ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร สุขโต 4
2 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
3 วัลลีย์ อมรพล 4
4 ฉลอง เกิดศรี 3
5 อิสระ พุทธสิมมา 3
6 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
7 สันติ พรหมคำ 3
8 สุชาติ คำอ่อน 3
9 วินัย ศรวัต 3
10 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
11 ศักดา พุทธพาธ 3
12 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
13 โอภาษ บุญเส็ง 3
14 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
15 เสาวรี บำรุง 3
16 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
17 ประนอม ใจอ้าย 3
18 สุภาวดี สมภาค 3
19 อานนท์ มลิพันธ์ 3
20 อนุชา เหลาเคน 3
21 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
22 จงรักษ์ จารุเนตร 3
23 ประพิศ วองเทียม 3
24 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
25 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
26 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
27 จารุวรรณ บางแวก 3
28 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
29 ปรีชา แสงโสดา 3
30 กิติพร เจริญสุข 3
31 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
32 แฉล้ม มาศวรรณา 3
33 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
34 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
35 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
36 เอมอร เพชรทอง 3
37 บุญญาภา ศรีหาตา 3
38 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
39 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
40 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
41 สมพงษ์ ทองช่วย 3
42 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
43 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
44 โอภำษ บุญเส็ง 3
45 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
46 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
47 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
48 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
49 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
50 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
51 เมธาพร พุฒขำว 3
52 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
53 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
54 สุมนำ งามผ่องใส 3
55 มณี หาชานนท์ 3
56 จำนง ชัญถาวร 3
57 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
58 กุลชาติ นำคจันทึก 3
59 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
60 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
61 สาคร โรจนัย 3
62 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
63 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
64 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
65 มนตรี ปานตู 1
66 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
67 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
68 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
69 วาสนา วันดี 1
70 วารีย์ ทองมี 1
71 สมบูรณ์ วันดี 1
72 ปิยะรัตน์ จังพล 1
73 พัชรา วงษ์คำอุด 1
74 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
75 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
76 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
77 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
78 วรกานต์ ยอดชมภู 1
79 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
80 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
81 จุรีรัตน์ รัตนทิพย์ 1
82 ยุวรัตน์ บุญเกษม 1
83 อุบล ตังควานิช 1
84 นุชรีย์ ศิริ 1
85 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 1
86 วินิภา ชาลีคาร 1
87 สิริภา แก้วคำแสน 1
88 วิภาลัย พุตจันทึก 1
89 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
90 จิราภา เมืองคล้าย 1
91 จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก 1
92 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
93 ภาราดร ชัยฤกษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 1
3 2555 1
4 543 2