ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
2 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
3 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 5
4 สุกัญญา ลีทองดี 5
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
8 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
9 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
10 สุพัตรา บัวที 3
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
12 David Hughes 2
13 Swansea university 2
14 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
15 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
16 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
17 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
18 มุกดา สำนวนกลาง 2
19 หทัยชนก สุมาลี 2
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
21 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
22 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
23 รัชนี สรรเสริญ 2
24 อาณัติ วรรณศรี 2
25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
26 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
27 สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล 2
28 พัฒนาวิไล อินใหม 2
29 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
30 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
31 ทัศนีย์ ญาณะ 2
32 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
33 อังสุมาลี ผลภาค 2
34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
36 ฐิติมา นวชินกุล 2
37 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
38 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
39 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
40 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
41 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
43 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
44 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
45 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
46 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
47 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
48 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
49 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
50 วลัยพร พัชรนฤมล 2
51 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
52 นักวิชาการอิสระ 2
53 ภูษิต ประคองสาย 2
54 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
55 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
56 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
57 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
58 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
59 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
60 ครรชิต สุขนาค 2
61 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
62 วรากร สีโย 1
63 ทองใบ บุษกร 1
64 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
65 สมชาย แก้ววังชัย 1
66 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
67 บังอร กองอิ้ม 1
68 นงนิตย์ มรกต 1
69 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
70 จันทิมา พลพินิจ 1
71 ปิยมาศ นานอก 1
72 ชาติไทย แก้วทอง 1
73 วรรณา กาญจนมยูร 1
74 เมธิน ผดุงกิจ 1
75 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
76 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
77 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
78 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
79 วรรณภา บำรุงเขต 1
80 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
81 อนุชิตา มุ่งงาม 1
82 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
83 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
84 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
85 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
86 ดรุณี บุญชารี 1
87 ชวลิต บุญปก 1
88 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
89 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
90 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
91 วราวุธ สุธีธร 1
92 เรือน สมณะ 1
93 ถวิล ชนะบุญ 1
94 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
95 ศรัณยู คำเมือง 1
96 รักฤดี สารธิมา 1
97 รพีพร ช่ำชอง 1
98 ปรีชา ประเทพา 1
99 ศุภชัย สมัปปิโต 1
100 สุนันท์ สายกระสุน 1
101 วัลยา สุทธิขำ 1
102 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
103 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
104 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
105 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
106 สุริทอง ศรีสะอาด 1
107 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
108 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
109 บรรจบ วันโน 1
110 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
111 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
112 ธวัชชัย ชมศิริ 1
113 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
114 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
115 นริศ สินศิริ 1
116 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
117 นเรศ มีโส 1
118 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
5 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
10 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
12 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
13 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
14 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
15 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
20 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis