ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศุจิรัตน์, สงวนรังศิริกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 4
2 วันทนา เลิศศิริวรกุล 4
3 เอมอร เพชรทอง 3
4 สมพงษ์ ทองช่วย 3
5 สุภาพร สุขโต 3
6 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
7 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
8 บุญญาภา ศรีหาตา 3
9 วัลลีย์ อมรพล 3
10 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
11 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
12 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
13 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
14 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
15 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
16 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
17 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
18 มณี หาชานนท์ 3
19 เมธาพร พุฒขำว 3
20 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
21 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
22 สุมนำ งามผ่องใส 3
23 กุลชาติ นำคจันทึก 3
24 จำนง ชัญถาวร 3
25 สาคร โรจนัย 3
26 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
27 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
28 ประพิศ วองเทียม 3
29 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
30 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
31 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
32 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
33 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
34 วินัย ศรวัต 3
35 ประนอม ใจอ้าย 3
36 อิสระ พุทธสิมมา 3
37 ฉลอง เกิดศรี 3
38 สันติ พรหมคำ 3
39 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
40 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
41 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
42 โอภำษ บุญเส็ง 3
43 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
44 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
45 ศักดา พุทธพาธ 3
46 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
47 โอภาษ บุญเส็ง 3
48 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
49 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
50 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
51 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
52 อนุชา เหลาเคน 3
53 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
54 จงรักษ์ จารุเนตร 3
55 สุชาติ คำอ่อน 3
56 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
57 อานนท์ มลิพันธ์ 3
58 แฉล้ม มาศวรรณา 3
59 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
60 เสาวรี บำรุง 3
61 สุภาวดี สมภาค 3
62 จารุวรรณ บางแวก 3
63 ปรีชา แสงโสดา 3
64 กิติพร เจริญสุข 3
65 ศรีสุดา โท้ทอง 1
66 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 1
67 มานิตา คงชื่นสิน 1
68 ทรงทัพ แก้วตา 1
69 ดาราพร รินทะรักษ์ 1
70 สมรวย รวมชัยอภิกุล 1
71 มนตรี ปานตู 1
72 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 1
73 กลอยใจ คงเจี้ยง 1
74 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
75 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
76 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
77 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
78 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 1
79 วิไลศรี ลิมปพยอม 1
80 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 1
81 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 1
82 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 1
83 ธัญชนก จงรักไทย 1
84 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 1
85 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 1
86 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 1
87 สุภาภรณ์ สาชาติ 1
88 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 1
89 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 1
90 สุรีย์พร บัวอาจ 1
91 ยงยุทธ คงซำน 1
92 อุราพร หนูนารถ 1
93 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
94 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
95 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
96 สุภัทร หนูสวัสดิ 1
97 สุนิตรา คามีศักดิ์ 1
98 ยุวดี มานะเกษม 1
99 ทัศนาพร ทัศคร 1
100 วัชรี วิทยวรรณกุล 1
101 ลัคนา เขตสมุทร 1
102 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 1
103 จอมใจ ชลาเขต 1
104 อนัญญา เอกพันธุ 1
105 อัจฉรา หวังอาษา 1
106 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 1
107 รางคนา โชติเศรษฐี 1
108 ปราสาททอง พรหมเกิด 1
109 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 1
110 วนาพร วงษ์นิคง 1
111 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 1
112 นิวัติ อาระวิล 1
113 สากล วีริยานันท์ 1
114 ยุรวรรณ อนันตนมณี 1
115 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 1
116 ปิยาณี หนูกาฬ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 2
3 1086 2
4 543 10