ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร สุขโต 4
2 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
3 วัลลีย์ อมรพล 4
4 จำนง ชัญถาวร 3
5 สุมนำ งามผ่องใส 3
6 กุลชาติ นำคจันทึก 3
7 โอภำษ บุญเส็ง 3
8 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
9 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
10 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
11 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
12 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
13 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
14 สาคร โรจนัย 3
15 ศักดา พุทธพาธ 3
16 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
17 เมธาพร พุฒขำว 3
18 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
19 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
20 สันติ พรหมคำ 3
21 สุชาติ คำอ่อน 3
22 เสาวรี บำรุง 3
23 สุภาวดี สมภาค 3
24 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
25 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
26 ฉลอง เกิดศรี 3
27 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
28 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
29 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
30 ประนอม ใจอ้าย 3
31 อิสระ พุทธสิมมา 3
32 วินัย ศรวัต 3
33 โอภาษ บุญเส็ง 3
34 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
35 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
36 อานนท์ มลิพันธ์ 3
37 จงรักษ์ จารุเนตร 3
38 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
39 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
40 ประพิศ วองเทียม 3
41 อนุชา เหลาเคน 3
42 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
43 ปรีชา แสงโสดา 3
44 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
45 กิติพร เจริญสุข 3
46 แฉล้ม มาศวรรณา 3
47 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
48 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
49 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
50 จารุวรรณ บางแวก 3
51 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
52 บุญญาภา ศรีหาตา 3
53 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
54 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
55 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
56 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
57 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
58 มณี หาชานนท์ 3
59 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
60 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
61 เอมอร เพชรทอง 3
62 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
63 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
64 สมพงษ์ ทองช่วย 3
65 มนตรี ปานตู 1
66 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
67 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
68 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
69 วาสนา วันดี 1
70 วารีย์ ทองมี 1
71 สมบูรณ์ วันดี 1
72 ปิยะรัตน์ จังพล 1
73 พัชรา วงษ์คำอุด 1
74 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
75 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
76 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
77 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
78 วรกานต์ ยอดชมภู 1
79 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
80 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
81 จุรีรัตน์ รัตนทิพย์ 1
82 ยุวรัตน์ บุญเกษม 1
83 อุบล ตังควานิช 1
84 นุชรีย์ ศิริ 1
85 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 1
86 วินิภา ชาลีคาร 1
87 สิริภา แก้วคำแสน 1
88 วิภาลัย พุตจันทึก 1
89 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
90 จิราภา เมืองคล้าย 1
91 จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก 1
92 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
93 ภาราดร ชัยฤกษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 1
3 2555 1
4 543 2