ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศุภมิตร เตชะมนดรีกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ดุรงค์วัฒนา 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2
3 Ong, Say Kee 1
4 รุ่งราวี ทองกันยา 1
5 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
6 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
7 Acom Sornsute 1
8 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
10 มยุรี จารุปาน 1
11 กัญญา ศุภปิติพร 1
12 Yeshey Penjor 1
13 ๋Janes, Gavin W. 1
14 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
15 ศุกันยา ห้วยผัด 1
16 Tadchanon Chuman 1
17 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
18 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
19 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
20 นภสร โกวรรธนะกุล 1
21 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
22 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
23 กระมล ทองธรรมชาติ 1
24 Pantharee Boonsatorn 1
25 สมชัย วัฒนการุณ 1
26 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
27 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
28 สุมา เมืองใย 1
29 สิทธิพร แอกทอง 1
30 Jittima Chatchawansaisin 1
31 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
32 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
33 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
34 ละอองทิพย์ เหมะ 1
35 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
36 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
37 พรรณี กาญจนพลู 1
38 Kasidit Nootong 1
39 Waraporn Siriterm 1
40 ประคอง ชอบเสียง 1
41 Chariya Uiyyasathian 1
42 วินัย งามแสง 1
43 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
44 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
45 Chayaporn Supachartwong 1
46 นิศา วิชพันธุ์ 1
47 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
48 Anawatch Mitpratan 1
49 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
50 Suchin Arunsawatwong 1
51 ชื่นจิต ชื่อลือชา 1
52 Narong Punnim 1
53 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
54 กิตติชัย สถิตย์มั่นวิวัฒน์ 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 Pornpimol Muanjai 1
57 กัลยา วานิชย์บัญชา 1
58 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
59 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
60 อังคณา ฤกษ์มงคลวิทย์ 1
61 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
62 อัชฌา ศรีสุมาลย์ 1
63 สิริพร สิวราวุฒิ 1
64 ปรีชา มาตรา 1
65 สมพร พรมดี 1
66 สุทธิชา เกริกฤทธิ์ 1
67 กอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน 1
68 สายฝน ควรผดุง 1
69 วาสนา เสียงดัง 1
70 ปิติพร แหวนทอง 1
71 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
72 จอมขวัญ รัชตะวรรณ 1
73 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
74 เอกชัย อดุลยธรรม 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 อวย เกตุสิงห์ 1
77 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
78 ประธาน ดาบเพชร 1
79 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
80 Chonticha Srisawang 1
81 Thanathon Sesuk 1
82 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
83 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
84 สุวดี ยาป่าคาย 1
85 กมลชนก ยวดยง 1
86 Rajalida Lipikorn 1
87 สุภาพร เชิงเอี่ยม 1
88 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
89 ไววิทย์ พุทธารี 1
90 ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์, 2510- 1
91 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
92 Siriporn Sriwarakan 1
93 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
94 Walaisiri Muangsiri 1
95 Thada Jirajaras 1
96 Varunee Padmasankh 1
97 Puttipongse Varavudhi 1
98 Prakong Tangpraprutkul 1
99 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
101 ศิริชัย ศิริกายะ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
104 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
105 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
107 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
109 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
111 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
116 Wilai Anomasiri 1
117 กาญจนา แก้วเทพ 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
119 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
122 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
123 รัตนา ชินโชติอังกูร 1
124 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
125 คัคนางค์ มณีศรี 1
126 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
127 สำเริง แย้มโสภี 1
128 วัลลภ แย้มเหมือน 1
129 สุนีย์ นัยจรัญ 1
130 สมรสม พานิชโยทัย 1
131 สุวิชา ทองสิมา 1
132 ดารุณนี กรมแสง 1
133 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
134 ธวัชชัย สันติสุข 1
135 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
137 Somying Tumwasorn 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
139 Chulalongkorn University. Graduate School 1
140 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
141 วิไล ชินธเนศ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
143 อุทัย บุญประเสริฐ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
145 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
147 Panee Boonthavi 1
148 Chakkaphan Sutthirat 1
149 Supa Chantharasakul 1
150 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
151 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
152 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
153 Chulalongkorn University.Graduate school 1
154 วิมล เหมะจันทร 1
155 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
156 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
157 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
158 ชอุ่ม มลิลา 1
159 Ampa Luiengpirom 1
160 กำจัด มงคลกุล 1
161 Naiyana Chaiyabutr 1
162 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
163 สุมิตรา พูลทอง 1
164 บรรจง คณะวรรณ 1
165 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
166 ประคอง สุทธสาร 1
167 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
168 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
169 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
170 Jaitip Paiboon 1
171 Vimolmas Lipipun 1
172 Chalermpol Leevailoj 1
173 มยุรี ตันติสิระ 1
174 Srilert Chotpantarat 1
175 Boonchai Sangpetngam 1
176 Garnpimol C. Ritthidej 1
177 Kittisak Likhitwitayawuid 1
178 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
179 Sumphan Wongseripipatana 1
180 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
181 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
182 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
183 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
184 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
185 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
186 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
187 Kitpramuk Tantayaporn 1
188 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
189 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
190 Vanida Chantarateptawan 1
191 Sompol Sanguanrungsirikul 1
192 Phanphen Wattanaarsakit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 2
3 2549 5
4 2548 2
5 2546 3
6 2545 1
7 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกำไรกับสัดส่วนการถือหุ้นที่ถือโดยนักลงทุนสถาบันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านงบการเงินและการปรับประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี พ.ศ. 2549
4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะกับคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ การวิจัยเชิงประจักษ์ : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในระดับรายการคงค้างที่ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้บริหาร และการเปลี่ยนแปลงในระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7 การจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนและหลังการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
8 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
9 ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกควบคุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มิใช่สถาบันการเงิน
10 ความสัมพันธ์ของการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประมาณการเวลาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทยภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการที่มีต่อบริการด้านการบัญชีและสอบบัญชี
13 ผลกระทบของเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ที่มีต่อกำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
14 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถ ของกำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชี ในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์หุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
15 การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รูปแบบและแนวทาง