ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร สุขโต 4
2 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
3 วัลลีย์ อมรพล 4
4 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
5 จงรักษ์ จารุเนตร 3
6 ประพิศ วองเทียม 3
7 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
8 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
9 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
10 อนุชา เหลาเคน 3
11 แฉล้ม มาศวรรณา 3
12 กิติพร เจริญสุข 3
13 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
14 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
15 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
16 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
17 อานนท์ มลิพันธ์ 3
18 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
19 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
20 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
21 มณี หาชานนท์ 3
22 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
23 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
24 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
25 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
26 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
27 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
28 ปรีชา แสงโสดา 3
29 สมพงษ์ ทองช่วย 3
30 เอมอร เพชรทอง 3
31 บุญญาภา ศรีหาตา 3
32 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
33 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
34 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
35 กุลชาติ นำคจันทึก 3
36 จำนง ชัญถาวร 3
37 โอภำษ บุญเส็ง 3
38 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
39 ศักดา พุทธพาธ 3
40 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
41 สุมนำ งามผ่องใส 3
42 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
43 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
44 จารุวรรณ บางแวก 3
45 สาคร โรจนัย 3
46 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
47 เมธาพร พุฒขำว 3
48 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
49 โอภาษ บุญเส็ง 3
50 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
51 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
52 สันติ พรหมคำ 3
53 สุชาติ คำอ่อน 3
54 เสาวรี บำรุง 3
55 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
56 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
57 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
58 สุภาวดี สมภาค 3
59 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
60 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
61 ฉลอง เกิดศรี 3
62 ประนอม ใจอ้าย 3
63 วินัย ศรวัต 3
64 อิสระ พุทธสิมมา 3
65 มนตรี ปานตู 1
66 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
67 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
68 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
69 วาสนา วันดี 1
70 วารีย์ ทองมี 1
71 สมบูรณ์ วันดี 1
72 ปิยะรัตน์ จังพล 1
73 พัชรา วงษ์คำอุด 1
74 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
75 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
76 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
77 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
78 วรกานต์ ยอดชมภู 1
79 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
80 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
81 จุรีรัตน์ รัตนทิพย์ 1
82 ยุวรัตน์ บุญเกษม 1
83 อุบล ตังควานิช 1
84 นุชรีย์ ศิริ 1
85 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 1
86 วินิภา ชาลีคาร 1
87 สิริภา แก้วคำแสน 1
88 วิภาลัย พุตจันทึก 1
89 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
90 จิราภา เมืองคล้าย 1
91 จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก 1
92 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
93 ภาราดร ชัยฤกษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 1
3 2555 1
4 543 2