ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สดใส ช่างสลัก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชัย ลิ่มอรุณ 43
2 สมชาย โพธิสาร 28
3 โกศล เกิดโภคทรัพย์ 26
4 สำราญ ศรีชมพร 22
5 สุปราณี งามประสิทธิ์ 13
6 รังสิต สุวรรณเขตนิคม 8
7 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 6
8 สุรพล เช้าฉ้อง 6
9 นพศูลย์ สมุทรทอง 6
10 สุเมศ ทับเงิน 6
11 ธีระ สมหวัง 6
12 เรืองศักดิ์ กมขุนทด 4
13 นพพงศ์ จุลจอหอ 4
14 ประพนธ์ บุญรำพรรณ 4
15 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
16 วราภรณ์ บุญเกิด 2
17 ณรงค์ชัย บุญศรี 2
18 ราเชนทร์ ถิรพร 2
19 ยุพาพรรณ จุฑาทอง 2
20 แสงแข น้าวานิช 2
21 พิพัฒน์ วีระถาวร 2
22 นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์ 2
23 รักเกียรติ ชอบเกื้อ 2
24 ชไมพร เอกทัศนาวรรณ 1
25 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
26 Sodsai Changsaluk 1
27 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
28 ประภาส ช่างเหล็ก 1
29 ธำรงศิลป โพธิสูง 1
30 เบ็ญจารัชด ทองยืน 1
31 เวช เต๋จ๊ะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2553 1
5 2550 1
6 2545 1
7 2541 1
8 543 53
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2555
3 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมน้ำมันสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
4 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวเพื่อผลผลิตและน้ำมันสูง
ปี พ.ศ. 2550
5 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยที่ 2 โครงการเร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัง
ปี พ.ศ. 2545
6 เร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุกทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2541
7 การควบคุมหญ้าโขย่ง (Rottboellia cochinchinensis) ในข้าวโพดด้วย Primisulforan