ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงวนศักดิ์ นาครินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 2
3 2552 2
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย และน้ำเสียเพื่อการปลูกจิตสำนึกให้เกิดกับชุมชนอย่างยั่งยืน
2 การควบคุมอัตราการละลายของปุ๋ยที่เคลือบโดยนาโนคอมพอสิตของแป้งมันสำปะหลัง/โพลีไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์
3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย และน้ำเสียเพื่อการปลูกจิตสำนึกให้เกิดกับชุมชนอย่างยั่งยืน
4 การควบคุมอัตราการละลายของปุ๋ยที่เคลือบโดยนาโนคอมพอสิตของแป้งมันสำปะหลัง/โพลีไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์
ปี พ.ศ. 2553
5 การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
6 การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
7 การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงรีดยางของ เกษตรกรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
8 การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงรีดยางของ เกษตรกรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน