ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภกาญจน์ ล้วนมณี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 ดาวรุ่ง คงเทียน 8
3 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
4 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 6
5 สมฤทัย ตันเจริญ 5
6 สมควร คล้องช้าง 5
7 วนิดา โนบรรเทา 5
8 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 5
9 อนันต์ ทองภู 5
10 สุภาพร สุขโต 4
11 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
12 ปรีชา กาเพ็ชร 4
13 เหรียญทอง พานสายตา 3
14 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
15 นิลุบล ทวีกุล 3
16 วาสนา วันดี 3
17 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
18 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
19 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
20 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
21 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
22 สาธิต อารีรักษ์ 2
23 รัฐกร สืบคา 2
24 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
25 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
26 ไพรสน รุจิคุณ 2
27 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
28 บุญญาภา ศรีหาตา 2
29 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
30 วารีย์ ทองมี 2
31 วริศ แคนคอน 2
32 อุบล หินเธาว์ 2
33 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
34 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
35 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
36 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
37 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
38 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
39 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
40 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
41 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
42 ปัทมกร พงวาเรศ 2
43 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
44 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
45 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
46 เจิม จาประโคน 2
47 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
48 ศิริขวัญ ภู่นา 2
49 แววตา พลกุล 2
50 อุชฎา สุขจันทร์ 2
51 รมิดา ขันตรีกรม 2
52 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
53 สรัตนา เสนาะ 2
54 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
55 วิทูร อมรพล 1
56 เมธาพร พุฒขาว 1
57 วุฒิพล จันสระคู 1
58 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
59 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
60 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
61 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
62 วสันต์ วรรณจักร์ 1
63 มนตรี ปานตู 1
64 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
65 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
66 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
67 มาลัย กล่อมแก้ว 1
68 จิราภา เมืองคล้าย 1
69 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
70 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
71 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
72 พัชรินทร์ นามวง์ 1
73 สมชาย บุญประดับ 1
74 ปิยะรัตน์ จังพล 1
75 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
76 ประชา ถ้าทอง 1
77 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
78 สมบูรณ์ วันดี 1
79 วรกานต์ ยอดชมภู 1
80 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
81 ประชา ถ้ำทอง 1
82 เบญจมาศ คำสืบ 1
83 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
84 จงรักษ์ จารุเนตร 1
85 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
86 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
87 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
88 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
89 เสาวรี บำรุง 1
90 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 1086 1
6 543 4