ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิษฎา ตันนุกิจ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย
ปี พ.ศ. 2558
2 การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย
3 คุณสมบัติในการต้านการเกิดฟันผุของสารสกัดจากพืชพื้นบ้าน
4 ผลของเชื้อสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ต่อการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อของฟันมนุษย์
ปี พ.ศ. 2556
5 คุณสมบัติในการต้านการเกิดฟันผุของสารสกัดจากพืชพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาความชุกของการเกิดแผลแอฟทัสในช่องปากของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่