ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ผลของการสนับสนุนจากครอบครัวโดยเภสัชกรต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2561
2 ผลของการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรผ่าน Line application ต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2560
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนของผู้ดูแล โดยไม่ปรึกษาแพทย์
ปี พ.ศ. 2559
4 การให้ความรู้โดยเภสัชกรร่วมกับการใช้ภาพถ่ายยาเฉพาะมื้อสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2558
5 ผลของการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์ต่อผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน
6 การประเมินการให้บริการและอันตรกิริยาของยาในร้านยา: การศึกษาโดยใช้ผู้ป่วยจำลองและการสัมภาษณ์
ปี พ.ศ. 2557
7 ผลของการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์ต่อผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน
ปี พ.ศ. 2556
8 การสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของประชาชนไทย
ปี พ.ศ. 2555
9 ผลกระทบของโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุท้องถิ่นต่อความเข้าใจของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2554
10 การปรับการนำเสนอกรณีศึกษาของแบบวัดความไวต่อประเด็นจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
11 รูปแบบและร้อยละ(%) ของโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นยาโดยผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2553
12 การเปรียบเทียบอุบัติการณ์ drug-induced electrolyte imbalance โดยใช้สัญญาณเตือนภัย (trigger alert method) และวิธีสืบค้นจากเวชระเบียน
13 สิทธิประโยชน์ด้านยาที่พึงประสงค์ของผู้ใช้สิทธิในระบบประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2548
14 ผลของคำเตือนต่อความเข้าใจผิดในโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางโทรทัศน์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ LCH
15 การปรับปรุงแบบวัดความไวต่อจริยธรรมในนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
16 การพัฒนาแบบวัดความรู้เรื่องการใช้ยารักษาตนเองของประชากรไทย
17 ลักษณะทางวิชาชีพและความไวต่อจริยธรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
18 ผลกระทบของการกล่าวอ้างสรรพคุณทางสุขภาพบนฉลากอาหาร
ปี พ.ศ. 2545
19 การวิเคราะห์งบการเงินของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
20 การทดสอบแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
21 การปรับปรุงแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ฉบับภาษาไทย
22 การทดสอบทฤษฎี Elaboration Likelihood Model ในคนไทย: กรณีศึกษาจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2544
23 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยอายุรกรรมที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหาดใหญ่
24 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานร้านยาภาคใต้
ปี พ.ศ. 2543
25 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานพยาบาลของผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 การใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) เพื่อทำนายผลตอบแทนของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 การประเมินการให้บริการและอันตรกิริยาของยาในร้านยา: การศึกษาโดยใช้ผู้ป่วยจำลองและการสัมภาษณ์
28 ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยวิธีของ Greenblatt ในตลาดหลักทรัพย์ของไทย
29 การสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของประชาชนไทย