ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร โอโกโนกิ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วาสนา ไชยศรี 11
2 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 9
3 วิไล เบาทรวง 8
4 สุพร จารุมณี 8
5 สมบัติ เชาวนพูนผล 8
6 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 8
7 ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ 7
8 สาครรัตน์ คงขุนเทียน 7
9 สมพร ภูติยานันต์ 7
10 ญานี พงษ์ไพบูลย์ 5
11 ทรงยศ อนุชปรีดา 5
12 อุษณีย์ บุญประกอบ 4
13 ศิริวุฒิ สุขขี 4
14 วารณีย์ ประกัตฐโกมล 4
15 เกษร นันทจิต 4
16 บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 4
17 อรวรรณ ทิตย์วรรณ 3
18 ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 3
19 ด้วง พุธศุกร์ 2
20 พีรพรรณ โปธาเจริญ 2
21 วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ 2
22 ชัชศรี เขื่อนสุวรรณ 2
23 นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา 2
24 วรี ติยะบุญชัย 2
25 อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา 2
26 วรรณดี แต้โสตถิกุล 2
27 รัตนา อัมไพรวรรณ 2
28 ศรีกาญจนา คล้ายเรือง 2
29 บงกชวรรณ สุตะพาหะ 2
30 วัชรี เนติสิงหะ 2
31 พงษ์พันธ์ เนติสิงหะ 2
32 พาณี ศิริสะอาด 2
33 ประกายมุกด์ สาหร่ายทอง 2
34 สิริดา ยังฉิม 2
35 นงนุช วณิตย์ธนาคม 2
36 สุวรรณา จารุนุช 2
37 อุษณีย์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 2
38 บรรยง คันธวะ 2
39 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 2
40 สุกัญญา เตชกิตติรุ่งโรจน์ 1
41 กนกพร นิวัฒนนันท์ 1
42 วิทยาพันธ์ นันติตานนท์ 1
43 Siriporn Okonogi 1
44 Suporn Charumanee 1
45 ชฎารัตน์ อัมมะเศวต 1
46 วุฒินันท์ จตุพศ 1
47 ศิริวิภา ปิยะมงคล 1
48 ชฎารัตน์ อัมพะเศวต 1
49 ศักดิ์ชัย อัษญคุณ 1
50 สุรชัย พิกุลแก้ว 1
51 รักธรรม เมฆไตรรัตน์ 1
52 ดวงดาว ฉันทศาสตร์ 1
53 เทพิน จันทร์มหเสถียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 5
6 2553 6
7 2552 4
8 2551 2
9 2550 1
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 3
13 2545 2
14 2544 1
15 2543 1
16 2539 1
17 2536 1
18 543 87
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เจลยาชาข้าวไทยเพื่อการเทียบเสมือนเจลยาชาทางการค้า
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาเจลข้าวสำหรับใช้ทางทันตกรรม
3 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรที่มีศักยภาพต้านไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคในสุกร
ปี พ.ศ. 2556
4 การดัดแปรข้าวไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม
5 การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอกซาซิลีนและไดโคลฟีแนคและการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน
ปี พ.ศ. 2555
6 การเพิ่มคุณภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยนาโนเทคโนโลยี โดยใช้กากเหลือใช้ในประเทศเป็นสารช่วย
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครอิมัลชันของน้ำมันจากพืชไทยสำหรับประทินผิว
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนของน้ำมันจากพืชสมุนไพรไทยโดยเทคนิคไมโครอิมัลชัน
9 การศึกษาพุดจีบเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครอิมัลชั่นของน้ำมันจากพืชไทยสำหรับประทินผิว
11 การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอเฮกซิดีนและไดโคลฟิแนค และการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน
12 การพัฒนาแกรนูลน้ำมันหอมระเหยข่าเพื่อเป็นสารเติมแต่งอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2553
13 การเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางเกษตร โดยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
14 การเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางเกษตรโดยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
15 การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเป็นสารเสริมสำหรับสุกร [ตอนที่ 1]
16 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ในสุกรของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที่รับประทานได้
17 การพัฒนาตำรับแกรนนูลสารสกัดออกฤทธิ์จากเหง้าข่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สารเสริมในสุกร
18 การเพิ่มคุณภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยนาโนเทคโนโลยีโดยการใช้กากเหลือใช้ในประเทศเป็นสารช่วย
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาตำรับแกรนูลสารสกัดออกฤทธิ์จากเหง้าข่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสุกร
20 การพัฒนาแกรนูลน้ำมันหอมระเหยข่าเพื่อเป็นสารเติมแต่งอาหารสัตว์
21 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดพืชสมุนไพร
22 การพัฒนาโลชันน้ำมันงาในรูปแบบนาโนอิมัลชัน
ปี พ.ศ. 2551
23 การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
24 การประเมินนาโนพาร์ทิเคิลชนิดคอนจูเกตกับเปปไทด์ที่ออกแบบ สำหรับนำส่งยาจำเพาะต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ปี พ.ศ. 2550
25 การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2548
26 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม (ตอนที่ 1)
27 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม (ตอนที่ 1)
ปี พ.ศ. 2547
28 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยาแบบสลายตัวทางชีวภาพ ในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง (ตอนที่ 2)
29 การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2546
30 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยาแบบสลายตัวทางชีวภาพในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง
31 การพัฒนาตำรับยาสอดเต้านมเพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบ สำหรับโคกำลังให้นม
32 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยา แบบสลายตัวทางชีวภาพในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง (ตอนที่ 1)
ปี พ.ศ. 2545
33 การพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำยากด้วยระบบ Solid dispersion
34 ความเป็นไปได้ในการใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำยาก โดยระบบ Solid Dispersion [ตอนที่ 2]
ปี พ.ศ. 2544
35 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาตำรับยารักษาโรคปริทันต์
ปี พ.ศ. 2543
36 การเพิ่มการละลายของตัวยาไพรอกซิแคมโดยเทคนิคการกระจายตัวของของแข็งบนพื้นผิว
ปี พ.ศ. 2539
37 การศึกษาหาปริมาณและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของ น้ำมันหอมระเหยจากส่วนต่าง ๆ ของแมงลักคา
ปี พ.ศ. 2536
38 การพัฒนายารักษาสิวจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 3'-R/S-Hydroxyvoacamine, a potent acetylcholinesterase inhibitor from Tabernaemontana divaricata
40 Antioxidant activity and cytotoxicity of Cyrtosperma johnstonii extracts on drug sensitive and resistant leukemic and small cell lung carcinoma cells
41 Cephalexin Microspheres for Dairy Mastitis. Effect of Preparation Method and Surfactant Type on Physicochemical Properties of the Microspheres
42 Factors influencing antioxidant activities and total phenolic content of guava leaf extract
43 Investigation of fruit peel extracts as sources for compounds with antioxidant and antiproliferative activities against human cell lines
44 Effect of surfactant on size and encapsulation efficiency of cephalexin-loaded microparticles
45 Preparation and Physicochemical Characterization of Chitosan-Alginate Micro/Nanoparticles Containing Centella asiatica Extract
46 ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF Momordica cochinchinensis LEAF EXTRACTS AND THEIR RESPECTIVE PHARMACEUTICAL FORMULATION
47 Nanoencapsulation of Centella asiatica bioactive extract
48 Comparative probiotic properties of Lactobacillus fermentum isolated from Thai traditional fermented foods: miang and nham
49 Development of tablets containing probiotics: Effects of formulation and processing parameters on bacterial viability
50 Probiotic Properties of Lactobacilli Isolated from Thai Traditional Food