ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภลักษณ์ ฟักคำ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 3
2 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
3 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 3
4 ประคองศิริ บุญคง 3
5 ธวัชชัย เทียนงาม 3
6 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 3
7 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 2
8 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 2
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2
11 อารีวรรณ ทับทอง 2
12 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2
13 สมนึก สุชัยธนาวนิช 2
14 นักวิจัยอิสระ 2
15 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
17 กิตติยา คิดบา 1
18 กฤตภาส ไพเราะ 1
19 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
20 ไม่มีข้อมูล 1
21 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
22 บุญสม อัคธรรมกุล 1
23 พยอม ดีน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2545 2
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาความชุกของโรคในชุมชน (กรณีศึกษา รพ.ในพื้นที่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2551-2554)
2 การศึกษาเพื่อแสวงหาแบบจำลองการบูรณาการ การแพทย์ไทยประยุกต์เข้าสูระบบการดูแลสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาสถานการณ์ งานวิจัยย้อนหลัง 10 ปี ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2545
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการให้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพบก เขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการให้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพบก เขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1