ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สกอ.
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 5
3 2555 4
4 2550 9
5 2548 1
6 2547 1
7 2546 1
8 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของนิคมสหกรณ์ฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
2 ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในป่าชุมชนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
3 การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงปั่นใย (Insecta: Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปฝ้ายอินทรีย์ริมโขง บ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
5 ปรับปรุงไบโอเซนเซอร์ด้วยโลหะออกไซด์และทองอนุภาคนาโนสำหรับติดตามเอทานอลและกลูโคสในขบวนการหมักไวน์
6 การประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
7 การพัฒนาแนวทางการจัดการโรงสรชุมชน ตำบลทุ่งรวงทองแบบมีส่วนร่วม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
8 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลคุณภาพสูงจากข้าวโพดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
9 การเตรียมและพัฒนาเส้นใยพอลิเมอร์เชิงประกอบเทอร์โมพลาสติกที่มีการเสริมแรงแบบอิน-ซิทู ด้วยเส้นใยขนาดเล็กของพอลิเอทีลีน เทอเรพทาเลต ที่ผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่
10 การศึกษาความเสื่อมโทรมของที่ดินโดยใช้อินทรียวัตถุในดิน และดุลยภาพของธาตุอาหารเป็นตัวชี้วัด: การปรับปรุงความอุดมสมบรูณ์ ของดินบริเวณสวนทุเรียน เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
11 จากป่าเป็นพื้นที่การเกษตร: การพัฒนาองค์ความรู้และความยั่งยืนของการใช้ที่ดินการเกษตรในพื้นที่สวนทุเรียน เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
12 การจัดการความรู้และพัฒนาชุดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตไม้ผลในระบบวนเกษตร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2550
13 มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
14 การรวบรวม ทดสอบ และคัดเลือกพันธ์พืชพลังงานภายใต้สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี:การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สบู่ดำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (ปีที่ 2)
15 การวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำมันจากสบู่ดำที่เหมาะสมในระดับชุมชน
16 การรวบรวม ทดสอบ และคัดเลือกพันธ์พืชพลังงานภายใต้สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี
17 การเปรียบเทียบชนิดของพืชพลังงานที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาระบบการปลูกพืชพลังงานทดแทนที่เหมาะสมภายใต้ระบบเกษตรของเกษตรกร
19 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาความเหมาะสมและสักยภาพของพื้นที่ในการปลูกพืชพลังงานทดแทน
20 Conservation of freshwater ecosystems to sustain fish biodiversity, a food resource for the near futyre"
21 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในชุมชน จ.อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2548
22 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวปลอดสารพิษ
ปี พ.ศ. 2547
23 สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดสั่นแบบวงรอบที่วางตัวอยู่ในแนวนอนในสภาวะการทำงานปกติ
ปี พ.ศ. 2546
24 การศึกษาเทคนิควิธีในการเพิ่มผลผลิตว่านชักมดลูก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 ผลของฮอร์โมนเพศผู้ต่อคุณลักษณะทางด้านคุณภาพปริมาณและการเปลี่ยนแปลงเพศในไหม
26 การสำรวจซากดึกดำบรรพ์และการวิเคราะห์สภาพ แวดล้อม ของชั้นหินอายุดีโวเนียนตามแนวคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ในประเทศไทยและแนวคดโค้งเตียนเซินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการเปรียบเทียบวิวัฒนาการของแผ่นธรณีอินโดจีน
27 การเตรียมทรงกลมไมโครของแคลเซียม-อัลจิเนตด้วยวิธีการทำให้เกิดอิมัลชัน-การแพร่สำหรับใช้เป็นระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย
28 การแสดงออกของเอนไซม์ทำลายพิษในไหมพันธุ์ดอกบัวหลังได้รับสารสกัดหยาบจากเมล็ดสะเดา
29 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
30 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสบู่ดำโดยใช้ระบบการปลูกพืช
31 การศึกษาแบบจำลองระบบการผลิตพืชพลังงานทดแทนที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร
32 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาชนิดของศัตรูพืชสบู่ดำของเกษตรกรในเขตพื้นที่ 5