ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ อนันต์โท
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และรู้จักในชื่อของ
- Saiwaroon Noinimit
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 กระบวนการยอมรับอินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2 การสื่อสารความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวของจังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2552
3 การยอมรับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [e-Learning] ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4 การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตตำบลของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2542
5 อรรถกถาชาดก : การศึกษาในฐานะวรรณคดีคำสอนของไทยและความสัมพันธ์กับวรรณคดีคำสอนเรื่องอื่น
ปี พ.ศ. 2535
6 การแก้ข่าวเหตุการณ์อื้อฉาวของกรมตำรวจผ่านสื่อมวลชนระหว่าง พ.ศ.2533-2534
7 การแก้ข่าวเหตุการณ์อื้อฉาว ของกรมตำรวจ ผ่านสื่อมวลชน ระหว่าง พ.ศ. 2533-2534
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์