ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพงษ์ เปรมจิต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริพงษ์ เปรมจิตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดิน 13
2 ดวงพร เปรมจิต 13
3 อุดมพร แพ่งนคร 2
4 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
5 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
6 สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ 1
7 มุกดา คูหิรัญ 1
8 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
9 คาซูฮิโกะ ซาเมชิมะ 1
10 Kazuhiko Sameshima 1
11 Yoshito Ohtani 1
12 Siripong Premjet 1
13 โยชิโตะ โอตานิ 1
14 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
16 เกศรา บางสารี 1
17 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
18 ปราณี นางงาม 1
19 กรกนก อิงคนินันท์ 1
20 คำรพ รัตนสุต 1
21 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
22 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
23 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
24 นิสาพร วัฒนศัพท์ 1
25 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
26 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 1
27 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 3
7 2552 4
8 2551 2
9 2550 1
10 2548 5
11 2547 3
12 2546 3
13 2535 1
14 2534 1
15 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
2 การพรีทรีตเมนต์ชีวมวลของวัชพืชด้วย sodium hydroxide
ปี พ.ศ. 2558
3 การประเมินศักยภาพย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร กลุ่ม Polychlorinated biphenyls (PCB's) โดยเห็ดรา
ปี พ.ศ. 2556
4 การนำมวลชีวภาพของพืชเส้นใยมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานชีวภาพ
5 การ pretreatment ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานทางเลือก
6 การคัดเลือกเห็ดราที่สามารถสร้างลิกนิโนไลติกเอนไซน์
ปี พ.ศ. 2555
7 การประเมินศักยภาพย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Polychlorinated biphenyls (PCB's)
8 การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล
9 ความหลากหลายของเห็ดที่มีความสามารถย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการ เกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds : 2,4 PCB
ปี พ.ศ. 2554
10 การ pretreatment ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน
ปี พ.ศ. 2553
11 ความหลากหลายของเห็ดที่มีความสามารถย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการ เกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds : 2,4 PCB
12 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิซิน: การแปรผันพันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและปริมาณน้ำมันของสบู่ดำโคลชิพลอยด์
13 ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่างเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2552
14 ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่างเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
15 การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon compounds : DDT โดยเห็ดรา
16 ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่างเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน [2]
17 โครงการความหลากหลายของเห็ดที่มีความสามารถย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds:2,4 PCB
ปี พ.ศ. 2551
18 ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน
19 ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2550
20 การย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrecarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา
ปี พ.ศ. 2548
21 การปรับปรุงสายพันธุ์ Acctobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nitrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต
22 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูงและการหมักเอทานอลจากปอสา(Peper Mulbery)
23 การปรับปรุงสายพันธุ์ Acetobacter sp.โดย N-methyl-N- nitro-N-inttroso-guanidine(NTG) และแสงอัลตราไวโอเลต
24 การปรับปรุงสายพันธุ์ Acetobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nifrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต
25 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูง และการหมักเอทานอลจากปอสา (Paper Mulberry)
ปี พ.ศ. 2547
26 ผลของกากน้ำตาลต่อการสร้างแบคทีเรียเซลลูโลสและคุณสมบัติทางกายภาพ
27 การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้การแบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส
28 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูงและการหมักเอทานนอลจากปอสา (Peper Mulbery)
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส
30 การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส
31 การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้น และคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2535
32 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูเลสและผลิตเอทธานอล ที่อยู่ร่วมกับป่านศรนารายณ์ Agave sisalana Perrine
ปี พ.ศ. 2534
33 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูเลส และผลิตเอทธานอลที่อยู่ร่วมกับป่านศรนารายณ์ Agave sisalana Perrine