ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภธิดา อ่ำทอง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ กรณีศึกษา อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
2 การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเชื้ออะบัสคูล่า ไมครอไรซา ปรับปรุงดินในระยะปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2557
3 การผลิตหัวเชื้อไมคอร์ไรซ่าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่
4 การรวบรวม คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อไมคอร์ไรซ่าต่อการดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวไร่และข้าวโพด
5 โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำโครงการย่อย 3 การรวบรวม คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อไมคอร์ไรซาต่อการดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวไร่และข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากกลูมาลีน-สารสัมพันธ์โปรตีนในดินและอาบัสคูลาร์ไมโครไรซ่าเพื่อใช้บำบัดดินและปรับปรุงคุณภาพของดิน
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนารูปแบบจัดการดินและนาในระบบการปลูกข้าวเพื่อการประหยัดน้ำ
8 การศึกษาและการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากกลูมาลีน-สารสัมพันธ์โปรตีนในดินและอา บัสคูลาร์ไมโครไรซ่าเพื่อใช้บำบัดดินและปรับปรุงคุณภาพของดิน (ปี 2555)
9 การพัฒนารูปแบบจัดการดินและนาในระบบการปลูกข้าวเพื่อการประหยัดน้ำ
10 การศึกษาและการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากกลูมาลีน-สารสัมพันธ์โปรตีนในดินและอา บัสคูลาร์ไมโครไรซ่าเพื่อใช้บำบัดดินและปรับปรุงคุณภาพของดิน
ปี พ.ศ. 2554
11 ผลของปุ๋ยชีวภาพกลูมาลีน-สารสัมพันธ์โปรตีนในดินจากเชื้อราไมโครไรซ่าต่อการปรับปรุงดินของระบบการปลูกพืชอินทรีย์
12 การพัฒนาการจัดการดินและน้ำในระบบการปลูกข้าวเพื่อประหยัดน้ำ
13 ผลของปุ๋ยชีวภาพกลูมาลีน-สารสัมพันธ์โปรตีนในดินจากเชื้อราไมโครไรซ่าต่อการปรับปรุงดินของระบบการปลูกพืชอินทรีย์
14 การพัฒนาการจัดการดินและน้ำในระบบการปลูกข้าวเพื่อประหยัดน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ Permanganate Oxidizable Carbon เพื่อใช้ในการวัดปริมาณอินทรียวัตถุในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
16 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ Permanganate Oxidizable Carbon เพื่อใช้ในการวัดปริมาณอินทรียวัตถุในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ปี พ.ศ. 2552
17 การพัฒนาวิธี Permanganate Oxidizable Carbon วัดปริมาณอินทรียวัตถุเพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
18 การพัฒนาวิธี Permanganate Oxidizable Carbon วัดปริมาณอินทรียวัตถุเพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
19 การพัฒนาวิธีการและการประเมินผล วิธีการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอน โดยหลักการของ MnO4- Oxidizable Carbon Fraction เพื่อใช้เป็นดัชนีประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
20 การศึกษาสังเคราะห์สารโพลีเมอร์(กูลมาลีน)จากเชื้อราไมโครไรซ่าเพื่อปรับปรุงดิน
21 การศึกษาสังเคราะห์สารโพลีเมอร์(กูลมาลีน)จากเชื้อราไมโครไรซ่าเพื่อปรับปรุงดิน
ปี พ.ศ. 2548
22 พฤติกรรมของธาตุฟอสฟอรัสในดินในระบบเกษตรแบบประณีต
ปี พ.ศ. 2547
23 พฤติกรรมของธาตุฟอสฟอรัสในดินในระบบเกษตรแบบประณีต (ปี 2547)
24 พฤติกรรมของธาตุฟอสฟอรัสในดินในระบบเกษตรแบบประณีต (ปี 2548)
25 พฤติกรรมของธาตุฟอสฟอรัสในดินในระบบเกษตรแบบประณีต
ปี พ.ศ. 2545
26 การศึกษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวธาตุอาหารในใบกระเจี๊ยบเขียวและจัดการธาตุอาหารและน้ำในการผลิตกระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2544
27 การจัดการธาตุอาหารและน้ำในการผลิตกระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2540
28 ผลของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เบนโนมิล แมนโคเซ็บ เม็ทโธมิล และคาร์โบฟูราน ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดิน และการดูดใช้ธาตุอาหารและผลผลิตของคะน้า