ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภกาญจน์ ล้วนมณี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 ดาวรุ่ง คงเทียน 8
3 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 6
4 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
5 วนิดา โนบรรเทา 5
6 อนันต์ ทองภู 5
7 สมควร คล้องช้าง 5
8 สมฤทัย ตันเจริญ 5
9 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 5
10 ปรีชา กาเพ็ชร 4
11 สุภาพร สุขโต 4
12 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
13 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
14 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
15 วาสนา วันดี 3
16 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
17 เหรียญทอง พานสายตา 3
18 นิลุบล ทวีกุล 3
19 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
20 วารีย์ ทองมี 2
21 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
22 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
23 อุบล หินเธาว์ 2
24 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
25 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
26 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
27 ปัทมกร พงวาเรศ 2
28 เจิม จาประโคน 2
29 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
30 สรัตนา เสนาะ 2
31 บุญญาภา ศรีหาตา 2
32 แววตา พลกุล 2
33 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
34 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
35 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
36 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
37 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
38 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
39 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
40 วริศ แคนคอน 2
41 ศิริขวัญ ภู่นา 2
42 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
43 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
44 อุชฎา สุขจันทร์ 2
45 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
46 รมิดา ขันตรีกรม 2
47 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
48 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
49 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
50 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
51 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
52 ไพรสน รุจิคุณ 2
53 รัฐกร สืบคา 2
54 สาธิต อารีรักษ์ 2
55 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
56 มาลัย กล่อมแก้ว 1
57 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
58 จิราภา เมืองคล้าย 1
59 พัชรินทร์ นามวง์ 1
60 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
61 เมธาพร พุฒขาว 1
62 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
63 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
64 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
65 ปิยะรัตน์ จังพล 1
66 วิทูร อมรพล 1
67 สมบูรณ์ วันดี 1
68 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
69 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
70 มนตรี ปานตู 1
71 วรกานต์ ยอดชมภู 1
72 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
73 จงรักษ์ จารุเนตร 1
74 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
75 เสาวรี บำรุง 1
76 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
77 สมชาย บุญประดับ 1
78 เบญจมาศ คำสืบ 1
79 ประชา ถ้าทอง 1
80 ประชา ถ้ำทอง 1
81 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
82 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
83 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
84 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
85 วสันต์ วรรณจักร์ 1
86 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
87 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
88 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
89 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
90 วุฒิพล จันสระคู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 1086 1
6 543 4