ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 4
2 ศุภชัย ศรีสุชาติ 3
3 แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล 3
4 อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 3
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 3
6 โกวิทย์ พวงงาม 2
7 ไม่มีข้อมูล 2
8 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
9 นรา แป้นประหยัด 2
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
11 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 2
12 ทัศนีย์ บัวคำ 2
13 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
14 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 2
15 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
16 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 2
17 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
18 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
19 อุดม รัฐอมฤต 1
20 บรรเจิด สิงคะเนติ 1
21 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 1
22 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 1
23 ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ 1
24 ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ - 1
25 วสันต์ เหลืองประภัสร์ 1
26 พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล 1
27 วีรวัฒน์ จันทรโชติ 1
28 นัครินทร์ เพชรสิงห์ 1
29 เสกสรร โกสีย์เดชาพันธ์ 1
30 ศาสตรินทร์ ตันสุน 1
31 กาญจนากร สามเมือง 1
32 นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ 1
33 ชาญชัย วสันตยานันท์ 1
34 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 1
35 อรทัย ก๊กผล 1
36 ดวงมณี เลาวกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 5
6 2550 2
7 2548 1
8 1086 2
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 การวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
3 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2553
4 ความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคชาติไทยพัฒนา
ปี พ.ศ. 2552
5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน
6 การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นกับบทเรียนบางประการสำหรับการดำเนินนโยบายด้านการกระจายอำนาจในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 Decentralization under Threat?: Impacts of the CEO Governor Policy upon Thai Local Government.
8 การบริหารจัดการท้องถิ่นบนพื้นฐานของความร่วมมือ: แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น
9 ทุนทางสังคมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองยาง หมู่ 2 อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
10 กระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
11 การุณยฆาตกับสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2550
12 ความสำเร็จทางการเมืองและความเป็นสถาบันการเมืองของพรรคไทยรักไทย
13 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
ปี พ.ศ. 2548
14 การศึกษาอำเภอต้นแบบในการจัดบริการสาธารณะเพื่อการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government outlet)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 Local Governance in Thailand: The Politics of Decentralization and the Roles of Bureaucrats Politicians and the People
16 การกระจายอำนาจกับวิกฤติการเมืองไทย