ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร กิรติการกุล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่มาตรฐานฟาร์มและโอกาสทางการตลาด
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างคุณค่าของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่การรับรู้ของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
3 ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน
4 การสร้างคุณค่าของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่การรับรู้ของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
5 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
6 รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเยาวชนเผ่าปกาเกอะญอ ตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิก กรณีศึกษา : ศูนย์พันธกิจแห่งรัก สังฆมณฑลเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจสินเชื่อจากแนวโน้มหนี้ค้างชำระ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด
8 การศึกษาความต้องการใช้บริการทวีมิตร ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคตะวันออก กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ปี พ.ศ. 2549
9 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและแนวโน้มทางธุรกิจ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสื่อสารทหารอากาศ จำกัด
ปี พ.ศ. 2548
10 ความคิดเห็นในการปรับปรุงโครงสร้างและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาโครงสร้างและประสิทธิภาพการผลิตไวน์และสุราแช่ จังหวัดลำพูน
12 การศึกษาโครงสร้างและประสิทธิภาพการผลิตไวน์และสุราแช่ จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2532
13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของการเกษตรที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวงอ่างขาง และโครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร กิรติการกุล