ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ เสรีรัตน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริวรรณ เสรีรัตน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพาดา สิริกุตตา 9
2 สุพีร์ ลิ่มไทย 8
3 นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร 6
4 ปณิศา มีจินดา 6
5 จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ 4
6 ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 2
7 เจนจินดา โกวิทยานนท์ 2
8 นวลฉวี เรืองศรี 2
9 กัลยาณี กุลชัย 2
10 กัญญาพัชร อรรถวิริยะ 2
11 พรประภา ธาราศักดิ์ 2
12 ภาวดี เชาวริทธิ์ 2
13 พิพัฒน์ นวลอนันต์ 2
14 ปิยดา สมบัติวัฒนา 2
15 นุชมา เก้าเอี้ยน 2
16 กวี วรกวิน 2
17 สุวรรณี ตรีวัฒนาวงศ์ 2
18 ทัศนีย์ เจตสันต์ 2
19 สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล 2
20 รัฐ สาเรือง 2
21 วริศรา ศิริสุทธิเดชา 2
22 สุภาพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ์ 2
23 อรทัย เลิศวรรณวิทย์ 2
24 กาญญ์รวี อนันตอัครกุล 2
25 ผจงศักดิ์ หมวดสง 2
26 ดารา ภาคสุชน 2
27 ปัญญา มีถาวรกุล 2
28 พีระพงศ์ ภักคีรี 1
29 สวลี บัวพ่วง 1
30 ธิติมา แก้วมณี 1
31 จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา 1
32 กนกกานต์ วีระกุล 1
33 จิรัฐ ชวนชม 1
34 ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 3
5 2552 3
6 2548 1
7 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ เชิงแสวงบุญและการตลาดเชิงกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 แผนธุรกิจเพื่อสร้างนวัตกรรมและคุณค่าให้กับอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา วัตถุดิบท้องถิ่นจากจังหวัดเชียงราย หนองคาย เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2555
3 แนวทางการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากความคาดหวังและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักกิจกรรมสังคม
4 แผนการพัฒนาให้เป็นอุทยานแห่งชาติที่ยั่งยืน โดยการสร้างคุณค่าตราแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางธรรมชาติจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย (ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม การสร้างคุณค่าตราแหล่
ปี พ.ศ. 2554
5 การกำหนดยุทธศาสตร์ ความสามารถทางการแข่งขันและความยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของข้าราชการทหาร กรมขนส่งทหารบก สะพานแดง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
7 แผนการพัฒนาการให้บริการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงแรม/ที่พักสีเขียว ในเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ประเทศไทย /
8 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา แ
ปี พ.ศ. 2553
9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนและคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวในเกาะช้าง จังหวัดตราด ประเทศไทย
10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน และคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวในเกาะช้างจังหวัดตราด ประเทศไทย
11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน และการสร้างคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวในเกาะช้าง จังหวัดตราด ประเทศไทย.
ปี พ.ศ. 2552
12 ขีดความสามารถทางการบริหารของผู้บริหารธุรกิจนำเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร
13 การศึกษาเพื่อวางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและทางการแพทย์ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทย : กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวทางการแพทย์ชาวต่างชาติในเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
14 การศึกษาเพื่อวางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและทางการแพทย์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทย กรณีศึกษานักท่องเที่ยวทางการแพทย์ชาวต่างชาติในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
15 การเปรียบเทียบการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจขนาดย่อมกับธรุกิจขนาดใหญ่ : ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร