ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพันธุ์ สาสัตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 23
2 บุญตา ถาวรวัชรกุล 5
3 จินตนา ยูนิพันธุ์ 4
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 3
5 เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 3
6 เตือนใจ ภักดีพรหม 3
7 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ 3
8 Siriphan Sasat 3
9 ภาวิดา พรหมขุนทอง 2
10 สุรัตน์ สุนารักษ์ 2
11 ปิยะนุช เพชรศิริ 2
12 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
13 โรงพยาบาลสุราษฏ์ธานี 2
14 นิตยา อินทรักษ์ 2
15 ชนกพร จิตปัญญา 2
16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
17 ผ่องพรรณ อรุณแสง 2
18 พันธ์ทิพย์ วรวาท 2
19 คมเนตร สกุลธนะศักดิ์ 2
20 จินตนา สินธุสุวรรณ์ 2
21 ขวัญแก้ว ปานล้ำเลิศ 2
22 ธนาภา ฤทธิวงษ์ 2
23 นิตติยา น้อยสีภูมิ 2
24 ประภาวดี โทนสุข 2
25 พัชรี แวงวรรณ 2
26 Chulalongkorn University, Nursing 1
27 รังสิมันต์ สุนทรไชยา 1
28 Chulalongkorn University, Medicine 1
29 สุรีพร ธนศิลป์ 1
30 Rangsiman Soonthornchaiya 1
31 Sutichai Jitaphakul 1
32 Wasinee Wisestrith 1
33 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
34 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
35 Siriwan Siribun 1
36 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
37 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
38 Worawet Suwanrada 1
39 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
40 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
41 Siriphan Sasatry 1
42 บุศริน บางแก้ว, สุทธชัย จิตพันธุ์กุล 1
43 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
44 Busarin Bangkaew 1
45 เพ็ญพักตร์ อุทิศ 1
46 จิตติมา ดวงแก้ว 1
47 อุบล หลิมสกุล 1
48 กฤษดา ศรีสุวรรณ 1
49 นงลักษณ์ บรรณจิรกุล 1
50 รพีพรรณ สารสมัคร 1
51 วรนาถ พรหมศวร 1
52 แจ่มจันทร์ ประทีปมโนวงศ์ 1
53 สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์ 1
54 ธรกนก พุฒศรี 1
55 วิชชุตา พุ่มจันทร์ 1
56 สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ 1
57 เพ็ญพโยม เชยสมบัติ, 2508- 1
58 Nopphol Witvorapong 1
59 นพพล วิทย์วรพงศ์ 1
60 วาสนา ฟุ้งฟู 1
61 ยุพิน อังสุโรจน์ 1
62 ธัญกนก พงศ์ปิยะไพบูลย์ 1
63 Supaporn Kumruangrit 1
64 จริยา ชำรัมย์, 2518- 1
65 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
66 กชชุกร หว่างนุ่ม 1
67 วิชชุดา ดอกผึ้ง 1
68 วันเพ็ญ สายัณย์ศศิกนก 1
69 วไลลักษณ์ เพ่งฤทธิ์ 1
70 ชมพูนุช โสภาจารีย์ 1
71 รัชดาภรณ์ หงษ์ทอง 1
72 วัลลภา ผ่องแผ้ว 1
73 วิชิยา ยลพันธ์ 1
74 พิชญาภรณ์ ธรรมจริยกุล 1
75 อรษา มณีธนู 1
76 หทัยทิพย์ ใจปิติ 1
77 สุภาภรณ์ สังขมรรทร 1
78 กนกอร พูนเปี่ยม 1
79 อุทัยพรรณ รุดคง 1
80 ณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์ 1
81 อรพิน เทอดอุดมธรรม 1
82 ชาตรี จุติตรี 1
83 นพรัตน์ รุจิรารุ่งเรือง 1
84 ธนาวรรณ ศรีกุลวงศ์ 1
85 กานดา วรคุณพิเศษ 1
86 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
87 ไม่มีข้อมูล 1
88 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
89 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
90 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
91 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
92 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
93 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
94 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
95 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
96 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
97 ปวันรัตน์ ศรีคำ 1
98 พนิตตา ศรีหาคลัง 1
99 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
100 Kwanjai Amnatsatsue 1
101 International Health Policy Program, Thailand 1
102 Health Insurance System Research Office 1
103 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 5
3 2557 1
4 2556 6
5 2553 13
6 2552 5
7 2551 11
8 2550 6
9 2549 7
10 2548 3
11 2547 3
12 2546 4
13 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
2 การศึกษาภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของโปรแกรมการฝึกการรู้คิดต่อการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในสถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐ
4 ผลของโปรแกรมการใช้จิตอาสาในการสนับสนุนทางสังคม ต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐ
5 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีภาวะโภชนาการเกิน
6 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีจอตาเสื่อมจากอายุ
7 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ปี พ.ศ. 2557
8 ปัจจัยทำนายการหกล้มในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน
ปี พ.ศ. 2556
9 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
10 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยภาย หลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
11 ผลของโปรแกรมการระลึกความหลังต่อการรู้คิดของผู้สูงอายุสมองเสื่อม
12 ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ร่วมกับการให้ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยต้อกระจกวัยผู้ใหญ่
13 ผลของโปรแกรมการจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าต่อภาวะเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
14 ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดูแลและการเข้ากลุ่มสนับสนุนผู้ดูแลต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2553
15 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการลดน้ำหนัก ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
16 ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสสิพร่วมกับการให้ความรู้ต่อความเครียด และความดันโลหิตในผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงแผนกผู้ป่วยนอก
17 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์
18 ผลของกิจกรรมการเล่นอังกะลุงร่วมกับการใช้กระบวนการกลุ่มต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา
19 ผลของโปรแกรมการสอนแนะเพื่อป้องกันภาวะสับสนฉับพลันต่อพฤติกรรมการปฏิบัติของพยาบาลและการเกิดภาวะสับสนฉับพลันในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
20 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะผู้ดูแลในครอบครัวต่ออุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้อง
21 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
22 การมีชีวิตอยุ่กับภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นของผู้สูงอายุ : การศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพ
23 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
24 ผลของกิจกรรมการเล่นอังกะลุงร่วมกับการใช้กระบวนการกลุ่ม ต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา
25 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการลดน้ำหนักต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
26 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะผู้ดูแลในครอบครัวต่ออุบัติการณ์ การเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้อง
27 การมีชีวิตอยู่กับภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นของผู้สูงอายุ : การศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2552
28 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
29 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนของครอบครัวที่ให้แก่ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในเขตภาคใต้ตอนบน
30 การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย
31 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
32 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนของครอบครัวที่ให้แก่ผู้สูงอายุข้อเขาเสื่อมในเขตภาคใต้ตอนบน
ปี พ.ศ. 2551
33 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันวัณโรคในผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
34 การศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในสถานบริบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
35 ปัจจัยทำนายภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
36 ผลของการฝึกทักษะการดูแลโดยใช้ตัวแบบวีดิทัศน์สำหรับผู้ดูแลต่อความวิตกกังกวลของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
37 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดจอประสาทตาลอก
38 การศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุ ในสถานบริบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑิล
39 ปัจจัยทำนายภาวะสับสนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยสูงอายุ ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดักส์
40 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดจอประสาทตาลอก
41 ผลของโปรแกรมการสอนแนะร่วมกับการฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
42 ผลของการฝึกทักษะการดูแล โดยใช้ตัวแบบวีดีทัศน์ สำหรับผู้ดูแลต่อความวิตกกังวล ของผู้ดูแลผู้สูงอายุในโรคหลอดเลือดสมอง
43 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันวัณโรคในผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2550
44 ผลการให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดต้อกระจก
45 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างอำนาจต่อพฤติกรรมป้องกันภาวะเทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ
46 การศึกษาการกลับมาตรวจรักษาซ้ำของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังที่หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
47 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการฟื้นสภาพของผู้สูงอายุหลังได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
48 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
49 ผลการให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดต้อกระจก
ปี พ.ศ. 2549
50 ผลของโปรแกรมการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเพื่อป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในสตรีสูงอายุ
51 ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า
52 ประสบการณ์การดูแลสุขภาพชุมชนของผู้สูงอายุที่เป็นหมอพื้นบ้านในจังหวัดสุรินทร์
53 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังแผนกผู้ป่วยนอก ภาคใต้ตอนบน
54 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนเมือง ภาคใต้ตอนบน
55 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนเมือง ภาคใต้ตอนบน
56 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2548
57 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
58 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้สูงอายุโรคต้อหิน
59 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการนวดจุดสะท้อนบนฝ่าเท้าต่อความเจ็บปวดและจำนวนครั้งของการใช้ยาระงับปวดของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก
ปี พ.ศ. 2547
60 ประสบการณ์ความเศร้าโศกของผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสภายหลังการเสียชีวิิของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อม
61 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและพฤติกรรมทางเพศของชายสูงอายุ หลังผ่าตัดต่อมลูกหมาก
62 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความว้าเหว่ในผุ้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
63 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินสถานการณ์ของการดูแล สัมพันธภาพของผู้ดูแลที่มีต่อผู้ป่วย ความต้องการการดูแล การสนับสนุนจากครอบครัว กับการปรับตัวของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
64 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะการเจรจาต่อรองด้านการบริหารการพยาบาลสำหรับผู้บริหารหอผู้ป่วย
65 การศึกษาการใช้ระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่รับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี
66 ปัจจัยคัดสรรในการพยากรณ์ความเครียดในผู้สูงอายุโรคหัวใจขาดเลือดในระยะเปลี่ยนผ่านทงสุขภาพหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล