ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 20
2 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 18
3 แหล่งทุนภายนอก 14
4 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 8
5 Naresuan University. Faculty of Medicine 7
6 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 7
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 6
9 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 6
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร 5
11 นิลวรรณ อยู่ภักดี 5
12 ครรชิต สุขนาค 5
13 Naresuan University 5
14 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
15 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 5
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
17 เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ 4
18 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
19 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 4
20 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 4
21 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
22 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 4
23 อมร เปรมกมล 4
24 โดแนลสัน, เดล 4
25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
26 Donaldson, Dayl 4
27 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
28 พรพัจน์ กิ่งแก้ว 4
29 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
30 อรทัย เขียวเจริญ 3
31 ชนินทร์ อัมพรสถิร 3
32 Vinai Leesmidt 3
33 Supachai Kunaratanapruk 3
34 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
35 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 3
36 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
37 หทัยชนก สุมาลี 2
38 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
39 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
40 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
41 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
42 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
43 สงครามชัย ลีทองดี 2
44 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
45 ภูษิต ประคองสาย 2
46 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
47 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
48 Swansea university 2
49 สมชาย สุขะกูล 2
50 รุจา ภู่ไพบูลย์ 2
51 กมล รอดคล้าย 2
52 สัมฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 2
53 วลัยพร พัชรนฤมล 2
54 กุศล สุนทรธาดา 2
55 กฤษฎา บุญศิริยะ 2
56 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 2
58 ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร 2
59 สำนักงานกลางบริการสารสนเทศสุขภาพ (สกส.) 2
60 David Hughes 2
61 บุญเติม ตันสุรัตน์ 2
62 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 2
63 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
64 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2
66 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
67 Chanvit Tharathep 2
68 ชัยยง ขามรัตน์ 2
69 อัญชนา ณ ระนอง 2
70 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
71 นิภา ศรีอนันต์ 2
72 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
73 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
74 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
75 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
76 วรัญญา โพธินฤมิตร 2
77 Weerasak Jongsuwiwanwong 2
78 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
79 กนกพร สุรณัฐกุล 2
80 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
81 วรรณี พิริยะจิตรา 2
82 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
83 Sirirat Sonchi 2
84 Khanokporn Suranatkul 2
85 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 2
86 เรนเบอร์ก, คลาส 2
87 Pataphong Ketsomboon 2
88 คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1
89 กัลยา เลาหสงคราม 1
90 Sasithon Tanapop 1
91 ไม่มีข้อมูล 1
92 พารุณี ยิ้มสบาย 1
93 ช่อเพชร พานระลึก 1
94 คัทรียา รัตนวิมล 1
95 สุชาติ สรณสถาพร 1
96 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
97 Sukalaya Kongsawatt 1
98 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
99 อัมมาร สยามวาลา 1
100 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
101 ศศิธร ธนะภพ 1
102 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
103 ดาว มงคลสมัย 1
104 พิชญ์ รอดแสวง 1
105 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
106 Samrit Srithamrongsawats 1
107 มานิต คงแป้น 1
108 Ammar Siamwalla 1
109 วิรัชดา สุทธยาคม 1
110 Phi Rodsawaeng 1
111 Wiratda Sutayakhom 1
112 อัมพวรรณ ศรีวิไล 1
113 Ampawan Srivilai 1
114 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
115 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
116 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
117 เนตรนลิน จักรแก้ว 1
118 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
119 คณิศ แสงสุพรรณ 1
120 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
121 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
122 Chulaporn Limwattananon 1
123 ลิขิต อินทราลักษณ์ 1
124 บุญรัตน์ วราชิต 1
125 จรัล ใจแพทย์ 1
126 เรณู ศรีสมิต 1
127 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 1
128 Pattapong Kessomboon 1
129 กมล วีระประดิษฐ์ 1
130 สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย 1
131 งบประมาณแผ่นดิน 1
132 ลินดา เหล่ารัตนใส 1
133 แกมทอง อินทรัตน์ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
135 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) 1
136 Rehnberg, Clas 1
137 กฤษฏา ยาใจ 1
138 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
139 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
140 Nilawan Upakdee 1
141 Kanet Sumputtanon 1
142 Naresaun University. Faculty of Pharmacy 1
143 Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
145 Thailand Develoment Research Institute 1
146 ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
147 คเณศ สัมพุทธานนท์ 1
148 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
149 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 1
150 Suraphon Limwatananon 1
151 Kitti Sanitwankul 1
152 ดวงสมร บุญผดุง 1
153 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
154 นฤมล ศิลารักษ์ 1
155 Direk Patmasiriwat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 1
3 2560 2
4 2559 3
5 2557 1
6 2556 3
7 2555 4
8 2554 2
9 2553 3
10 2552 4
11 2551 10
12 2550 1
13 2549 3
14 2548 3
15 2547 1
16 2546 3
17 2544 2
18 2543 1
19 2542 1
20 2541 4
21 2539 2
22 2538 1
23 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โอกาสของการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพในอาเซียน
2 อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร
ปี พ.ศ. 2561
3 คำถามวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2560
4 ยาปฏิชีวนะ: จากดินสู่ดิน
5 บริการสุขภาพจำเป็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองบ่งบอกนัยอะไร
ปี พ.ศ. 2559
6 ปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
7 ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ
8 ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
9 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
11 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่กับกระทรวงสาธารณสุข (เร่งรัด 5 ปี)
12 Clinical minimal standard data set for primary health care in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
13 ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก : ด้วยวิธีต้นทุนจุลภาพ
14 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
15 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
16 โครงการพัฒนาเครือข่ายและหน่วยวิจัยด้านคลินิก
ปี พ.ศ. 2554
17 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
18 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
ปี พ.ศ. 2553
19 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
20 การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
21 การศึกษาการเรียนการสอนแบบ PBL ในระดับชั้นปรีคลินิกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
22 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
23 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
24 การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
25 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
26 ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ?
27 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
28 ศุภสิทธิ์ ชุดข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
29 การจัดกลุ่มโรคร่วมและทางเลือกในการจ่ายเงินสำหรับการบริการผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันของประเทศไทย
30 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 (โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัย)
31 ที่ปรึกษาโครงการกลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ
32 การประเมินต้นทุนและอัตราการคืนในการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของหน่วยบริการ ปี 2548
33 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิผลการให้บริการผู้ป่วยยากจนในสถานพยาบาลภาครัฐ
34 ที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
35 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
36 ภาวะโรคตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิด้วยดัชนีผู้ป่วยที่ไม่สมควรนอนรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2549
37 ศึกษากลไกการจัดบริการสุขภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2546-2547
38 การซื้อขายบริการสำหรับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกราคาแพงและต้องการการดูแลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
39 พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค
ปี พ.ศ. 2548
40 โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1
41 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
42 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
43 วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
ปี พ.ศ. 2546
44 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
45 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
46 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
47 สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การคลัง และการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
48 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
49 การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2542
50 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
51 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี พ.ศ.2539-40
52 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ
53 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย
54 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล การพัฒนาและการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2539
55 ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
56 ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล
ปี พ.ศ. 2538
57 ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุข