ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศุจิรัตน์, สงวนรังศิริกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 4
2 วันทนา เลิศศิริวรกุล 4
3 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
4 บุญญาภา ศรีหาตา 3
5 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
6 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
7 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
8 มณี หาชานนท์ 3
9 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
10 สุภาพร สุขโต 3
11 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
12 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
13 วัลลีย์ อมรพล 3
14 สมพงษ์ ทองช่วย 3
15 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
16 เอมอร เพชรทอง 3
17 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
18 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
19 กุลชาติ นำคจันทึก 3
20 จำนง ชัญถาวร 3
21 โอภำษ บุญเส็ง 3
22 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
23 ศักดา พุทธพาธ 3
24 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
25 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
26 เมธาพร พุฒขำว 3
27 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
28 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
29 สาคร โรจนัย 3
30 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
31 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
32 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
33 สุมนำ งามผ่องใส 3
34 สันติ พรหมคำ 3
35 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
36 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
37 สุชาติ คำอ่อน 3
38 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
39 เสาวรี บำรุง 3
40 ฉลอง เกิดศรี 3
41 อิสระ พุทธสิมมา 3
42 โอภาษ บุญเส็ง 3
43 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
44 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
45 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
46 วินัย ศรวัต 3
47 ประนอม ใจอ้าย 3
48 สุภาวดี สมภาค 3
49 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
50 จงรักษ์ จารุเนตร 3
51 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
52 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
53 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
54 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
55 จารุวรรณ บางแวก 3
56 อานนท์ มลิพันธ์ 3
57 ประพิศ วองเทียม 3
58 อนุชา เหลาเคน 3
59 กิติพร เจริญสุข 3
60 ปรีชา แสงโสดา 3
61 แฉล้ม มาศวรรณา 3
62 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
63 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
64 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
65 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 1
66 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 1
67 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 1
68 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 1
69 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 1
70 วิไลศรี ลิมปพยอม 1
71 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 1
72 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 1
73 สมรวย รวมชัยอภิกุล 1
74 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 1
75 สุรีย์พร บัวอาจ 1
76 สุภาภรณ์ สาชาติ 1
77 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 1
78 สุนิตรา คามีศักดิ์ 1
79 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
80 อุราพร หนูนารถ 1
81 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
82 ยงยุทธ คงซำน 1
83 ทรงทัพ แก้วตา 1
84 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
85 ยุวดี มานะเกษม 1
86 ทัศนาพร ทัศคร 1
87 วัชรี วิทยวรรณกุล 1
88 ลัคนา เขตสมุทร 1
89 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 1
90 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 1
91 อัจฉรา หวังอาษา 1
92 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 1
93 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 1
94 วนาพร วงษ์นิคง 1
95 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 1
96 รางคนา โชติเศรษฐี 1
97 ยุรวรรณ อนันตนมณี 1
98 สากล วีริยานันท์ 1
99 สุภัทร หนูสวัสดิ 1
100 จอมใจ ชลาเขต 1
101 อนัญญา เอกพันธุ 1
102 นิวัติ อาระวิล 1
103 ปราสาททอง พรหมเกิด 1
104 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 1
105 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
106 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
107 ดาราพร รินทะรักษ์ 1
108 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 1
109 ศรีสุดา โท้ทอง 1
110 มนตรี ปานตู 1
111 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
112 ปิยาณี หนูกาฬ 1
113 ธัญชนก จงรักไทย 1
114 กลอยใจ คงเจี้ยง 1
115 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
116 มานิตา คงชื่นสิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 2
3 1086 2
4 543 10