ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 7
2 ทัศนีย์ ญาณะ 7
3 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
4 ไม่มีข้อมูล 5
5 พฤกษา บุกบุญ 4
6 ภัทระ แสนไชยสุริยา 3
7 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
9 อาณัติ วรรณศรี 2
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
12 วัชริน สินธวานนท์ 2
13 พัฒนาวิไล อินใหม 2
14 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
15 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
16 สงครามชัย ลีทองดี 2
17 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
18 รัชนี สรรเสริญ 2
19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
20 มุกดา สำนวนกลาง 2
21 อังสุมาลี ผลภาค 2
22 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
23 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
24 สิรินาฏ นิภาพร 1
25 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
26 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
27 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
28 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
29 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
30 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
31 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
32 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
33 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
34 กฤษณา คำมูล 1
35 กันยา บุญธรรม 1
36 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
37 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
38 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
39 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
40 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
41 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
42 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 543 7