ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร สุขโต 4
2 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
3 วัลลีย์ อมรพล 4
4 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
5 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
6 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
7 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
8 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
9 บุญญาภา ศรีหาตา 3
10 เอมอร เพชรทอง 3
11 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
12 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
13 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
14 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
15 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
16 สมพงษ์ ทองช่วย 3
17 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
18 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
19 กุลชาติ นำคจันทึก 3
20 จำนง ชัญถาวร 3
21 โอภำษ บุญเส็ง 3
22 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
23 ศักดา พุทธพาธ 3
24 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
25 สุมนำ งามผ่องใส 3
26 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
27 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
28 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
29 สาคร โรจนัย 3
30 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
31 เมธาพร พุฒขำว 3
32 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
33 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
34 มณี หาชานนท์ 3
35 สันติ พรหมคำ 3
36 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
37 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
38 สุชาติ คำอ่อน 3
39 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
40 เสาวรี บำรุง 3
41 ฉลอง เกิดศรี 3
42 อิสระ พุทธสิมมา 3
43 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
44 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
45 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
46 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
47 วินัย ศรวัต 3
48 ประนอม ใจอ้าย 3
49 สุภาวดี สมภาค 3
50 โอภาษ บุญเส็ง 3
51 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
52 อานนท์ มลิพันธ์ 3
53 จงรักษ์ จารุเนตร 3
54 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
55 จารุวรรณ บางแวก 3
56 ประพิศ วองเทียม 3
57 อนุชา เหลาเคน 3
58 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
59 กิติพร เจริญสุข 3
60 ปรีชา แสงโสดา 3
61 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
62 แฉล้ม มาศวรรณา 3
63 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
64 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
65 จิราภา เมืองคล้าย 1
66 วิภาลัย พุตจันทึก 1
67 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
68 สิริภา แก้วคำแสน 1
69 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
70 จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก 1
71 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
72 วารีย์ ทองมี 1
73 วินิภา ชาลีคาร 1
74 วาสนา วันดี 1
75 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
76 ภาราดร ชัยฤกษ์ 1
77 พัชรา วงษ์คำอุด 1
78 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
79 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
80 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
81 สมบูรณ์ วันดี 1
82 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
83 วรกานต์ ยอดชมภู 1
84 มนตรี ปานตู 1
85 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
86 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
87 ปิยะรัตน์ จังพล 1
88 ยุวรัตน์ บุญเกษม 1
89 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
90 อุบล ตังควานิช 1
91 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 1
92 นุชรีย์ ศิริ 1
93 จุรีรัตน์ รัตนทิพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 1
3 2555 1
4 543 2