ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ พิริยคุณธร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 15
2 ขนิษฐา นาคะ 10
3 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 9
4 ขวัญตา บาลทิพย์ 6
5 พัชรี คมจักรพันธุ์ 6
6 วิภาวี คงอินทร์ 5
7 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 5
8 งบประมาณแผ่นดิน 4
9 ไหมไทย ศรีแก้ว 4
10 วัฒนา ศรีพจนารถ 3
11 มัญชุภา ว่องวีระ 3
12 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
13 นรินทร์ แตงอ่อน 3
14 ประณีต ส่งวัฒนา 3
15 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
16 โสเพ็ญ ชูนวล 2
17 เยาวณี จรูญศักดิ์ 2
18 วิมลรัตน์ จงเจริญ 2
19 วรรณี จันทร์สว่าง 1
20 อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ 1
21 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 1
22 อัญชนา ประเทพ 1
23 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
24 โสเพ็ญ ชูนาล 1
25 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
26 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
27 อุษณีย์ XXX ตัณตรีบูรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 5
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 1
5 2555 1
6 2554 2
7 2552 1
8 2550 1
9 2544 1
10 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3 การส่งเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
4 การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย
5 ผลการฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตนที่มีต่อความปวดเมื่อย ความอ่อนตัว และความจุปอดของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2558
6 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
8 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2556
9 ผลการฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตนที่มีต่อความปวดเมื่อย ความอ่อนตัว และความจุปอดของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2555
10 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2554
11 กระบวนการพัฒนาความสมดุลในชีวิต โดยการใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้
12 ความคิดเห็นของสตรีตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมต่อประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2552
13 การสนับสนุนทางสังคมตามการรับรู้ของครอบครัวต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
14 ความคิดเห็นของสตรีตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมต่อประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2544
15 การทบทวนองค์ความรู้งานวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลักงในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2534-พ.ศ.2543