ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 12
2 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 9
3 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 8
4 มารุต วัชรคุปต์ 7
5 มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 7
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 7
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
8 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 5
9 สุวรรณี พนมสุข 4
10 บุปผา จองปัญญาเลิศ 4
11 อัญชลี ศิริโชติ 4
12 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 3
13 ธรรมนูญ โปรดปราน 3
14 ปนัดดา หัตถโชติ 3
15 โครงการวิจัย Matching Fund 3
16 สิรินุช มัชฌิมาจิต 2
17 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 2
18 นีรนุช ชุมคล้าย 2
19 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 2
20 รัตนา โรจน์นครินทร์ 2
21 สมพร นิลมณี 2
22 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 2
23 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 2
24 วรัญญู ศรีเดช 2
25 พรชัย ศรีไพบูลย์ 2
26 ปราโมทย์ ทองสุข 1
27 ภาวิณี ชินะโชติ 1
28 นพรัตน์ บำรุงรักษ์ 1
29 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 1
30 ปรียา เดชอรัญ 1
31 ศันสรียา วังกุลางกูร 1
32 สันทัด วิเชียรโชติ 1
33 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 1
34 งบประมาณแผ่นดิน 1
35 สมชาย พัวจินดาเนตร 1
36 วิชชุดา จันทรมี 1
37 ชิดชนก หวังเอียด 1
38 ไพรัตน์ โสภโณดร 1
39 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 3
4 2559 1
5 2558 1
6 2557 2
7 2556 1
8 2555 3
9 2554 2
10 2552 3
11 2551 3
12 2550 3
13 2549 3
14 2548 2
15 2547 2
16 2539 1
17 2538 1
18 543 60
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร
ปี พ.ศ. 2561
2 การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์และการพัฒนาสูตรอาหารจากสตาร์ชข้าวสำหรับผู้ป่วยโรคไต
ปี พ.ศ. 2560
3 ผลของระยะเก็บเกี่ยว สารดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และไอระเหยเอทานอลต่อคุณภาพผลลองกองระหว่างเก็บรักษา
4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑือาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)
5 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
ปี พ.ศ. 2559
6 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
ปี พ.ศ. 2558
7 ผลของความหนาของฟิล์มหดสำหรับแท่นรองสินค้าต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองขวดแก้ว
ปี พ.ศ. 2557
8 การลดตำหนิรอยย่นของฟิล์มโคเอ็กทรูชั่นหลังผ่านการพาสเจอร์ไรส์ของผลิตภัณฑ์โบโลน่าหมูพริก
9 การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์อุ่นร้อนได้ด้วยตัวเอง
ปี พ.ศ. 2556
10 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มคอมพอสิต PBS/Mica flakes สำหรับงานบรรจุภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2555
11 การปรับปรุงประสิทธิภาพการขึ้นรูปกล่องกระดาษแบบพับได้สำหรับกุ้งแช่เยือกแข็ง
12 การปรับปรุงสมบัติการต้านทานน้ำของกระดาษและไม้ยางพาราโดยการเคลือบด้วยพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
13 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปจากเศษกระดาษลูกฟูก
ปี พ.ศ. 2554
14 คุณลักษณะของแผ่นประกอบจากกล่อง U.H.T.รีไซเคิล
15 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
16 การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างแป้ง-ขี้เลื่อย-เยื่อกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา
17 การพัฒนากระดาษบรรจุภัณฑ์ให้กลิ่นด้วยวิธี Encapsulation
18 การพัฒนากระดาษเคลือบสารต่อต้านจุลินทรีย์จากอนุภาคซิลเวอร์
ปี พ.ศ. 2551
19 การลดสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ทูน่าลอยด์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
20 การลดการสูญเสียบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการบรรจุของผลิตภัณฑ์ทูน่าลอยด์
21 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2550
22 การพัฒนาวิธีการวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์โดยตรง
23 การคัดเลือกและควบคุมการปลดปล่อยสารต่อต้านมดเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์
24 การวิเคราะห์การป้องกันการกระแทกของโฟมตาข่ายสำหรับห่อหุ้มผลไม้
ปี พ.ศ. 2549
25 การศึกษาคุณสมบัติในการป้องกันแรงกระแทกของยางฟองน้ำ
26 การศึกษาผลของกระบวนการนึ่งปลาและการทำให้เย็นหลังการนึ่งต่อปริมาณความชื้นของปลาทูน่าท้องแถบก่อนกระบวนการบรรจุ
27 การศึกษาหาเวลามาตรฐานและสมดุลสายการผลิตของกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องคลับแคน
ปี พ.ศ. 2548
28 การทำนายความดันของอากาศในการป้องกันความแข็งแรงของรอยปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์แบบกึ่งแข็งและแบบอ่อนนุ่มในระหว่างการฆ่าเชื้อ
29 การประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการผลต่างสืบเนื่อง (FiniteDifference Method) ในการทำนายการถ่ายเทความร้อนในปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2547
30 การศึกษาความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์รักษาความเย็นและการประยุกต์ใช้
31 การศึกษาอายุการเก็บของข้าวเกรียบกุ้ง
ปี พ.ศ. 2539
32 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2538
33 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 ผลของระยะเก็บเกี่ยว สารดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และไอระเหยเอทานอลต่อคุณภาพผลลองกองระหว่างเก็บรักษา
35 การควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยเคมีโดยวิธี encapsulation
36 ผลสารเคลือบผิวคอมพอสิทจากปาล์มแว๊กซ์ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้
37 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร