ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สกล ฉายศรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พชรดา ฉายศรี 13
2 ประภาส ช่างเหล็ก 6
3 สุปราณี งามประสิทธิ์ 4
4 สุทัศน์ แปลงกาย 3
5 ชูศักดิ์ จอมพุก 3
6 พีรนุช จอมพุก 3
7 สุเมศ ทับเงิน 3
8 ธีระ สมหวัง 3
9 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 2
10 วิจารณ์ วิชชุกิจ 2
11 เอ็จ สโรบล 2
12 อรทัย จินตสถาพร 2
13 ชไมพร เอกทัศนาวรรณ 2
14 สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 2
15 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 1
16 นพศูล สมุทรทอง 1
17 เวช เต๋จ๊ะ 1
18 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 1
19 นายสุรพล จัตุพร 1
20 สุชาติ สงวนพันธุ์ 1
21 ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม 1
22 สุเทพ ทองแพ 1
23 สุตเขตต์ นาคะเสถียร 1
24 ถมยา ทองเหลือง 1
25 กฤตยา เพชรผึ้ง 1
26 น.ส.สุขุมาล หวานแก้ว 1
27 ภัศจี คงศีล 1
28 นายจำนงค์ ชัญถาวร 1
29 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
30 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
31 ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 1
32 สุรพล เช้าฉ้อง 1
33 นายกิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 1
34 นางสาวจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ 1
35 นางสาวกฤษณา ทิวาตรี 1
36 ดร. นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ 1
37 ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร 1
38 อ.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 1
39 ปวีณา ทองเหลือง 1
40 รังสรรค์ ปิติปัญญา 1
41 สมชัย ลิ่มอรุณ 1
42 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
43 ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 1
44 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1
45 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 2
6 2550 1
7 2545 1
8 2544 3
9 2540 1
10 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเพิ่มปริมาณทริปโดแฟนในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยยีนโอเปกทู
2 การเพิ่มสารต้านอนูมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทู
ปี พ.ศ. 2556
3 การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด
4 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนด์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร
5 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน)
ปี พ.ศ. 2555
6 การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยยีนโอเปกทู
7 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน
ปี พ.ศ. 2554
8 โครงการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์และความเสียหายของพันธุ์มันสำปะหลังจากการระบาดของเพลี้ยแป้ง
ปี พ.ศ. 2553
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
10 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80) ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่1 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่น้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2545
12 การพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมืองมูลค่าเพิ่ม (ไก่กีฬา) เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2544
13 เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 โดยวิธีผสมผสาน
14 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก
15 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540
16 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อใช้ผลิตลูกผสม