ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภกาญจน์ ล้วนมณี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 ดาวรุ่ง คงเทียน 8
3 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 6
4 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
5 สมฤทัย ตันเจริญ 5
6 สมควร คล้องช้าง 5
7 วนิดา โนบรรเทา 5
8 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 5
9 อนันต์ ทองภู 5
10 ปรีชา กาเพ็ชร 4
11 สุภาพร สุขโต 4
12 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
13 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
14 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
15 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
16 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
17 วาสนา วันดี 3
18 เหรียญทอง พานสายตา 3
19 นิลุบล ทวีกุล 3
20 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
21 สรัตนา เสนาะ 2
22 แววตา พลกุล 2
23 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
24 เจิม จาประโคน 2
25 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
26 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
27 อุชฎา สุขจันทร์ 2
28 ศิริขวัญ ภู่นา 2
29 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
30 ไพรสน รุจิคุณ 2
31 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
32 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
33 วริศ แคนคอน 2
34 รมิดา ขันตรีกรม 2
35 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
36 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
37 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
38 ปัทมกร พงวาเรศ 2
39 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
40 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
41 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
42 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
43 รัฐกร สืบคา 2
44 สาธิต อารีรักษ์ 2
45 บุญญาภา ศรีหาตา 2
46 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
47 วารีย์ ทองมี 2
48 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
49 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
50 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
51 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
52 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
53 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
54 อุบล หินเธาว์ 2
55 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
56 มาลัย กล่อมแก้ว 1
57 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
58 จิราภา เมืองคล้าย 1
59 พัชรินทร์ นามวง์ 1
60 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
61 เมธาพร พุฒขาว 1
62 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
63 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
64 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
65 ปิยะรัตน์ จังพล 1
66 วิทูร อมรพล 1
67 สมบูรณ์ วันดี 1
68 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
69 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
70 มนตรี ปานตู 1
71 วรกานต์ ยอดชมภู 1
72 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
73 จงรักษ์ จารุเนตร 1
74 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
75 เสาวรี บำรุง 1
76 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
77 สมชาย บุญประดับ 1
78 เบญจมาศ คำสืบ 1
79 ประชา ถ้าทอง 1
80 ประชา ถ้ำทอง 1
81 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
82 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
83 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
84 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
85 วสันต์ วรรณจักร์ 1
86 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
87 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
88 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
89 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
90 วุฒิพล จันสระคู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 1086 1
6 543 4