ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเพิ่มจำนวนโครโมโซม ครามงอ (Indigoferasuffruticosa) โดยการใช้โคลชิซิน เพื่อการสนับสนุนภูมิปัญญาของจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2557
2 การระบุฟีโนไทป์การหนีแล้งและต้านทานแล้งที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน QTL ของประกร CSSL ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพแปลง
3 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มระยะที่ 2 (เผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยในระยะแรกแก่เกษตรกร)
ปี พ.ศ. 2556
4 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มระยะที่ 3(ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้การฟื้นฟูดินเค็มเพื่อการปลูกข้าว)
ปี พ.ศ. 2555
5 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกต่อการหยั่งลึกของรากและความช้นของดินในการปลูกพืชบนดินลูกรังและศูนย์เรียนรู้การจัดการดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน
6 ผลของวิธีการไถพรวนและการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวในสภาพดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2553
7 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม (โครงการย่อยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับความเค็มและสมบัติบางประการของดินเค็มภายใต้โครงการการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม)
8 ผลของพลาสติกต่อการผลิตผักในโรงเรือน
9 ผลของโรงเรือนพลาสติกต่อการผลิตผัก
10 การใช้หญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
11 การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
12 การใช้หญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
13 การผลิตข้าวแบบใช้น้ำน้อยในสภาพดินลูกรัง
14 ศึกษาการเจริญเติบโต และผลผลิตของปาล์มน้ำมัน 6 พันธุ์ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2543
15 อิทธิผลของฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยวต่อการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในถั่งลิสง 3 พันธุ์