ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
2 สุกัญญา ลีทองดี 5
3 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 5
4 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
8 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
9 สุพัตรา บัวที 3
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
11 David Hughes 2
12 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
14 Swansea university 2
15 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
16 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
17 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
18 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
19 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
20 หทัยชนก สุมาลี 2
21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
22 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
23 อังสุมาลี ผลภาค 2
24 พัฒนาวิไล อินใหม 2
25 อาณัติ วรรณศรี 2
26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
27 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
28 รัชนี สรรเสริญ 2
29 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
31 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
32 ทัศนีย์ ญาณะ 2
33 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
34 มุกดา สำนวนกลาง 2
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
36 ฐิติมา นวชินกุล 2
37 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
38 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
39 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
40 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
41 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
43 ภูษิต ประคองสาย 2
44 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
45 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
46 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
47 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
48 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
49 วลัยพร พัชรนฤมล 2
50 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
51 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
52 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
53 นักวิชาการอิสระ 2
54 ครรชิต สุขนาค 2
55 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
56 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
57 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
58 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
59 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
60 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
61 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
62 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
63 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
64 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
65 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
66 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
67 สมชาย แก้ววังชัย 1
68 วรรณภา บำรุงเขต 1
69 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
70 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
71 ดรุณี บุญชารี 1
72 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
73 ชวลิต บุญปก 1
74 ถวิล ชนะบุญ 1
75 เรือน สมณะ 1
76 รพีพร ช่ำชอง 1
77 วราวุธ สุธีธร 1
78 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
79 รักฤดี สารธิมา 1
80 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
81 ปรีชา ประเทพา 1
82 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
83 สุนันท์ สายกระสุน 1
84 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
85 ศุภชัย สมัปปิโต 1
86 วัลยา สุทธิขำ 1
87 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
88 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
89 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
90 นเรศ มีโส 1
91 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
92 ธวัชชัย ชมศิริ 1
93 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
94 สุริทอง ศรีสะอาด 1
95 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
96 นริศ สินศิริ 1
97 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
98 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
99 ศรัณยู คำเมือง 1
100 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
101 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
102 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
103 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
104 บรรจบ วันโน 1
105 เมธิน ผดุงกิจ 1
106 ชาติไทย แก้วทอง 1
107 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
108 วรากร สีโย 1
109 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
110 วรรณา กาญจนมยูร 1
111 ปิยมาศ นานอก 1
112 อนุชิตา มุ่งงาม 1
113 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
114 บังอร กองอิ้ม 1
115 นงนิตย์ มรกต 1
116 จันทิมา พลพินิจ 1
117 ทองใบ บุษกร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
5 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
10 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
12 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
13 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
14 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
15 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
20 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis