ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
2 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
3 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 5
4 สุกัญญา ลีทองดี 5
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
8 สุพัตรา บัวที 3
9 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
11 อาณัติ วรรณศรี 2
12 พัฒนาวิไล อินใหม 2
13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
16 รัชนี สรรเสริญ 2
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
18 สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล 2
19 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
20 ทัศนีย์ ญาณะ 2
21 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
22 อังสุมาลี ผลภาค 2
23 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
24 ฐิติมา นวชินกุล 2
25 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
26 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
27 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
28 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
29 มุกดา สำนวนกลาง 2
30 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
31 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
33 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
34 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
35 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
36 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
37 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
38 วลัยพร พัชรนฤมล 2
39 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
40 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
41 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
42 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
43 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
44 นักวิชาการอิสระ 2
45 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
46 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
47 ภูษิต ประคองสาย 2
48 ครรชิต สุขนาค 2
49 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
50 David Hughes 2
51 Swansea university 2
52 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
53 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
54 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
55 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
56 หทัยชนก สุมาลี 2
57 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
58 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
59 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
60 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
61 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
62 ธวัชชัย ชมศิริ 1
63 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
64 สุริทอง ศรีสะอาด 1
65 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
66 นเรศ มีโส 1
67 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
68 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
69 บรรจบ วันโน 1
70 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
71 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
72 นริศ สินศิริ 1
73 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
74 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
75 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
76 เมธิน ผดุงกิจ 1
77 ชาติไทย แก้วทอง 1
78 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
79 วรากร สีโย 1
80 ทองใบ บุษกร 1
81 ศรัณยู คำเมือง 1
82 วรรณา กาญจนมยูร 1
83 ปิยมาศ นานอก 1
84 อนุชิตา มุ่งงาม 1
85 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
86 บังอร กองอิ้ม 1
87 นงนิตย์ มรกต 1
88 จันทิมา พลพินิจ 1
89 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
90 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
91 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
92 ชวลิต บุญปก 1
93 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
94 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
95 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
96 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
97 ดรุณี บุญชารี 1
98 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
99 สมชาย แก้ววังชัย 1
100 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
101 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
102 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
103 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
104 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
105 วรรณภา บำรุงเขต 1
106 เรือน สมณะ 1
107 รพีพร ช่ำชอง 1
108 วราวุธ สุธีธร 1
109 ถวิล ชนะบุญ 1
110 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
111 ปรีชา ประเทพา 1
112 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
113 สุนันท์ สายกระสุน 1
114 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
115 ศุภชัย สมัปปิโต 1
116 วัลยา สุทธิขำ 1
117 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
118 รักฤดี สารธิมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
5 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
10 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
12 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
13 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
14 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
15 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
20 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis