ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิวเชษฐ ชัยโรจน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา และกายวิภาคของดอกดิน (Orobanchaceae) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 Reflections on a decade of research by ASEAN dental faculties : analysis of publications from ISI-WOS databases from 2000 to 2009
3 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา และครูในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
4 รูปแบบการจัดการทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ป่าดงมัน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. 2549
5 การหาขนาดเครื่องผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์แบบปั๊มความร้อน โดยใช้แผ่นโลหะลอนเป็นตัวเก็บรังสีอาทิตย์ = Sizing of solar heat pump water heater using corrugated metal sheet as solar collector / ชูศักดิ์ ชาญเสนะ
6 การหาขนาดเครื่องผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์แบบปั๊มความร้อน โดยใช้แผ่นโลหะลอนเป็นตัวเก็บรังสีอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2542
7 ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยโสธร