ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Health Systems Research Institute 109
2 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 43
3 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 42
4 ไม่มีข้อมูล 21
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 18
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 15
7 พรพิศ ศิลขวุธท์ 12
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 10
9 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 10
10 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 9
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 8
12 สายศิริ ด่านวัฒนะ 8
13 วิชช์ เกษมทรัพย์ 8
14 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 8
15 จเร วิชาไทย 7
16 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
17 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 6
18 วินัย ลีสมิทธิ์ 6
19 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 6
20 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 6
21 ลัดดา ดำริการเลิศ 6
22 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 6
23 ฐิติมา นวชินกุล 5
24 บุญชัย กิจสนาโยธิน 5
25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 5
26 สุวรรณา มูเก็ม 5
27 วิพุธ พูลเจริญ 5
28 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 5
29 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 5
30 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 5
31 Thai Health Promotion Foundation 5
32 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
34 สงครามชัย ลีทองดี 4
35 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
36 องค์การอนามัยโลก 4
37 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
38 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 4
39 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 4
40 Jaruayporn Srisasalux 4
41 Natitonal Health Security Office 4
42 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 4
43 การประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 4
44 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
45 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
46 สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
47 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 4
48 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 4
49 สรชัย จำเนียรดำรงการ 4
50 อิสระ 4
51 ทิพิชา โปษยานนท์ 3
52 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 3
53 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
54 สุธีรา อาจเจริญ 3
55 สมบัติ เหสกุล 3
56 กระทรวงสาธารณสุข 3
57 ประไพพิศ เชาวลิต 3
58 ตรึงตา พูลผลอำนวย 3
59 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 3
60 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
61 วลัยพร พัชรนฤมล 3
62 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
63 ภูษิต ประคองสาย 3
64 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
65 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
66 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 3
67 สุภาวดี นุชรินทร์ 3
68 กมล ไชยสิทธิ์ 3
69 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 3
70 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
71 ยุวดี คาดการณ์ไกล 3
72 ทัศนีย์ ญาณะ 3
73 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
74 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
75 วิจารณ์ พานิช 3
76 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
77 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3
78 อรพินท์ มุกดาดิลก 3
79 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
80 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
81 หทัยชนก สุมาลี 2
82 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
83 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
84 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
85 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
86 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
87 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
88 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
89 นักวิชาการอิสระ 2
90 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
91 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
92 ครรชิต สุขนาค 2
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
94 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
95 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
96 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
97 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
98 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
99 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
100 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
101 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2
102 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 2
103 Auengpha Singtipphun 2
104 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
105 Health Technical Office, Ministry of Public Health 2
106 สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2
107 Mahidol University, Institute of Population and Research 2
108 สุชาต อุดมโสภกิจ 2
109 นงพงา มหามิตร 2
110 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
111 สมพันธ์ เตชะอธิก 2
112 Swansea university 2
113 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
114 กิตติพันธ์ จิระจรัส 2
115 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
116 David Hughes 2
117 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
118 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
119 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
120 โอปอล์ ประภาวดี 2
121 Thida Sodtiyothin 2
122 สถาบันพระบรมราชชนก 2
123 สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข 2
124 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
125 สงครามชัย ทองดี 2
126 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
127 Rugkeart Chirunthorn 2
128 National Health System Reform Office 2
129 มหาวิทยาลัยมหิดล 2
130 นัยนา หนูนิล 2
131 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
132 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
133 รักษ์เกียรติ จิรันธร 2
134 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 2
135 ปราณี รัตนสุวรรณ 2
136 ธิดา โสตถิโยธิน 2
137 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
138 Thipthida Tarnsiriroj 2
139 Chulaporn Limwattananon 2
140 วิชัย เอกพลากร 2
141 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 2
142 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
143 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
144 Pornpit Silkavute 2
145 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
146 แพรว เอี่ยมน้อย 2
147 ศักดา พรึงลำภู 2
148 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
149 ฉันทนา ผดุงทศ 2
150 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
151 อารยา ศรีไพโรจน์ 2
152 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
153 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
154 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
155 สุวรรณี วังกานต์ 2
156 ธนภร ชัยจิต 2
157 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
158 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
159 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
160 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
161 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
162 มโน มณีฉาย 1
163 Thitima Nawachinkul 1
164 สมหญิง อุ้มบุญ 1
165 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
166 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
167 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
168 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
169 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
170 รำไพ แก้ววิเชียร 1
171 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
172 Saisiri Danwattana 1
173 มูลนิธิชุมชนไท 1
174 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
175 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
176 พิมประภา กิจวิธี 1
177 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 1
178 พัฒนาวิไล อินใหม 1
179 เชิดชัย สุนทรภาส 1
180 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
181 สำนักวิชาการสาธารณณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
182 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
183 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
184 Department of Diseases Control, Ministry of Public Health 1
185 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
186 Rampai Kaewvichian 1
187 Orapin Mookdadilok 1
188 Nitaya Chanruang Mahabhol 1
189 อุบล หลิมสกุล 1
190 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
191 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
192 Health Technical office, Office of the Permanent Secretary 1
193 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
194 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
195 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
196 Thananan Rattanachotphanit 1
197 สถาบันราชานุกูล 1
198 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
199 พรรณพิมล วิปุลากร 1
200 ชาติชาย มุกสง 1
201 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
202 ปัทมา ศิริเวช 1
203 Areewan Cheawchanwattana 1
204 สถาบันวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 1
205 บัณฑิต ศรไพศาล 1
206 World Health Organization 1
207 ธนภร ทองศรี 1
208 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
209 วรรณพร บุญเรือง 1
210 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1
211 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
212 อำพล จินดาวัฒนะ 1
213 Pornpan Bunayaratpan 1
214 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
215 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
216 เดชรัต สุขกำเนิด 1
217 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
218 ประพจน์ เภตรากาศ 1
219 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
220 เพิ่มพูน นาถมทอง 1
221 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
222 Saranya Wanjararat 1
223 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
224 สุรัตนา อำนวยผล 1
225 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
226 สรัญญา วันจรารัตต์ 1
227 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
228 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, บรรณาธิการ 1
229 เครือข่ายนักวิชาการด้านสุขภาพ 1
230 ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ 1
231 บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง 1
232 Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
233 สายชล คล้อยเอี่ยม 1
234 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
235 Charay Vichatha 1
236 ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ 1
237 ชลน่าน ศรีแก้ว 1
238 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
239 สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ 1
240 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
241 THE ROCKEFELLER FOUNDATION 1
242 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
243 ษากุล สินไชย 1
244 Kamol Sukin 1
245 กุลธิดา จันทร์เจริญ 1
246 Australia. Deakin University 1
247 สมใจ ประมาณพล 1
248 Pongpisut Jongudomsuk 1
249 รอย แบทเทอร์แฮม 1
250 Charay Vichathai 1
251 ริชาร์ด ออสบอร์น 1
252 นภาพร วาณิชย์กุล 1
253 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 1
254 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
255 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
256 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
257 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
258 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
259 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
260 เครือข่ายวิจัยและพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ 1
261 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
262 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
263 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
264 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
265 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
266 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
267 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
268 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
269 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
270 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
271 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
272 นักวิจัยอิสระ 1
273 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
274 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 1
275 ภาสกร อัครเสวี 1
276 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
277 นาวิน โสภาภูมิ 1
278 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
279 ประพนธ์ อางตระกูล 1
280 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
281 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
282 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
283 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
284 Praboromarajchanok Insititute 1
285 อนันต์ ทองทา 1
286 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
287 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
288 รัตนา ทรัพย์บำเรอ 1
289 ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ 1
290 สุรชัย ตรงงาม 1
291 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
292 Ministry of Public Health. Health Care Reform Project 1
293 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
294 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
295 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
296 รัชนี จันทร์เกษ 1
297 Phoemphun Nathomthong 1
298 สำลี ใจดี 1
299 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
300 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
301 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
302 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
303 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
304 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
305 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
306 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
307 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
308 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
309 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
310 ชลธิป พงศ์สกุล 1
311 ธีระ วรธนารัตน์ 1
312 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
313 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
314 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
315 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
316 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
317 Chaisri Supornsilpchai 1
318 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
319 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
320 สตางค์ ศุภผล 1
321 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
322 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
323 พฤกษา บุกบุญ 1
324 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
325 ทวี ศิริวงศ์ 1
326 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
327 Somkiat Wattanasirichaigoon 1
328 นิธิภา อุดมสาลี 1
329 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
330 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
331 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
332 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
333 เทียม อังสาชน 1
334 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
335 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
336 ศุภฑิต สนธินุช 1
337 ลือชัย ศรีเงินยวง 1
338 ThaiHealth Global Link Initiative Program 1
339 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
340 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
341 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 1
342 นฤพงศ์ ภักดี 1
343 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
344 ธีรธัช กันตามระ 1
345 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
346 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
347 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
348 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 3
3 2560 1
4 2558 5
5 2557 2
6 2556 4
7 2555 6
8 2554 5
9 2553 4
10 2552 16
11 2551 9
12 2550 4
13 2549 4
14 2547 2
15 2546 1
16 2545 1
17 2544 1
18 2543 3
19 2542 3
20 2539 1
21 2535 1
22 543 223
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย
ปี พ.ศ. 2561
2 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ
3 รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
4 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
ปี พ.ศ. 2560
5 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ปี พ.ศ. 2558
6 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย
7 หมอครอบครัว ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว
8 HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ
9 โรคเบาหวาน + โรคหลอดเลือดส่วนปลาย = สาเหตุของการถูกตัดขา
10 อุบัติเหตุ ใช้เบาะนิรภัย เด็กตายลดลง
ปี พ.ศ. 2557
11 หกล้ม สาเหตุใหญ่ทำให้ผู้สูงอายุพิการ เสียชีวิต
12 เด็กจมน้ำ ภัยใกล้ตัวช่วงปิดเทอม
ปี พ.ศ. 2556
13 กลุ่มเปราะบาง (Venerable Groups)คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร
14 บทสรุปและข้อเสนอนโยบายสร้างความเป็นธรรมลดการเหลื่อมล้ำด้านระบบสุขภาพ
15 ทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ด้านสุขภาพ
16 ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
17 การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน
18 ผลการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2555
19 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
20 สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอจากที่ประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง 21-22 มีนาคม 2555
21 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
22 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
23 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายและนวัตกรรม R2R กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
24 การพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ
25 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
26 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
27 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
28 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
29 การสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด
30 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
31 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
32 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปลากึ่งแห้งคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ
33 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตเอทธานอลในสภาวะอะไบโอติก
34 สรุปสาระสำคัญ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการทำงานในระบบบริการปฐมภูมิ
35 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
36 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
37 สรุปสาระสำคัญ งานดูแลฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน : เรื่องเล่าประสบการณ์ในงานปฐมภูมิ
38 สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R Forum) ครั้งที่ 2
39 Evidence-informed policy-making
40 สรุปสาระสำคัญ สถาปัตยกรรมเพื่องานสุขภาพชุมชน : วิธีคิดและการออกแบบ
41 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
42 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
43 การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
44 สรุปสาระสำคัญ จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็ก-วัยรุ่น-เยาวชน ในสังคมไทย
45 รายงานประจำปี 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551)
46 กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่1
47 คลื่นลูกที่3 ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
48 รายงานประจำปี 2550 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
49 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2551-2553
50 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Quality) และได้มาตรฐาน หรือเพื่อประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost containment) ของระบบบริการสุขภาพ
51 ธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
52 การขึ้นภาษีบุหรี่ มาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น
53 การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร
54 การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ (3)
55 Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย
56 สรุปบทเรียนการถ่ายโอนสถานีอนามัย ไปองค์การบริหารส่วนตำบลปางหลวง
ปี พ.ศ. 2550
57 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
58 หนึ่งโรคร้ายหลายร้อยผลกระทบ จับตายเบาหวานฆาตรกรเงียบ
59 การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้
60 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
61 การวิจัยและเอกสารสังเคราะห์แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : รวมบทคัดย่อ
62 รวมบทความแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
63 การประเมินผลแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549)
64 ประมวลสรุปสถานการณ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2547
65 ทิศทางการวิจัยของประเทศ
66 เอกสารวิชาการเพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 2 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
67 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
68 จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม
ปี พ.ศ. 2544
69 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2543
70 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
71 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
72 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
73 หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่นแปลง สู่การพึ่งพากันเอง วันที่ 18-28 มิถุนายน 2542
74 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
75 คู่มือการดำเนินงาน "ที่ทำงานส่งเสริมสุขภาพ" : โครงการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน: กรณีศึกษาสี่จังหวัดภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2539
76 การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2535
77 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535