ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรินาถ ทองขาว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และรู้จักในชื่อของ
- ศิรินาถ ตงศิริ
- Sirinart Tongsiri
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กตัญญู หอสูติสิมา 8
2 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 7
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะแพทยศาสตร์ 5
4 นริสา วงศ์พนารักษ์ 3
5 ชนัญญา กาสินพิลา 2
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2
7 Chanuttha Ploylearmsang 2
8 Katanyu Hawsuthisima 2
9 สุจินันท์ หรสิทธิ์ 2
10 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 2
11 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 2
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
13 วันชัย วัฒนศัพท์ 2
14 จิรวัฒน์ กิตติเดชา 1
15 เอกสิทธิ์ นาคราช 1
16 ธีรวุฒิ ทวีภัทรวงศ์ 1
17 ชินวัฒน์ อนุพันธ์ 1
18 เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ 1
19 วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 1
20 ศุภวิตา แสนศักดิ์ 1
21 วรพจน์ พรหมสัตยพรต 1
22 Booth, Richard V H 1
23 สุมัทนา กลางคาร 1
24 Theerawut Thaweephattharawong 1
25 อุกฤษ์ สาระชาติ 1
26 Woralak Kongdenfha 1
27 ชัชพงษ์ พงษ์พนา 1
28 เมธี พิริยกานนท์ 1
29 Mahasarakham University. Faculty of Medicine 1
30 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวิทยาศาสตร์ 1
31 Mahasarakham University. Faculty of Nursing 1
32 Bungon Kumphon 1
33 บังอร กุมพล 1
34 Narisa Wongpanarak 1
35 Mahasarakham University. Faculty of Science 1
36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 1
37 จันทิมา พลพินิจ 1
38 ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล 1
39 ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 1
40 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
41 รพีพร ช่ำชอง 1
42 - 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 5
3 2557 3
4 2556 9
5 2554 4
6 2551 1
7 2550 2
8 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิจัยเพื่อนำนโยบายสาธารณสุขสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2 -
3 การพัฒนาระบบดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ตำบลหิน เหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2559
4 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ
5 Health in Marginalized Population Group Research Unit (HMG)
6 การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ:ข้อเสนอแนะสำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
7 บทเรียนที่ได้รับจากโครงการสานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7
8 -
ปี พ.ศ. 2557
9 การประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข เพื่อความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2556
12 แนวทางการนำฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
13 แนวทางการนำฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
14 การใช้บัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ
15 The application of ICF-based functioning data on home environment adaptation for persons with disabilities
16 แนวทางการนำฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน
17 การใช้บัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพ
18 -
19 -
20 -
ปี พ.ศ. 2554
21 การทบทวนวรรณกรรมและพัฒนาเครื่องมือประเมินความพิการ กันยายน 2554
22 Estimating Population-Based Values for EQ-5D Health States in Thailand
23 -
24 ดัชนีชี้วัดและเกณฑ์การใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
25 Inhibitory Effects of Ginger Oil on Spontaneous and PGF2a-Induced Constraction of Rat Myometrium
ปี พ.ศ. 2550
26 -
27 -