 ฐิติมา นวชินกุล 5
30 บุญชัย กิจสนาโยธิน 5
31 วิพุธ พูลเจริญ 5
32 การประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 4
33 Natitonal Health Security Office 4
34 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 4
35 สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
36 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 4
37 สรชัย จำเนียรดำรงการ 4
38 องค์การอนามัยโลก 4
39 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
40 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 4
41 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
43 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
44 อิสระ 4
45 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
46 สงครามชัย ลีทองดี 4
47 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 4
48 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
49 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 4
50 Jaruayporn Srisasalux 4
51 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3
52 ทัศนีย์ ญาณะ 3
53 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 3
54 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
55 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
56 สมบัติ เหสกุล 3
57 วลัยพร พัชรนฤมล 3
58 สุธีรา อาจเจริญ 3
59 ประไพพิศ เชาวลิต 3
60 ทิพิชา โปษยานนท์ 3
61 กระทรวงสาธารณสุข 3
62 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
64 วิจารณ์ พานิช 3
65 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
66 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
67 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 3
68 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
69 ภูษิต ประคองสาย 3
70 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 3
71 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
72 สุภาวดี นุชรินทร์ 3
73 ตรึงตา พูลผลอำนวย 3
74 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 3
75 กมล ไชยสิทธิ์ 3
76 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
77 ยุวดี คาดการณ์ไกล 3
78 อรพินท์ มุกดาดิลก 3
79 ศักดา พรึงลำภู 2
80 สุวรรณี วังกานต์ 2
81 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
82 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 2
83 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
84 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
85 แพรว เอี่ยมน้อย 2
86 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
87 วิชัย เอกพลากร 2
88 National Health System Reform Office 2
89 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
90 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 2
91 ปราณี รัตนสุวรรณ 2
92 Rugkeart Chirunthorn 2
93 Thipthida Tarnsiriroj 2
94 สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข 2
95 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
96 Thida Sodtiyothin 2
97 สงครามชัย ทองดี 2
98 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
99 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
100 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
101 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
102 David Hughes 2
103 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
104 ธิดา โสตถิโยธิน 2
105 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
106 Swansea university 2
107 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
108 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
109 ครรชิต สุขนาค 2
110 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
111 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
112 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
113 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
114 หทัยชนก สุมาลี 2
115 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
116 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
117 สถาบันพระบรมราชชนก 2
118 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
119 กิตติพันธ์ จิระจรัส 2
120 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
121 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
122 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 2
123 Auengpha Singtipphun 2
124 โอปอล์ ประภาวดี 2
125 Health Technical Office, Ministry of Public Health 2
126 สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2
127 สมพันธ์ เตชะอธิก 2
128 นักวิชาการอิสระ 2
129 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
130 Pornpit Silkavute 2
131 รักษ์เกียรติ จิรันธร 2
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
133 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
134 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
135 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
136 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
137 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
138 นงพงา มหามิตร 2
139 Mahidol University, Institute of Population and Research 2
140 สุชาต อุดมโสภกิจ 2
141 Chulaporn Limwattananon 2
142 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2
143 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
144 มหาวิทยาลัยมหิดล 2
145 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
146 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
147 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
148 นัยนา หนูนิล 2
149 อารยา ศรีไพโรจน์ 2
150 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
151 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
152 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
153 ฉันทนา ผดุงทศ 2
154 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
155 ธนภร ชัยจิต 2
156 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
157 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
158 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
159 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
160 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 1
161 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
162 นาวิน โสภาภูมิ 1
163 Ministry of Public Health. Health Care Reform Project 1
164 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
165 สุรชัย ตรงงาม 1
166 เครือข่ายวิจัยและพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ 1
167 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
168 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
169 ลือชัย ศรีเงินยวง 1
170 นฤพงศ์ ภักดี 1
171 ThaiHealth Global Link Initiative Program 1
172 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 1
173 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
174 Somkiat Wattanasirichaigoon 1
175 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
176 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
177 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
178 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
179 เทียม อังสาชน 1
180 Australia. Deakin University 1
181 เครือข่ายนักวิชาการด้านสุขภาพ 1
182 Kamol Sukin 1
183 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, บรรณาธิการ 1
184 อำพล จินดาวัฒนะ 1
185 Pornpan Bunayaratpan 1
186 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 1
187 ริชาร์ด ออสบอร์น 1
188 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
189 รัตนา ทรัพย์บำเรอ 1
190 THE ROCKEFELLER FOUNDATION 1
191 รอย แบทเทอร์แฮม 1
192 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
193 World Health Organization 1
194 Saranya Wanjararat 1
195 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
196 เพิ่มพูน นาถมทอง 1
197 Phoemphun Nathomthong 1
198 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
199 สรัญญา วันจรารัตต์ 1
200 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
201 เดชรัต สุขกำเนิด 1
202 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
203 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
204 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
205 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
206 สมหญิง อุ้มบุญ 1
207 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
208 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 1
209 พัฒนาวิไล อินใหม 1
210 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
211 สถาบันวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 1
212 พรรณพิมล วิปุลากร 1
213 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
214 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
215 สถาบันราชานุกูล 1
216 มูลนิธิชุมชนไท 1
217 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
218 ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ 1
219 บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง 1
220 สายชล คล้อยเอี่ยม 1
221 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
222 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
223 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
224 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
225 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
226 นภาพร วาณิชย์กุล 1
227 ชลน่าน ศรีแก้ว 1
228 ปัทมา ศิริเวช 1
229 ชาติชาย มุกสง 1
230 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
231 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
232 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
233 สตางค์ ศุภผล 1
234 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
235 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
236 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
237 ธีระ วรธนารัตน์ 1
238 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
239 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
240 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
241 พฤกษา บุกบุญ 1
242 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
243 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
244 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
245 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
246 อุบล หลิมสกุล 1
247 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
248 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
249 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
250 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
251 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
252 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
253 Rampai Kaewvichian 1
254 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
255 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1
256 ธนภร ทองศรี 1
257 วรรณพร บุญเรือง 1
258 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
259 กุลธิดา จันทร์เจริญ 1
260 สมใจ ประมาณพล 1
261 บัณฑิต ศรไพศาล 1
262 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
263 ษากุล สินไชย 1
264 สุรัตนา อำนวยผล 1
265 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
266 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
267 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
268 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
269 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
270 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
271 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
272 ประพจน์ เภตรากาศ 1
273 รัชนี จันทร์เกษ 1
274 สำลี ใจดี 1
275 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
276 Charay Vichathai 1
277 Pongpisut Jongudomsuk 1
278 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
279 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
280 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
281 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
282 มโน มณีฉาย 1
283 Thitima Nawachinkul 1
284 Areewan Cheawchanwattana 1
285 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
286 Thananan Rattanachotphanit 1
287 Saisiri Danwattana 1
288 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
289 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
290 สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ 1
291 Charay Vichatha 1
292 Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
293 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
294 ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ 1
295 รำไพ แก้ววิเชียร 1
296 เชิดชัย สุนทรภาส 1
297 พิมประภา กิจวิธี 1
298 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
299 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
300 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
301 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
302 Nitaya Chanruang Mahabhol 1
303 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
304 Orapin Mookdadilok 1
305 สำนักวิชาการสาธารณณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
306 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
307 Chaisri Supornsilpchai 1
308 ชลธิป พงศ์สกุล 1
309 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
310 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
311 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
312 Department of Diseases Control, Ministry of Public Health 1
313 Health Technical office, Office of the Permanent Secretary 1
314 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
315 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
316 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
317 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
318 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
319 อนันต์ ทองทา 1
320 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
321 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
322 ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ 1
323 Praboromarajchanok Insititute 1
324 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
325 ทวี ศิริวงศ์ 1
326 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
327 ภาสกร อัครเสวี 1
328 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
329 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
330 นักวิจัยอิสระ 1
331 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
332 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
333 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
334 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
335 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
336 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
337 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
338 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
339 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
340 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
341 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
342 ธีรธัช กันตามระ 1
343 ศุภฑิต สนธินุช 1
344 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
345 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
346 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
347 นิธิภา อุดมสาลี 1
348 ประพนธ์ อางตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 3
3 2560 1
4 2558 5
5 2557 2
6 2556 4
7 2555 6
8 2554 5
9 2553 4
10 2552 16
11 2551 9
12 2550 4
13 2549 4
14 2547 2
15 2546 1
16 2545 1
17 2544 1
18 2543 3
19 2542 3
20 2539 1
21 2535 1
22 543 223
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย
ปี พ.ศ. 2561
2 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ
3 รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
4 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
ปี พ.ศ. 2560
5 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ปี พ.ศ. 2558
6 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย
7 หมอครอบครัว ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว
8 HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ
9 โรคเบาหวาน + โรคหลอดเลือดส่วนปลาย = สาเหตุของการถูกตัดขา
10 อุบัติเหตุ ใช้เบาะนิรภัย เด็กตายลดลง
ปี พ.ศ. 2557
11 หกล้ม สาเหตุใหญ่ทำให้ผู้สูงอายุพิการ เสียชีวิต
12 เด็กจมน้ำ ภัยใกล้ตัวช่วงปิดเทอม
ปี พ.ศ. 2556
13 กลุ่มเปราะบาง (Venerable Groups)คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร
14 บทสรุปและข้อเสนอนโยบายสร้างความเป็นธรรมลดการเหลื่อมล้ำด้านระบบสุขภาพ
15 ทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ด้านสุขภาพ
16 ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
17 การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน
18 ผลการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2555
19 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
20 สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอจากที่ประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง 21-22 มีนาคม 2555
21 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
22 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
23 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายและนวัตกรรม R2R กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
24 การพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ
25 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
26 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
27 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
28 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
29 การสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด
30 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
31 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
32 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปลากึ่งแห้งคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ
33 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตเอทธานอลในสภาวะอะไบโอติก
34 สรุปสาระสำคัญ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการทำงานในระบบบริการปฐมภูมิ
35 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
36 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
37 สรุปสาระสำคัญ งานดูแลฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน : เรื่องเล่าประสบการณ์ในงานปฐมภูมิ
38 สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R Forum) ครั้งที่ 2
39 Evidence-informed policy-making
40 สรุปสาระสำคัญ สถาปัตยกรรมเพื่องานสุขภาพชุมชน : วิธีคิดและการออกแบบ
41 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
42 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
43 การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
44 สรุปสาระสำคัญ จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็ก-วัยรุ่น-เยาวชน ในสังคมไทย
45 รายงานประจำปี 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551)
46 กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่1
47 คลื่นลูกที่3 ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
48 รายงานประจำปี 2550 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
49 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2551-2553
50 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Quality) และได้มาตรฐาน หรือเพื่อประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost containment) ของระบบบริการสุขภาพ
51 ธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
52 การขึ้นภาษีบุหรี่ มาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น
53 การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร
54 การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ (3)
55 Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย
56 สรุปบทเรียนการถ่ายโอนสถานีอนามัย ไปองค์การบริหารส่วนตำบลปางหลวง
ปี พ.ศ. 2550
57 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
58 หนึ่งโรคร้ายหลายร้อยผลกระทบ จับตายเบาหวานฆาตรกรเงียบ
59 การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้
60 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
61 การวิจัยและเอกสารสังเคราะห์แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : รวมบทคัดย่อ
62 รวมบทความแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
63 การประเมินผลแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549)
64 ประมวลสรุปสถานการณ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2547
65 ทิศทางการวิจัยของประเทศ
66 เอกสารวิชาการเพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 2 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
67 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
68 จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม
ปี พ.ศ. 2544
69 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2543
70 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
71 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
72 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
73 หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่นแปลง สู่การพึ่งพากันเอง วันที่ 18-28 มิถุนายน 2542
74 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
75 คู่มือการดำเนินงาน "ที่ทำงานส่งเสริมสุขภาพ" : โครงการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน: กรณีศึกษาสี่จังหวัดภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2539
76 การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2535
77 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535