ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศุจิรัตน์, สงวนรังศิริกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 4
2 วันทนา เลิศศิริวรกุล 4
3 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
4 อานนท์ มลิพันธ์ 3
5 จงรักษ์ จารุเนตร 3
6 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
7 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
8 ประพิศ วองเทียม 3
9 อนุชา เหลาเคน 3
10 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
11 กิติพร เจริญสุข 3
12 ปรีชา แสงโสดา 3
13 แฉล้ม มาศวรรณา 3
14 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
15 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
16 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
17 จารุวรรณ บางแวก 3
18 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
19 บุญญาภา ศรีหาตา 3
20 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
21 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
22 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
23 มณี หาชานนท์ 3
24 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
25 เอมอร เพชรทอง 3
26 สมพงษ์ ทองช่วย 3
27 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
28 สุภาวดี สมภาค 3
29 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
30 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
31 วัลลีย์ อมรพล 3
32 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
33 สุภาพร สุขโต 3
34 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
35 เมธาพร พุฒขำว 3
36 สุมนำ งามผ่องใส 3
37 จำนง ชัญถาวร 3
38 โอภำษ บุญเส็ง 3
39 กุลชาติ นำคจันทึก 3
40 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
41 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
42 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
43 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
44 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
45 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
46 สาคร โรจนัย 3
47 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
48 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
49 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
50 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
51 ฉลอง เกิดศรี 3
52 สันติ พรหมคำ 3
53 สุชาติ คำอ่อน 3
54 เสาวรี บำรุง 3
55 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
56 อิสระ พุทธสิมมา 3
57 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
58 วินัย ศรวัต 3
59 โอภาษ บุญเส็ง 3
60 ศักดา พุทธพาธ 3
61 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
62 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
63 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
64 ประนอม ใจอ้าย 3
65 รางคนา โชติเศรษฐี 1
66 อัจฉรา หวังอาษา 1
67 ปราสาททอง พรหมเกิด 1
68 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 1
69 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 1
70 ปิยาณี หนูกาฬ 1
71 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 1
72 ธัญชนก จงรักไทย 1
73 นิวัติ อาระวิล 1
74 สากล วีริยานันท์ 1
75 ยุรวรรณ อนันตนมณี 1
76 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 1
77 วนาพร วงษ์นิคง 1
78 ดาราพร รินทะรักษ์ 1
79 มานิตา คงชื่นสิน 1
80 ศรีสุดา โท้ทอง 1
81 ทรงทัพ แก้วตา 1
82 สมรวย รวมชัยอภิกุล 1
83 อนัญญา เอกพันธุ 1
84 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 1
85 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
86 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
87 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
88 มนตรี ปานตู 1
89 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
90 กลอยใจ คงเจี้ยง 1
91 วิไลศรี ลิมปพยอม 1
92 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 1
93 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 1
94 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 1
95 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 1
96 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 1
97 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 1
98 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 1
99 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 1
100 สุรีย์พร บัวอาจ 1
101 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 1
102 สุภาภรณ์ สาชาติ 1
103 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 1
104 ทัศนาพร ทัศคร 1
105 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
106 อุราพร หนูนารถ 1
107 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
108 ยงยุทธ คงซำน 1
109 สุภัทร หนูสวัสดิ 1
110 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
111 สุนิตรา คามีศักดิ์ 1
112 วัชรี วิทยวรรณกุล 1
113 ลัคนา เขตสมุทร 1
114 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 1
115 ยุวดี มานะเกษม 1
116 จอมใจ ชลาเขต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 2
3 1086 2
4 543 10