ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
2 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
3 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 5
4 สุกัญญา ลีทองดี 5
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
8 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
9 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
10 สุพัตรา บัวที 3
11 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
12 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
13 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
14 David Hughes 2
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
17 ภูษิต ประคองสาย 2
18 Swansea university 2
19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
20 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
21 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
22 หทัยชนก สุมาลี 2
23 ทัศนีย์ ญาณะ 2
24 อังสุมาลี ผลภาค 2
25 รัชนี สรรเสริญ 2
26 พัฒนาวิไล อินใหม 2
27 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
28 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
29 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
30 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
31 มุกดา สำนวนกลาง 2
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
33 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
34 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
35 อาณัติ วรรณศรี 2
36 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
38 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
39 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
40 ฐิติมา นวชินกุล 2
41 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
42 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
44 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
46 สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล 2
47 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
48 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
49 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
50 ครรชิต สุขนาค 2
51 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
52 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
53 วลัยพร พัชรนฤมล 2
54 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
55 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
56 นักวิชาการอิสระ 2
57 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
58 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
59 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
60 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
61 ชาติไทย แก้วทอง 1
62 วรรณา กาญจนมยูร 1
63 เมธิน ผดุงกิจ 1
64 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
65 วรากร สีโย 1
66 ปิยมาศ นานอก 1
67 บรรจบ วันโน 1
68 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
69 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
70 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
71 อนุชิตา มุ่งงาม 1
72 นงนิตย์ มรกต 1
73 บังอร กองอิ้ม 1
74 จันทิมา พลพินิจ 1
75 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
76 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
77 ชวลิต บุญปก 1
78 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
79 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
80 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
81 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
82 ดรุณี บุญชารี 1
83 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
84 สมชาย แก้ววังชัย 1
85 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
86 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
87 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
88 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
89 ทองใบ บุษกร 1
90 ศรัณยู คำเมือง 1
91 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
92 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
93 ปรีชา ประเทพา 1
94 รพีพร ช่ำชอง 1
95 วราวุธ สุธีธร 1
96 เรือน สมณะ 1
97 วัลยา สุทธิขำ 1
98 ศุภชัย สมัปปิโต 1
99 วรรณภา บำรุงเขต 1
100 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
101 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
102 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
103 สุนันท์ สายกระสุน 1
104 ถวิล ชนะบุญ 1
105 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
106 นเรศ มีโส 1
107 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
108 ธวัชชัย ชมศิริ 1
109 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
110 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
111 นริศ สินศิริ 1
112 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
113 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
114 รักฤดี สารธิมา 1
115 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
116 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
117 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
118 สุริทอง ศรีสะอาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
5 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
10 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
12 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
13 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
14 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
15 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
20 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis