ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร สุขโต 4
2 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
3 วัลลีย์ อมรพล 4
4 จารุวรรณ บางแวก 3
5 สุภาวดี สมภาค 3
6 ปรีชา แสงโสดา 3
7 กิติพร เจริญสุข 3
8 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
9 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
10 สุชาติ คำอ่อน 3
11 ฉลอง เกิดศรี 3
12 อิสระ พุทธสิมมา 3
13 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
14 สันติ พรหมคำ 3
15 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
16 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
17 เสาวรี บำรุง 3
18 อนุชา เหลาเคน 3
19 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
20 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
21 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
22 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
23 สมพงษ์ ทองช่วย 3
24 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
25 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
26 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
27 อานนท์ มลิพันธ์ 3
28 วินัย ศรวัต 3
29 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
30 จงรักษ์ จารุเนตร 3
31 ประพิศ วองเทียม 3
32 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
33 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
34 แฉล้ม มาศวรรณา 3
35 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
36 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
37 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
38 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
39 สาคร โรจนัย 3
40 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
41 มณี หาชานนท์ 3
42 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
43 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
44 ประนอม ใจอ้าย 3
45 บุญญาภา ศรีหาตา 3
46 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
47 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
48 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
49 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
50 เอมอร เพชรทอง 3
51 ศักดา พุทธพาธ 3
52 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
53 โอภาษ บุญเส็ง 3
54 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
55 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
56 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
57 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
58 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
59 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
60 เมธาพร พุฒขำว 3
61 โอภำษ บุญเส็ง 3
62 สุมนำ งามผ่องใส 3
63 จำนง ชัญถาวร 3
64 กุลชาติ นำคจันทึก 3
65 มนตรี ปานตู 1
66 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
67 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
68 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
69 วาสนา วันดี 1
70 วารีย์ ทองมี 1
71 สมบูรณ์ วันดี 1
72 ปิยะรัตน์ จังพล 1
73 พัชรา วงษ์คำอุด 1
74 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
75 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
76 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
77 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
78 วรกานต์ ยอดชมภู 1
79 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
80 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
81 จุรีรัตน์ รัตนทิพย์ 1
82 ยุวรัตน์ บุญเกษม 1
83 อุบล ตังควานิช 1
84 นุชรีย์ ศิริ 1
85 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 1
86 วินิภา ชาลีคาร 1
87 สิริภา แก้วคำแสน 1
88 วิภาลัย พุตจันทึก 1
89 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
90 จิราภา เมืองคล้าย 1
91 จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก 1
92 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
93 ภาราดร ชัยฤกษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 1
3 2555 1
4 543 2