ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
2 สุกัญญา ลีทองดี 5
3 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 5
4 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
8 สุพัตรา บัวที 3
9 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
10 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
11 นักวิชาการอิสระ 2
12 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
13 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
14 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
15 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
16 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
17 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
18 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
19 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
20 ฐิติมา นวชินกุล 2
21 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
22 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
23 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
24 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
25 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
26 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
27 หทัยชนก สุมาลี 2
28 ภูษิต ประคองสาย 2
29 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
30 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
31 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
32 วลัยพร พัชรนฤมล 2
33 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
34 ครรชิต สุขนาค 2
35 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
36 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
37 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
38 มุกดา สำนวนกลาง 2
39 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
40 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
41 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
42 David Hughes 2
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
44 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
45 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
46 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
47 ทัศนีย์ ญาณะ 2
48 Swansea university 2
49 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
50 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
51 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
52 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
53 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
54 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
56 อังสุมาลี ผลภาค 2
57 พัฒนาวิไล อินใหม 2
58 รัชนี สรรเสริญ 2
59 อาณัติ วรรณศรี 2
60 ชาติไทย แก้วทอง 1
61 วรรณา กาญจนมยูร 1
62 เมธิน ผดุงกิจ 1
63 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
64 วรากร สีโย 1
65 ปิยมาศ นานอก 1
66 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
67 บรรจบ วันโน 1
68 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
69 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
70 อนุชิตา มุ่งงาม 1
71 นงนิตย์ มรกต 1
72 บังอร กองอิ้ม 1
73 จันทิมา พลพินิจ 1
74 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
75 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
76 ชวลิต บุญปก 1
77 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
78 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
79 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
80 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
81 ดรุณี บุญชารี 1
82 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
83 สมชาย แก้ววังชัย 1
84 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
85 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
86 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
87 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
88 ทองใบ บุษกร 1
89 ศรัณยู คำเมือง 1
90 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
91 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
92 ปรีชา ประเทพา 1
93 รพีพร ช่ำชอง 1
94 วราวุธ สุธีธร 1
95 เรือน สมณะ 1
96 วัลยา สุทธิขำ 1
97 ศุภชัย สมัปปิโต 1
98 วรรณภา บำรุงเขต 1
99 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
100 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
101 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
102 สุนันท์ สายกระสุน 1
103 ถวิล ชนะบุญ 1
104 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
105 นเรศ มีโส 1
106 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
107 ธวัชชัย ชมศิริ 1
108 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
109 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
110 นริศ สินศิริ 1
111 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
112 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
113 รักฤดี สารธิมา 1
114 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
115 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
116 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
117 สุริทอง ศรีสะอาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
5 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
10 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
12 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
13 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
14 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
15 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
20 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis